Mga Pagbasa – Sabado, Enero 5, 2019

January 5, 2019

Ika-5 ng Enero

1 Juan 3, 11-21
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.

Juan 1, 43-51

UNANG PAGBASA
1 Juan 3, 11-21

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, ito ang aral na narinig na ninyo sa simula pa: mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain; siya’y anak ng diyablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid.

Kaya, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopootan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay-tao ang napopoot sa kanyang kapatid; at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay-tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sinumang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya’y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa.

Dito natin makikilalang tao’y nasa panig ng katotohanan, at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo’y usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Tugon: Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.

Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa!
Panginoo’y papurihan, paglingkuran siyang kusa;
lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa!

Tugon: Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.

Ang Panginoo’y ating Diyos! Ito’y dapat malaman,
tayo’y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang;
lahat tayo’y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan.

Tugon: Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.

Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso’y nagdiriwang,
umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal,
purihin ang ngalan niya at siya’y pasalamatan!

Tugon: Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.

Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya’y walang hanggan,
Siya’y Diyos na mabuti’t laging tapat kailanman.

Tugon: Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Banal na araw sumikat:
halina’t sumambang lahat
sa nanaog na Liwanag!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 1, 43-51

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, minabuti ni Hesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe, at sinabi rito, “Sumunod ka sa akin.” Si Felipe’y taga-Betsaida, tulad nina Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Natanael, at sinabi rito, “Natagpuan namin si Hesus na taga-Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa Kautusan, at gayun din ang mga propeta.” “May nagmumula bang mabuti sa Nazaret?” tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, “Halika’t tingnan mo.”

Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Hesus, “Masdan ninyo ang isang tunay na Israelital siya’y hindi magdaraya!” Tinanong siya ni Natanael, “Paano ninyo ako nakilala?” Sumagot si Hesus, “Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos.” “Rabi, kayo po ang Anak ng Diyos! Kayo ang Hari ng Israel!” Wika ni Natanael. Sinabi ni Hesus, “Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito!” At sinabi niya sa lahat, “Tandaan ninyo: makikita ninyong bukas ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 9 comments… read them below or add one }

Arnold Baron fran January 5, 2017 at 9:07 am

Pls. Sent daily gospel to my email or Facebook messenger [email protected] thanks

Reply

Mark Jefferson Magno January 3, 2019 at 6:26 pm

Sumikat man ang banal na haring araw para sumamba ang lahat ng mga taumbayan o sambayanan. Silayan din nila ang magandang liwanag upang maiharap ang bawa’t isa sa kanilang pangangailangan ng ating bansa.

Reply

Reynald Perez January 5, 2019 at 12:30 am

Pagninilay: Patuloy tayong nagninilay tungkol sa kadakilaan ng Diyos sa kanyang pagnanais na makapiling tayo upang tayo’y kanyang iako at ipagkaloob ng bagong buhay, na siyang matutupad kapag makakamtan natin ang kaligayahan ng walang hanggan. At sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan, tayo ay papasok na sa pagdiriwang ng Epipanya o ang pagpapakita ng Panginoon. Kaya ang Ebanghelyo ngayon ay isang pagpapahayag ng presensiya ni Hesus sa isa sa mga tinawag niyang alagad. Tinawag ni Hesus si Felipe na sumunod sa kanya, at inaanyayahan nito ang kanyang kaibigan si Natanael. Ibinalita ni Felipe kay Natanael ang kanyang pagtatagpo sa Mesiyas. At nang makita ni Hesus si Natanael, sinabi niya sa kanya na hindi siya kailanma’y nandadaya. Ito’y sapagkat nagpakita ang Panginoon sa kanya sa ilalim ng puno ng ugos. Kaya ipinahayag ni Natanael si Hesus bilang Anak ng Diyos. Ang pagtawag kina San Felipe at San Bartolome ay isang paanyaya na ang Diyos ay kapiling natin, at palagi siyang nagpapaalala tungkol sa kanyang banal na presensiya sa ating buhay. Ito’y natunghayan ng 2 alagad nang ibalita ni Felipe ang mga narinig niya tungkol kay Kristo at nang mabatid ni Natanael ang pagpapakita ng Diyos sa kanya. Kaya ipinagdiwang natin ang Pasko hanggang sa mga susunod na linggo upang kilalanin natin ang Emmanuel, ang Diyos na patuloy na sumasaatin. Nawa’y matunghayan natin ang presensiya ng Panginoon at tumugon sa kanyang paanyaya na sundin ang kanyang dakilang kalooban.

Reply

PATRICK CU January 5, 2019 at 2:24 am

Thanks be to God! AMEN!

Reply

Aida Ramirez January 5, 2019 at 6:55 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Edward Ramirez January 5, 2019 at 7:27 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Kulot January 5, 2019 at 1:58 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Clara Ciar January 5, 2019 at 11:42 pm

Maraming Salamat sa ating Panginoong Diyos at mga taong ginagamit Niya upang ipahayag ang Kanyang mga salita.
Pagpalain at gabayan nawa tayo ng ating Poong Mahal.

Reply

Celine January 6, 2019 at 4:54 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.

ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: