Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 23, 2019

January 23, 2019

in Tagalog Mass Readings

Miyerkules ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 7, 1-3. 15-17
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec.

Marcos 3, 1-6

UNANG PAGBASA
Hebreo 7, 1-3. 15-17

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, itong si Melquisedec ay hari ng Salem, at saserdote ng Kataastaasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melquisedec at sinabi sa kanya, “Pagpalain ka ng Panginoon.” Ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapu ng lahat ng nasamsam sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalan ni Melquisedec ay “Hari ng Katarungan.” At siya’y hari ng Salem, na sa ibang salita’y “Hari ng Kapayapaan.” Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng Anak ng Diyos, siya’y saserdote magpakailanman.

Ito’y lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang saserdoteng katulad ni Melquisedec. Naging sasderdote siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanma’y di matatapos, at hindi dahil sa lahi–ayon sa tuntunin ng Kautusan. Sapagkat ito ang sinasabi ng Kasulatan tungkol sa kanya, “Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Meqlquisedec.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Tugon: Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec.

Sinabi ng Poon, sa Hari ko’t Panginoon,
“Maupo ka sa kanan ko,
hanggang ang kaaway mo
ay lubos na mapasuko,
pagkat iyong matatalo.”

Tugon: Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec.

Magmula sa dakong Sion,
ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop;
“At lahat ng kaaway mo’y
sakupin at pagharian,” gayun ang kanyang utos.

Tugon: Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec.

Sasamahan ka ng madla,
kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway;
magmula sa mga bundok,
lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan.

Tugon: Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec.

Panginoo’y may pangako na ito’y tiyak mangyayari,
ganito ang kanyang saysay:
“Katulad ni Melquisedec,
gagawin kang saserdote, na hindi na wawakasan.”

Tugon: Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec.

ALELUYA
Mateo 4, 23

Aleluya! Aleluya!
Ipinangaral ni Hesus
ang paghahari ng Diyos
Sakit ay kanyang ginamot.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 3, 1-6

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, muling pumasok si Hesus sa sinagoga, at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya’t binantayan si Hesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa Araw ng Pamamahinga, para may maiparating sila sa kanya. Tinawag ni Hesus ang lalaking patay ang kamay: “Halika rito sa unahan!” Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, “Alin ba ang ayon sa Kautusan: ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa Araw ng Pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?” Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingan ni Hesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha, dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, “Iunat mo ang iyong kamay.” Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito’y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 12 comments… read them below or add one }

kulotspark January 18, 2017 at 1:19 pm

Amen. Papyri sa iyo panginoong hesukristo.

Reply

Mark Jefferson Magno January 21, 2019 at 7:46 am

Ayon sa Unang Pagbasa, sinasabi sa Kasulatan tungkol sa kanila na siya ay saserdote magpakailanman ayon sa utos ni Melquisedec o Hari ng Katarungan.

Reply

PATRICK CU January 23, 2019 at 12:51 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

PATRICK CU January 23, 2019 at 1:11 am

Ang anak ng Diyos (mga tao) ay nakikilala sa kabutihang loob at mabubuting gawa at hindi sa lahi at katangian sa lupa.

Reply

Aida Ramirez January 23, 2019 at 6:38 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Reynald Perez January 23, 2019 at 8:42 am

Reflection: The First Reading tells us the story of Melchizedek, the high priest of Salem, who offers Abraham bread and wine and gives the patriarch blessing from God Most High. His priesthood prefigures Jesus, the Great and Eternal High Priest who offers his life for us all as a perfect offering for sin. And in the Eucharist, we commemorate that great sacrifice present in the bread and wine which is his Body and Blood. It is a call for us to approach him with faith and confidence, that we may strive to be witnesses of his mercy and love. The Gospel describes the healing of the paralyzed hand of a man on the Sabbath day. The Jewish leaders would find any faults in Jesus in order that they could find a way to sentence him to death. In this case, they observe whether he would heal in violation to the law that forbids work on holy day. Jesus did heal the man’s crippled hand, and before that, he denounces the leaders for burderning their fellow people to receive God’s grace of healing. The result is their plot against him, which shows how they cannot be clean in the inside whether they appear such in the outside. This miracle shows how God is love and that his love should be manifested to all. If laws and norms would restrict us from doing non-conforming acts, then we must do good to everyone without any hesitation. The challenge for us here as we do good and avoid evil is to love God above all things and to love our neighbor as we love ourselves.

Reply

Bal S. Adriano Jr. January 23, 2019 at 10:51 am

Bakit po wala ng podcast?

Reply

Kulot January 23, 2019 at 12:05 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine January 23, 2019 at 2:27 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Maria Lourdes January 23, 2019 at 5:06 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Francisco R. Azupardo January 23, 2019 at 6:52 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

jerry January 23, 2019 at 11:13 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: