Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 3, 2019

January 3, 2019

in Tagalog Mass Readings

Play

Ika-3 ng Enero

1 Juan 2, 29 – 3, 6
Salmo 97, 1. 3kd-4. 5-6

Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Juan 1, 29-34

UNANG PAGBASA
1 Juan 2, 29 – 3, 6

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo’y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos.

Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos – at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo’y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo’y matutulad sa kanya, sapagkat makikita natin siya sa kanyang likas na kalagayan. Kaya’t ang sinumang may pag-asa sa kanya ay nagpapakalinis, tulad ni Kristo – siya’y malinis.

Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan; at siya’y walang kasalanan. Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa kanya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 3kd-4. 5-6

Tugon: Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay,
pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hangang tunay!
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.

Tugon: Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas,
yaong lahat sa daigdig, magsipagbunying may galak
Panginoo’y papurihan sa kagalakan ng lahat.

Tugon: Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog,
at ang Poon ay purihin ng tugtuging maalindog.
Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambulo,
magkaingay sa harapan ng Poon na ating hari.

Tugon: Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

ALELUYA
Juan 1, 14a. 12a

Aleluya! Aleluya!
Naging anak ng D’yos tayo
sa Salitang naging tao
na nanirahan sa mundo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 1, 29-34

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Kinabukasan, nakita ni Juan si Hesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, “ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan! Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya’y siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako’y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel.”

Ito ang patotoo ni Juan, “Nakita ko ang Espiritung bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, ‘Makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao – siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo.’ Nakita ko ito, at pinatototohanan kong siya ang Anak ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 14 comments… read them below or add one }

ruth pingol January 4, 2017 at 12:14 am

Sana mapadalhan ako ng mabuting balita ng panginoon araw araw. Salamat po and Godblessus…

Reply

Eduardo C. Ang January 8, 2017 at 2:58 pm

I was baptized by holy water when I was a baby at Binondo Church and was confirmed after 3 month at Espiritu Santo at Tayuman, Manila. But this was against Born again christian friend because he said that to be trully christian. One should be baptish by water coming from a river just like A case of John the Baptish done and their reason follow. But I said, I was baptized by holy water because sin heir was relinquish from my ancestor. It was confirmed after 3 month. That time 1959, the regulation of confirming was not strict unlike today a boy/girl should be 12 yrs old.amen

Reply

Reynald Perez January 1, 2019 at 1:07 am

Ang ating pagdiriwang ng Kapaskuhan ay isang pagtutunghayan sa Misteryo ng Pagkatawang-tao ng Panginoon. Pinagninilayan natin ngayon sa Ebanghelyo ang pagbibigay-saksi ni San Juan Bautista sa paghahanda ng daraanan ng Panginoon. At dito sa eksenang ito, ipinahayag niya si Hesus bilang “Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan”. Ang larawan ng kordero ay madalas ginagamit sa Lumang Tipan bilang abang alaga ng isang pastol. Sa pagdiriwang ng “Passover” ng mga Israelita, madalas ginagamit ang kordero sa pag-aalay ng sakripisyo bilang alaala sa pagpapala ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya si Hesus ay ang Kordero ng Diyos sapagkat siya ang itinakdang Tagapagligtas na magliligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan. Siya ang Lingkod ng Diyos ayon sa propesiya ni Isaias na ihahain bilang ganap na handog para sa pag-aalis ng mga kasalanan. At nakita ito ni Juan dahil sa kapuspusan ng Espiritu Santo. Kaya tayong lahat ay binibinyag hindi lang ng tubig, kundi ng Espiritung iyon dahil kay Kristong namatay at muling nabuhay para tayong maging mga kalugud-lugod na anak ng Ama. Kaya nga si San Juan Apostol sa Unang Pagbasa ay naghihikayat sa atin na ipadama ang pag-ibig ng Diyos sa isa’t isa sa paggawa ng katuwiran at kabutihan. Nawa mas kilalanin natin at palalim ang ating relasyon sa Diyos sa pagiging tapat sa kanyang dakilang kalooban.

Reply

PATRICK CU January 3, 2019 at 3:39 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Aida Ramirez January 3, 2019 at 5:33 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Kulot January 3, 2019 at 7:17 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Edward Ramirez January 3, 2019 at 8:42 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Rachel Dela Cruz January 3, 2019 at 10:22 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Lilian M.Saltore January 3, 2019 at 11:53 am

Pinupuri ka nming Panginoong Hesukristo.

Reply

Francisco R. Azupardo January 3, 2019 at 8:14 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Dolly Sun January 3, 2019 at 9:26 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Celine January 4, 2019 at 4:52 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO
ALLELUIA!

Reply

Ezekiel Sarmiento January 15, 2019 at 5:04 pm

Pinupuri ka namin Panginoon Hesus! Ikaw lang sapat na! ..Amen!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:45 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: