Mga Pagbasa – Miyerkules, Nobyembre 28, 2018

November 28, 2018

in Tagalog Mass Readings


Miyerkules ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Pahayag 15, 1-4
Salmo 97, 1. 2-3ab. 7-8. 9

Poong Diyos na Dakila, gawa mo’y kahanga-kahanga.

Lucas 21, 12-19

UNANG PAGBASA
Pahayag 15, 1-4

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Akong si Juan ay nakakita ng isa pang kagila-gilalas na pangitain sa langit: pitong anghel na may dalang pitong salita. ito ang panghuling mga salot sapagkat dito magwawakas ang poot ng Diyos.

May nakita akong animo’y dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito, at sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. Nakatayo sila sa dagat na animo’y kristal, hawak ang mga alpang ibinigay ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos, at ang awit ng Kordero:

“Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat,
dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa!
O Hari ng mga bansa,
matuwid at totoo ang iyong mga daan!
Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon?
Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan?
Ikaw lamang ang banal!
Lahat ng mga bansa ay lalapit
at sasamba sa iyo,
sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab. 7-8. 9

Tugon: Poong Diyos na Dakila, gawa mo’y kahanga-kahanga.

Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay,
pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hanggang tunay!
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.

Tugon: Poong Diyos na Dakila, gawa mo’y kahanga-kahanga.

Ang tagumpay niyang ito’y siya na rin ang naghayag,
sa harap ng mga bansa’y nahayag ang pagliligtas.
Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad.

Tugon: Poong Diyos na Dakila, gawa mo’y kahanga-kahanga.

Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy,
umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon.
Umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman;
umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan.

Tugon: Poong Diyos na Dakila, gawa mo’y kahanga-kahanga.

Pagkat siya’y dumarating maghahari sa daigdig;
taglay niya’y katarungan at paghatol na matuwid.

Tugon: Poong Diyos na Dakila, gawa mo’y kahanga-kahanga.

ALELUYA
Pahayag 2, 10k

Aleluya! Aleluya!
Manatili kang matapat
hanggang iyong kamatayan,
pagkat buhay, aking bigay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 21, 12-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Darakpin kayo’t uusigin. Kayo’y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili; sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan. At ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

kulotspark November 23, 2016 at 12:31 pm

amen.

Reply

AmandaPoblete Castillo November 23, 2016 at 2:55 pm

Marami pong Salamat. Gusto ko pong tumulong kahit kaunti sa evangelisation effort nyo.

Reply

Francisco R. Azupardo November 27, 2018 at 8:06 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

PATRICK CU November 28, 2018 at 2:43 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Reynald Perez November 28, 2018 at 5:26 am

Reflection: As we approach the threshold of the Liturgical Year, we have been reminded by Christ in the Gospel Readings about the end times. We have heard yesterday regarding the prophecy about the destruction of the Temple in Jerusalem that took place in 70 A.D. and also the assurance of courage even as the signs of the times are occurring. Today, Jesus gives us another assurance of courage when we face persecutions. We are all called to partake in the mission of giving witness to Christ. Sometimes when we fulfill this mission, there are people who would refuse to accept our work; thus rejecting God’s message. However even as we face rejections, Jesus gives us the reason to hope and be persevering, for not a hair of our heads will be counted. Our life will not end easily because God is there to guide us in this mission while facing these problems. Even as we saw the example of Martyrs who shed their blood for the sake of the faith, there is also the contemporary figures of such who endure their sufferings and trials in life with fidelity and dependence on the Lord. And while we do this, let us not forget to become good and do some good deeds for the benefit of all, and not just for ourselves. St. John reminds us in the First Reading that the chastisement of God is not to be based on suffering only, but that there is something beautiful and glorious that we will behold, and that is the vision of eternal life. And we will sing the great and wonderful works of God as we pray not only to thank him, but also to let his will be done on earth as it is in heaven.

Reply

Aida Ramirez November 28, 2018 at 5:49 am

Salamat sa Diyos.?

Reply

Edward Ramirez November 28, 2018 at 7:18 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Dolly Sun November 28, 2018 at 10:22 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Celine November 29, 2018 at 4:35 am

PINUPURI KA NAMING PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Melba G. De Asis November 29, 2018 at 5:11 am

Sa anumang oanganib maliit man o malaki ang Diyos ang ating tagapagligtas. Anumang pagsasakripisyo at trials sa ating buhay ito ay malalampasan natin basta humawak lang tayo at manalig sa kapangyarihan ng Diyos na sumasakop sa atin.

Panginoon, nawa’y bigyan mo ako palagi ng lakas para malampasan ko lahat ang pagsubok sa aking buhay. Alam Mo Panginoon ang mga idinaraing at hinihiling ng aking puso at isip, Saiyo ko po ipinagkakatiwala ang lahat sa aking buhay, ang lahat ng ito ay itinataas ko sa Pangalan ng Panginoong Hesus. Ako’y nagpapasalamat na sa kabila ng aking mga pagkukulang ay patuloy mo akong pinagkskalooban ng Iyong pagpapala. Salsmat Panginoon. Amen….

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: