Mga Pagbasa – Linggo, Disyembre 23, 2018

December 23, 2018


Play

Ika-4 na Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (K)

Mikas 5, 1-4a
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16. 18-19

Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan.

Hebreo 10, 5-10
Lucas 1, 39-45

UNANG PAGBASA
Mikas 5, 1-4a

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Mikas

Ito ang sinasabi ng Panginoon: Betlehem Efrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Juda ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmula’y buhat pa nang una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon; taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay ng ligtas, sapagkat ang haring yaong ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16. 18-19

Tugon: Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan.

Pastol ng Israel, kami ay pakinggan;
mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan.
Sa taglay mong takas, kami ay iligtas, at tubusin sa hirap!

Tugon: Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan.

Ika’y manumbalik,
O Diyos na Dakila! Pagmasdan mo kami mula sa itaas,
at ang punong ito’y muling pagyamanin, at iyong iligtas.
Lumapit ka sana,
ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas,
yaong punong iyon na pinalago mo’t iyong pinalakas!

Tugon: Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan.

Ang lingkod mong mahal
ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang,
iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan!
At kung magkagayon,
magbabalik kami’t di na magtataksil sa ‘yo kailanman,
kami’y pasiglahi’t aming pupurihin ang iyong pangalan.

Tugon: Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan.

IKALAWANG PAGBASA
Hebreo 10, 5-10

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Noong si Kristo’y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos,
“Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig,
Kaya’t inihanda mo ang aking katawan upang maging hain.
Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan.
Kaya’t aking sinabi, ‘Narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban’ Ayon sa nasusulat sa Kasulatan tungkol sa akin.”

Sinabi muna niya, “Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin ay mga handog dahil sa kasalanan” – bagamat ito’y inihahandog ayon sa Kautusan. Saka niya sinabi, “Narito ako upang tupdin ang iyong kalooban.” Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo’y sapat na.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 1, 39-45

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Hindi nagtagal at si Maria’y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elisabet. Nang marinig ni Elisabet ang bati ni maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elisabet, at buong galak na sinabi, “Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan! Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 19, 2018 at 10:11 am

Pagninilay: Tayo ngayon ay nasa Ikaapat at huling Linggo sa Panahon ng Adbiyento bilang paghahanda sa pagdiriwang ng Unang Pagdating ng Panginoon sa Pasko ng Pagsilang. At makikita natin na ang tema ng huling kandila sa korona ng Adbiyento ay pagmamahal sapagkat ito ang nagpapatunay sa walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa atin, kaya sa Pasko ay ipinagdiriwang natin ang katuparan ng pagmamahal na iyon Pagsilang ng ating Panginoong Hesus. 700 bago dumating si Kristo, ipinahayag ni Propetang Mikas ang pagsilang ng Mesiyas sa abang lungsod na Bethlehem, na siya rin mismong pinagmulan ni Haring David. Kaya’t makikita dito na si Hesus ay nagmula sa lahi ni Haring David, at buong kababang-loob siya’y isisilang ni Birheng Maria sa sabsaban. At ito namang si Maria sa Ebanghelyo ay bumisita sa kanyang pinsan na si Elisabet. Akalaing matanda na si Elisabet pero hindi siya nanatiling baog, sapagkat pinagpala siya ng Diyos ng isang anak na lalaki na si San Juan Bautista. Matapos ibinalita ni San Gabriel Arkanghel na ang kanyang pinsan ay manganganak, agad dinayo ni Maria si Elisabet. At nakita dito ang pagtalon ng dinadala ni Elisabet at ang pagpapala kay Maria bilang bukod na babaeng pinagpala sa lahat at dakilang pagpapala sa dala nitong si Hesus. Sa larangan ng Teolohiya, ang Mahal na Birheng Maria ay itinuturing na Kaban ng Bagong Tipan. Siya ang tahanan ni Kristo, ang katuparan ng Kautusan. Kung si Haring David ay tumalon sa paghahanga niya sa kaban, si Juan Bautista ay tumalon nang makita niya si Hesus. Kung paano rin sinabi ni David na siya’y dinadalaw ng Diyos, si Elisabet naman ay nagsabi na siya’y dinadalaw ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Ina. Kaya’t makikita dito sa pangyayaring ito, naipahayag ang Mabuting Balita sa pamamgitan ng kabutihan ni Maria sa pagdalaw sa pinsan niya at ng pasasalamat ni Elisabet sa kaligtasang niloob ng Diyos sa pagdadalang-tao ni Maria kay Hesus. Kaya ang dalawang babaeng ito ay nagpakita ng pagsunod at pasasalamat sa dakilang kalooban ng Diyos Ama. At sinasabi nga sa Ikalawang Pagbasa na higit pa sa mga pisikal na handog na sinusunog at inaalay, mas mahalaga ang pagiging matapat sa kalooban ng Panginoon. Kaya ngayong papalapit na po tayo sa Pasko, makilala nawa natin ang Diyos na patuloy na dumadalaw sa atin. Siguro po siya ay namamasko rin upang isilang ang kanyang Bugtong na Anak na bagamat katulad niya ay nagkatawang-tao upang makipamuhay sa atin. Sa simpleng paggawa ng katuwiran at kabutihan sa kapwa at sa ibang tao, maipapairal at maipalaganap natin ang kanyang pagmamahal hindi lang sa Kapaskuhan, kundi sa araw-araw nating buhay.

Reply

Arlin D. Mamales December 22, 2018 at 5:53 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Kulot December 23, 2018 at 5:28 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Benilda M Oliquino December 23, 2018 at 2:09 pm

If you can make a pdf version please. Thank you!

Reply

Celine December 23, 2018 at 4:19 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Francisco R. Azupardo December 23, 2018 at 8:11 pm

Salamat sa Diyos! Amen1

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: