Mga Pagbasa – Sabado, Enero 19, 2019

January 19, 2019

in Tagalog Mass Readings

Play

Sabado ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 4, 12-16
Salmo 18, 8. 9. 10. 15

Espiritung bumubuhay ang salita ng Maykapal.

Marcos 2, 13-17

UNANG PAGBASA
Hebreo 4, 12-16

Pagbasa mula sa sulat sa Mga Hebreo

Mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabila’y talim. Ito’y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasu-kasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos; ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit.

Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos, walang iba kundi si Hesus na Anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraa’y tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya’t huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at doo’y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 18, 8. 9. 10. 15

Tugon: Espiritung bumubuhay ang salita ng Maykapal.

Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang,
ito’y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay;
yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan,
nagbibigay ng talino sa pahat ng kaisipan.

Tugon: Espiritung bumubuhay ang salita ng Maykapal.

Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos,
liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod;
ito’y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos,
pang-unawa ng isipan yaong bungang idudulot.

Tugon: Espiritung bumubuhay ang salita ng Maykapal.

Yaong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti,
isang banal na tungkulin na iiral na parati;
pati mga hatol niya’y matuwid na kahatulan,
kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay.

Tugon: Espiritung bumubuhay ang salita ng Maykapal.

Nawa’y itong salita ko at ang aking kaisipan,
sa iyo ay makalugod, Panginoon ko’t kanlungan,
O ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan!

Tugon: Espiritung bumubuhay ang salita ng Maykapal.

ALELUYA
Lucas 4, 18

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, Kristo ay sinugo
upang sa dukha’y magturo,
magpalaya sa bilanggo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 2, 13-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, muling pumunta si Hesus sa baybayin ng Lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao, at sila’y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Sumunod ka sa akin.” Tumindig naman si Levi at sumunod.

Nang si Hesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, “Bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan?” Narinig ito ni Hesus, at siya ay sumagot, “Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang maysakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 15 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 13, 2019 at 8:49 pm

Ayon sa Mabuting Balita ng Panginoon, nasilip niya ng ilan sa mga manunulat sa mga taga-Fariseo at tinanong nila ang kanilang mga alagad na bakit siya pinagsasaluhan ang mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Napakinggan ni Hesus at sumagot siya na ang mga maysakit ay hindi nangangailangan ng isang manggagamot kundi ang may sakit. Dagdag pa ni Hesus na dumating siya upang tawagin ang mga makasalanan at hindi ang mga taong banal.

Reply

Reynald Perez January 18, 2019 at 11:10 pm

Reflection: In the Jewish times, tax collectors were considered to be sinners. They were sinners because they love to cheat and steal from their fellow men, and they were traitors because they worked for the Roman Empire, appointed by King Herod Antipas of Galilee. Thus, tax collectors were considered outcasts and never forgiven by God. In the Gospel (Mark 2:13-17), we see how our Lord Jesus Christ approached a tax collector in Capernaum named Levi, and called him to follow him. Then Levi threw a banquet and invited Jesus, the Apostles, different tax collectors and sinners, and the Pharisees and scribes. The Pharisees and scribes noticed that Jesus is eating with tax collectors and sinners, so they approached the Apostles and asked them of this act. The Jewish leaders knew that Jesus was breaking many protocols in religion and society, which is why there are many conflicts between them and him. That is why our Lord Jesus Christ is the universal spiritual doctor, who heals and forgives us our sins. From being a tax collector, Levi became part of the Twelve, at which he is known to be as Saint Matthew (Cf. Matthew 9:9-13). That is why in the First Reading (Hebrews 4:12-16), the author reminds us of God’s word as a living and effective entity that helps us discern the thoughts and reflections of our hearts. Therefore it challenges and reminds us to appear pure and holy before the Lord, and just like him, our merciful and faithful high priest, so we are also called to be loving and merciful to others, especially to those who have gone astray for a long time. As we journey down this road, let us prepare our hearts to receive the loving mercy of the Lord by being truly sorry for all the sins we have committed. Unlike the Pharisees and scribes, let us not close our hearts and minds to him because truly his mercy endures forever.

Reply

Edward Robinson Serrano January 19, 2019 at 9:33 am

Bro. Reynald, thank you for always enlightening us with your great insights about the gospel. It helps me to have a better understanding of the Gospel and hence, deepens my faith.

Reply

Melba G. De Asis January 19, 2019 at 6:14 am

Panginoon Diyos nawa’y patuloy kong hangarin na sundin ang mg ipinag-uutos mo at makagawa ako ng mga bagay na ikalulugod mo. Maraming panahon sa aking buhay ang ginugol ko sa mga bagay na ikalulugod ng tao ngunit lumalabag sa iyong mga kautusan. Nawa Panginoon ay ipagkaloob mo sa akin ang kapatawaran sa mga nagawa kong kasalanan na lubos ko ng tinalikuran. Ikaw na po Panginoon ang bahala sa amin. Sa kabila ng kawalan ko ngayon ng hanapbuhay ay patuloy pa rin ang pagbibigay mo sa amin ng aming mga pangangailangan. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay itinataas ko Saiyo Panginoon Ikaw na maghahari sa aming buhay magpakailanman. Amen.

Reply

Nini Bukis January 19, 2019 at 7:59 am

Napakalaking tulong po sa akin na naglilingkod sa simbahan bilang lector/commentator ang page na ito para sa paghahanda ko sa pagsisilbi. Ito po ang ginagamit ko para mabasa ang readings for the day. Salamat po ng marami. Ang komento ko po lamang ay may mga mali sa typing ng readings, maling spelling ng words na maaring magbigay ng ibang pakahulugan. Tulad ngayon araw na ito sa first reading, sa second sentence ung word na “nakatataho”, ano pong ibig sabihin nito? Sana po ay magkaroon ng proof reading. Ito lamang po at marami pong salamat!

Reply

Edward Robinson Serrano January 19, 2019 at 9:38 am

thank you for enlightening us with your great insights about the Gospel. You are helping me to have a better understanding of the Gospel. Thank you for deepening my faith.

Reply

Sally Bernardino January 19, 2019 at 10:31 am

Purihin Ka O Kristo!

Reply

Aida Ramirez January 19, 2019 at 10:52 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo .At salamat po sa awitatpapuri- dito ko po sinisimulan ang aking umaga sa pagbabasa ng readings at Gospel at salamat po sa lahat ng nagbibigay ng reflections especially kay Bro Reynald upang lalo po naming maunawaan ang Mabuting balita ng ating Panginoon.God bless us all.

Reply

Edward Robinson Serrano January 19, 2019 at 11:45 am

Sa Ebanghelyo ay ipinakita ng Panginoong Hesukristo ang kaniyang pagmamahal sa lahat ng tao, lalong lalo na sa mga makasalanan. Ang mga maniningil ng buwis ng mga panahong iyon ay itinuturing na makasalanan sapagkat sila ay naniningil ng labis sa itinatakda ng batas. Hindi tinignan ng Panginoon ang kasalanan ni Mateo (Levi) subalit tumingin siya at naniwala sa kakayahan nito na magbago at ito nga nangyari. Si Mateo ay isa sa mga naging alagad ni Kristo at nangako na isasauli sa kanyang mga kababayan na nadaya niya ang kaniyang labis na nasingil. Samakatuwid, tinalikuran ni Mateo ang kaniyang masamang gawa at sumunod sa Panginoon. Tulad ni Mateo tayo ay patuloy na inaanyayahan at binibigyan ng pagkakataon upang sumunod at maglingkod sa Diyos. Nawa, hindi masayang ang pagkakataon na patuloy na ibinibigay sa atin upang sumunod sa kalooban ng Diyos.

Reply

Atty. Edward Robinson Serrano January 19, 2019 at 11:48 am

Sa Ebanghelyo ay ipinakita ng Panginoong Hesukristo ang kaniyang pagmamahal sa lahat ng tao, lalong lalo na sa mga makasalanan. Ang mga maniningil ng buwis ng mga panahong iyon ay itinuturing na makasalanan sapagkat sila ay naniningil ng labis sa itinatakda ng batas. Hindi tinignan ng Panginoon ang kasalanan ni Mateo (Levi) subalit tumingin siya at naniwala sa kakayahan nito na magbago at ito nga nangyari. Si Mateo ay isa sa mga naging alagad ni Kristo at nangako na isasauli sa kanyang mga kababayan na nadaya niya ang kaniyang labis na nasingil. Samakatuwid, tinalikuran ni Mateo ang kaniyang masamang gawa at sumunod sa Panginoon. Tulad ni Mateo tayo ay patuloy na inaanyayahan at binibigyan ng pagkakataon upang sumunod at maglingkod sa Diyos. Nawa, hindi masayang ang pagkakataon na patuloy na ibinibigay sa atin upang sumunod sa kalooban ng Diyos.

Reply

Kulot January 19, 2019 at 4:34 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Kulot January 19, 2019 at 4:34 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo.

Reply

Kulot January 19, 2019 at 4:35 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo….

Reply

PATRICK CU January 20, 2019 at 12:36 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Francisco R. Azupardo January 21, 2019 at 7:21 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: