Mga Pagbasa – Linggo, Disyembre 30, 2018

December 30, 2018

Play

Kapistahan ng Banal na Mag-anak Hesus, Maria at Jose (K)

Sirac 3, 3-7. 14-17a
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Colosas 3, 12-21
Lucas 2, 41-52

UNANG PAGBASA
Sirac 3, 3-7. 14-17a

Pagbasa mula sa aklat ni Sirac

Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak,
at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina.
Ang gumagalang sa kanyang ama’y nagbabayad na sa kanyang kasalanan,
at ang nagpaparangal sa kanyang ina’y parang nag-iimpok ng kayamanan.
Ang gumagalang sa kanyang ama’y paliligayahin naman ng kanyang mga anak,
at ang panalangin niya’y agad diringgin ng Panginoon.
Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina,
ay tumatalima sa Panginoon;
pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay.
Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya’y matanda na,
at huwag mo s’yang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay.
Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip;
huwag mo s’yang lalapastanganin ngayon nasa kasibulan ka na ng iyong lakas.
Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon,
iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Tugon: Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot,
ang maalab na adhika’y sumunod sa kanyang utos.
Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan,
ang buhay ay maligaya’t uunlad ang kanyang buhay.

Tugon: Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Sa tahanan, ang asawa’y parang ubas na mabunga.
Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak n’ya.

Tugon: Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.
Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin,
buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain.
Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin,
at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem.

Tugon: Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

IKALAWANG PAGBASA
Colosas 3, 12-21

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Mga kapatid:

Kayo’y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. Kaya’t dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhin kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa’t isa. Pinatawad kayo ng Panginoon kaya’t magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan nang buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espirituwal, na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya’y magpasalamat kayo sa Diyos Ama.

Mga babae, pasakop kayo sa inyu-inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon.
Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyu-inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan.
Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon.
Mga ama, huwag ninyong kagagalitan nang labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 2, 41-52

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Taun-taon, tuwing pista ng Paskuwa, ang mga magulang ni Hesus ay pumupunta ng Jerusalem. At nang labindalawang taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila’y umuwi na. Nagpaiwan si Hesus sa Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Hesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya’y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya’t bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Hesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong; at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya’y makita. Sinabi ng kanyang ina, “Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa pag-hahanap sa iyo.” Sumagot siya, “Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako’y dapat na nasa bahay ng aking Ama?” Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito.

Siya’y umuwing kasama nila sa Nazaret, at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Hesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 24, 2018 at 3:54 am

Ipinagdiriwang natin ang Kapistahan ng Banal na Mag-anak tuwing Panahon ng Pasko ng Pagsilang. Sa pagdiriwang na ito, matutunghayan natin kung paano niloob ng Diyos na magkatawang-tao at manganak sa isang pamilya. Ang imahe ng Banal na Mag-anak ay bumubuo kina Hesukristo, Birheng Maria, at San Jose. Maraming bagay ang nangyari sa pamilyang ito, maganda at hindi maganda. Ngunit sa kabila ng mga ito, naging matapat ang tatlo sa pagsunod sa kalooban ng Ama para sa isa’t isa. At ang Panginoong Diyos ay hindi lang Pangkalatahang Pinuno ng Banal na Mag-anak, kundi pati rin ang lahat ng mga pamilya sa buong mundo. Kaya ang konsepto ng pamilya para sa bawat indibiduwal, lalo na sa ating Inang Simbahan, at ang ating tungkulin at bokasyon ay ipagtanggol ito para sa mabuting kinabukasan.
Noong Enero 16, 2015, isa sa mga gawain sa Apostolikang Pagdalaw ni Papa Francisco sa ating bansa ay ang Pagtitipon ng mga Pamilya sa SM MOA Arena, Pasay. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ng Santo Papa na ang bawat pamilya ay kailangang managinip. Kaya nga sabi niya: “When you lose this capacity to dream you lose the capacity to love, and that capacity of love is lost.” Ipinahayag din niya na dapat tularan ng bawat isa ang halimbawa ng Banal na Mag-anak. Kaya nga ibinigay niya ang tatlong bagay para pagnilayan natin: (1) paghihinga sa Panginoon, (2) pagbangon kasama sina Hesus at Maria, at (2) maging mga boses na mala-propeta (prophetic voices). Ang iba pang impormasyon tungkol sa talumpating ito ay makikita po rito: https://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150116_srilanka-filippine-incontro-famiglie.html
Napakaraming problema ngayon ukol sa buhay-pamilya. May mga ilang mag-asawa ay gustong makipaghiwalay dahil sa mga alitan sa isa’t isa. Kung ganyan ang sitwasyon, maaapekto nang higit ang mga anak-anakan ng mga pamilyang iyon. Kaya nga tutol ang Simbahan sa isyu ng diborsyo. Hindi nakapagtataka na maraming mga di-Katoliko at di-Kristiyano ang nagsasabi na kaya pala hindi pa legal ang isyung ito sa ating bansa, kaya nga the stand of the Roman Catholic Church, especially the CBCP, is being questioned and destructively criticized. Pero kung ating babalikan ang Banal na Kasulatan, wika nga ng Panginoong Hesus mismo: “Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa—siya’y nangangalunya. At ang babaing himiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin” (Marcos 10:11-12).
Mga kapatid, napakahalaga ang konsepto ng pamilya at napakabanal ang buhay na ito. Sana po ay patuloy na mamunga ang kabutihan sa bawat nating mga pamilya, kahit sa mga panahon ng pagsubok, dahil dito’y nakasalalay ang kinabukasan hindi lang ng pamilya, kundi pati rin ang bawat indibiduwal. Kaya nga ang ating mga Pagbasa ngayon ay para sa lahat, at bawal ang palusot. Sa mga magulang, sana po turuan ninyo ng tama ang iyong mga anak para sila’y lumaki nang husto at may natutunan mula sa ‘yo. Nawa’y maging matapat kayo sa iyong mga asawa at sa mga pangako ninyo noong kayo’y ikasal. Sa mga kabataang katulad ko, sana po ay igalang ninyo hindi lang ang inyong mga magulang, kundi pati rin ang lahat ng mga taong nasa awtoridad. Kung mali ang tinuturo nila sa atin, sabihin sa kanila kung ano ang dapat tama, ngunit huwag kalimutang respetuhin sila. At para sa lahat, kahit wala na ang isang indibiduwal, patay na, o kaya umalis kayo para magtrabaho sa ibang bansa, huwag po nating kalimutan ang mga alaalang kasama sila, at nawa’y isabuhay ang mga natutunan natin sa mga karanasang ito. Higit sa lahat, huwag nating kalimutan na magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya niya sa atin, at maging mga biyaya rin sa ating mga kapwa, hindi lang tuwing Kapaskuhan, kundi sa ating araw-araw na pamumuhay.
Sa ating paglalakbay sa daan ng Pasko ng Pagsilang, tularan natin ang Banal na Mag-anak na sa gitna ng mga pagsubok, napahalaga ang imahe ng konsepto ng pamilya, at ang kalooban ng Diyos ay nasundan.

Reply

Ma. Luisa L. Belardo December 30, 2018 at 6:44 am

Salamat sa Diyos.

Reply

Rachel Dela Cruz December 30, 2018 at 12:33 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

PATRICK CU December 30, 2018 at 1:46 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Kulot December 30, 2018 at 5:43 am

Papuri sa iyo panginoong hesukristo

Reply

Celine December 30, 2018 at 3:29 pm

PINUPURI KA NAMING PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Francisco R. Azupardo December 30, 2018 at 9:35 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:46 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: