Mga Pagbasa – Sabado, Enero 26, 2019

January 26, 2019

in Tagalog Mass Readings

Paggunita kina San Timoteo at San Tito, mga obispo

Sabado ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 9, 2-3. 11-14
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9

Habang umaakyat ang D’yos, ang tambuli’y tumutunog.

Marcos 3, 20-21

UNANG PAGBASA
Hebreo 9, 2-3. 11-14

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, itinayo ang isang tolda na may dalawang bahagi; ang una’y tinatawag na Dakong Banal. Naroon ang ilawan, ang hapag at ang mga tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawa’y nasa kabila ng pangalawang tabing at tinatawag na Dakong Kabanal-banalan.

Ngunit dumating na si Kristo, ang Dakilang Saserdote ng bagong tipan. Siya’y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad, hindi ginawa ng tao, alalaong baga’y wala sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa Dakong Kabanal-banalan, at ito’y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo, sa ikaapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila’y nagiging malinis ayon sa Kautusan. Ngunit higit na di-hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso’t isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9

Tugon: Habang umaakyat ang D’yos, ang tambuli’y tumutunog.

Magdiwang ang lahat ng mga nilikha,
pumalakpak kayong may awit at tuwa,
bilang pagpupuri sa Diyos na Dakila!
Ang Diyos na Poon, Kataas-taasan,
ay dakilang haring dapat katakutan,
siya’y naghahari sa sangkatauhan.

Tugon: Habang umaakyat ang D’yos, ang tambuli’y tumutunog.

Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos,
hatid ng tambuling malakas ang tunog;
masayang sigawan ang ipinansuob.
Purihin ang Diyos, siya ay awitan,
awitan ang hari, siya’y papurihan!

Tugon: Habang umaakyat ang D’yos, ang tambuli’y tumutunog.

Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa,
awita’t purihin ng mga nilikha!
Maghahari siya sa lahat ng bansa,
magmula sa tronong banal at dakila.

Tugon: Habang umaakyat ang D’yos, ang tambuli’y tumutunog.

ALELUYA
Mga Gawa 16, 14b

Aleluya! Aleluya!
Kami’y iyong pangaralan
upang aming matutuhan
ang Salitang bumubuhay!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 3, 20-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, pag-uwi ni Hesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao, anupat hindi man lamang makuhang kumain ni Hesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila’y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, “Nasisiraan siya ng bait!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

kidney failure cure January 16, 2017 at 11:51 pm
Mark Jefferson Magno January 21, 2019 at 5:28 pm

Ayon sa Unang Pagbasa, sinabi sa sulat ng mga Hebreo na linisin ng dugo ni Jesus ang ating mga puso at isip upang bayaan nila ang walang kabuluhang gawa at paglingkuran ang buhay na Diyos.

Reply

Mark Jefferson Magno January 24, 2019 at 7:42 pm

Ayon sa Unang Pagbasa, narinig natin ang ating Panginoong Hesukristo na hindi lamang nagtatalaga ng Labindalawang Apostol, kundi din ng pitumpu’t dalawang alagad. Ang bilang na ito ay tumutukoy sa bilang ng mga bansa sa mundo. Ang mensahe ng kaligtasan ng Diyos ay hindi lamang para sa Israel, kundi ito rin ay para sa buong mundo. Ang pagpapakibahagi sa misyon ng ebanghelisasyon ay nangangahulugan na kailangan mong iwanan ang lahat ng iyong mga pag-aari sa likod, at huwag kumuha ng anumang kahalagahan na pag-aari kasama mo. Sapagkat ang Panginoon ang siyang magbibigay sa iyong mga pangangailangan. Kailangan mong magtrabaho nang husto, hindi lamang para sa salapi at mga pag-aari, kundi para sa masaganang ani sa halamanan ng Panginoon.

Reply

Aida Ramirez January 26, 2019 at 6:48 am

Pinupuri ka namin Panginoog Hesukristo.Amen.

Reply

kulot January 26, 2019 at 4:41 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Maria Lourdes January 26, 2019 at 7:19 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Francisco R. Azupardo January 26, 2019 at 8:08 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Dolly Sun January 26, 2019 at 10:35 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

PATRICK CU January 30, 2019 at 1:18 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: