Mga Pagbasa – Linggo, Disyembre 2, 2018

December 2, 2018


Play

Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (K)

Jeremias 33, 14-16
Salmo 24. 4bk-5ab. 8-9. 10 at 14

Sa ‘yo ako’y tumatawag, Poong D’yos na nagliligtas.

1 Tesalonica 3, 12 – 4, 2
Lucas 21, 25-28. 34-36

UNANG PAGBASA
Jeremias 33, 14-16

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Sinabi pa ng Panginoon, “Dumarating na ang araw ng tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Juda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Juda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila’y tatawagin sa pangalang ito: ‘Ang Panginoon ang ating katwiran.’”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 24. 4bk-5ab. 8-9. 10 at 14

Tugon: Sa ‘yo ako’y tumatawag, Poong D’yos na nagliligtas.

Ang kalooban mo’y ituro, O Diyos,
ituro mo sana sa aba mong lingkod;
ayon sa matuwid, ako ay turuan,
ituro mo, Poon, ang katotohanan;
tagapagligtas ko na inaasahan.

Tugon: Sa ‘yo ako’y tumatawag, Poong D’yos na nagliligtas.

Mabuti ang Poon at makatarungan,
sa mga salari’y guro at patnubay;
sa mababang-loob siya yaong gabay,
at nagtuturo ng kanyang kalooban.

Tugon: Sa ‘yo ako’y tumatawag, Poong D’yos na nagliligtas.

Tapat ang pag-ibig, siya’ng umaaky
sa tumatalima sa utos at tipan.
Sa tumatalima, siya’y kaibigan,
at tagapagturo ng tipan n’yang banal.

Tugon: Sa ‘yo ako’y tumatawag, Poong D’yos na nagliligtas.

IKALAWANG PAGBASA
1 Tesalonica 3, 12 – 4, 2

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid:
Palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa’t isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayun, kayo’y mananatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama sa hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya.

Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana’y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon – pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin – upang kayo’y maging kalugug-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinibigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 21, 25-28. 34-36

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon: Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang tao’y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan; sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang Anak ng Tao’y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo.”

“Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito; baka abutan kayo ng Araw na yaon na hindi handa. Sapagkat darating nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya’t maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng mangyayaring ito at makaharap sa Anak ng Tao.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 12 comments… read them below or add one }

Trinidad leonardo November 29, 2018 at 12:10 pm

My name is Trinidad S. Leonardo from St. Isidore Parish in Bloomingdale, Illinois. We have a Simbang Gabi here in our parish to celebrate our Filipino Tradition of Chistmas. We need a big favor cause I always go to this website especially on December readings. Our Simbang Gabi celebration is on the 21st of December , and as a liturgist could you please send me the readings including the Gospel so we can practice. I always depend on awit at papuri.com. Thank you so much and have a blessed Chistmas and a Happy New Year. God Bless you All.

Reply

Reynald Perez November 29, 2018 at 3:03 pm

Pagninilay: Ngayon ay sinisimulan natin ang bagong taon sa Kalendaryong Panliturhiya ng Simbahan sa pamamagitan ng Panahon ng Adbiyento. Ang Adbiyento, na nangunguhulugang “pagdating,” ay isang panahon ng paghahanda sa Tatlong Pagdating ni Kristo: (1) Ang Kanyang Pagkatawang-tao na ipapagdiriwang natin sa darating na Pasko na Pagsilang, (2) Ang Kanyang Muling Pagbabalik sa wakas na panahon, at (3) Ang Kanyang Pagpapakita sa ating araw-araw na pamumuhay. Sa ating Unang Pagbasa (Jeremias 33:14-18), ipinahayag ni Propetang Jeremias ang pagdating ng isang matuwid na sangs upang ituwid ang bayan ng Diyos. Itong propesiya ay patungkol sa pagdating at misyon ni Hesus bilang Mesiyas at Tagapagligtas ng lahat. Sa ating Ebanghelyo (Lucas 21:25-28, 34-36), ipinahayag niya sa atin tungkol sa Kanyang ikalawang Pagdating. Sinabi niya sa atin na tayo’y gumising, magbantay, at maghanda sa ‘di inaasahang oras ng araw na iyon. Ngunit sa una pa lang, nararamdam na natin ang takot dahil ayaw nating lahat na mamatay. Tingin natin na wawakas ang ating mundo sa pamamagitan ng mga malalakas na lindol at tsunami, katulad ng napanood natin sa pelikulang “2012”. Ngunit atin pong alalahanin na hindi ganoong malupit ng Panginoon, at hindi siya gumagawa ng marahas na paraan. At lagi po nating tandaan na sa pagdating niya muli sa ating mundo, makakamit natin ang buhay na walang hanggan sa langit kasama niya at ng Ama. Kaya dapat tayong maging gising, na may ibig sabihin na bumangon sa pagiging mabubuting halimbawa sa ibang tao. Sa ating Ikalawang Pagbasa (1 Tessalonica 3:12-4:3), hinihikayat tayo ni San Pablo na magkaroon ng espirituwal na paghahanda upang salubungin natin ang Panginoon sa bawat oras at pagkakataon ng buhay. Kailangan nating maglingkod sa ating kapwa at tulungan sila sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Sa pamamagitan ng ganyang paraan, tayo’y handa na sa oras at araw ng muling pagbalik ni Kristo sa ating lupa. At sa lahat ng ating mga gawain, huwag po nating kalimutan ng pagdarasal, lalung-lalo na ipanalangin ang mga kahilingan ng ibang tao. Sa ating paglalakbay sa daan ng Adbiyento, nawa tayo’y gumising, magbantay, at maghanda sa Pagdating ni Kristo sa Pagdiriwang ng Pasko, sa katapusan ng panahon, at sa ating araw-araw na pamumuhay.

Reply

Maria Lourdes November 29, 2018 at 7:03 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Francisco R. Azupardo December 1, 2018 at 8:20 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Ma. Luisa L. Belardo December 2, 2018 at 6:09 am

Praise to You oh Lord Jesus Christ.

Reply

Melba G. De Asis December 2, 2018 at 6:30 am

Madarama natin ang presensya ng Panginoon sa bawat araw sa ating buhay mula sa ating paggising hanggang sa ating pagtulog. Nawa’y ating ipadama ang pagmamahal natin sa ating Panginoon pati na sa ating kapwa sa lahat ng oras. Dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin kaya siya ay isinilang para tubusin ang ating mga sala at muling darating sa takdang panahon na Siya lamang ang nakakaalam. Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. AMEN

Reply

PATRICK CU December 2, 2018 at 9:37 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Kay buti niyo po Panginoon. Papuri sa iyo sa kaitaasan.

Reply

Fred Duaso Monares December 2, 2018 at 9:39 am

Amen

Reply

Sally Bernardino December 2, 2018 at 10:00 am

Praise To You Lord Jesus Christ.

Reply

Aida Ramirez December 2, 2018 at 2:12 pm

Salamat sa Diyos.?

Reply

Celine December 2, 2018 at 4:08 pm

PINUPURI KA NAMING PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Marivic December 4, 2018 at 5:44 am

Is it possible to get the Ist reading of Dec 20 in Tagalog.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: