Mga Pagbasa – Linggo, Nobyembre 25, 2018

November 25, 2018

Play

Pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan (B)

Daniel 7, 13-14
Salmo 92, 1ab. 1k-2. 5

Panginoo’y naghari na! Ang damit n’ya’y maharlika.

Pahayag 1, 5-8
Juan 18, 33b-37

UNANG PAGBASA
Daniel 7, 13-14

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Samantalang ako’y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 92, 1ab. 1k-2. 5

Tugon: Panginoo’y naghari na! Ang damit n’ya’y maharlika.

Panginoo’y naghahari, na ang suot sa katawan
ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan.

Tugon: Panginoo’y naghari na! Ang damit n’ya’y maharlika.

Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan
kahit ano ang gawin pa’y hindi ito magagalaw.
Ang trono mo ay matatag simula pa noong una.
Bago pa ang ano pa man, likas ika’y naroon na.

Tugon: Panginoo’y naghari na! Ang damit n’ya’y maharlika.

Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo,
sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo.

Tugon: Panginoo’y naghari na! Ang damit n’ya’y maharlika.

IKALAWANG PAGBASA
Pahayag 1, 5-8

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay, at Hari ng mga hari sa lupa.

Iniibig niya tayo, at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Hesukristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman! Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran; dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga. Amen.

“Ako ang Alpha at ang Omega,” wika ng Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 18, 33b-37

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Hesus, “Ikaw ba ang Hari ng mga Judio?’ Sumagot si Hesus, “Iyan ba’y galing sa inyong sariling isipan, o may nagsabi sa inyo?” “Ako ba’y Judio?” tanong ni Pilato. “Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?” Sumagot si Hesus, “Ang kaharian ko’y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi naipagkanulo sa mga Judio. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian!” “Kung gayon, isa kang hari?” sabi ni Pilato. Sumagot si Hesus, “Kayo na ang nagsasabing ako’y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan: upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 21, 2018 at 10:03 pm

Pagninilay: Ipinagdiriwang ngayon ng buong Simbahan ang huling Linggo ng Taong Pangliturhiya sa Dakilang Kapistahan ng Pagkahari ni Hesukristo sa Sanlibutan. Ito’y itinatag ni Papa Pio XI noong 1925 bilang tugon sa mga umuusbong na ideolohiya katulad ng sekularismo, kapitalismo, komunismo, sosyalismo, atbp. Ito’y pagpapahayag na sa kabila ng mga naghahari-harian sa pulitika, ekonomiya, at iba pang mga komunidad, si Hesus ay mananatiling tunay na Hari na ang kanyang kaharian, ang Kaharian ng Diyos Ama, ay mabubuhay kailanman. Dati ay ipinagdiriwang ang Kapistahan ni Kristong Hari tuwing huling Linggo ng Oktubre. Subalit nang sumapit ang Ikalawang Konseho ng Vatikano, inilipat ang pagdiriwang sa huling Linggo ng Kalendaryo ng Simbahan bilang pagpaparangal kay Kristo na Hari matapos pagnilayan ang kanyang buhay mula Adbiyento hanggang Karaniwang Panahon. Kaya makikita natin sa liturhiya ngayon ang paghahari ng ating Panginoong Hesukristo na ibinigay sa kanya ng Ama dahil sa kanyang pagiging masunurin sa dakilang kalooban. Ang Una at Ikalawang Pagbasa, pati na rin ang Salmo, ay nagsasabi na ang Kristong Hari ay maluwalhati, nakadamit na parang maharlika ang dating, at nakapiling ang mga anghel sa langit. Ang Ebanghelyo ay nagsasaad na si Kristo ay Hari ng Katotohanan. Katotohanan ay naging dahilan ng pagbibigay-saksi niya sa Mabuting Balita, na bagamat siya ay pinagbintangan ng mga pinuno ng mga Hudyo at idinala kay Poncio Pilato, siya pa rin ay may dalang katotohanan na ang kanyang Kaharian ay hindi nasa lupa, kundi ito ay nasa langit. Kaya mahalaga dito sa pagkilos ng Panginoon ang pagiging masunurin sa kalooban ng Ama kahit siya’y namatay sa Krus. Dahil sa kanyang kababang-loob, siya’y idinakila ng Diyos at ginawang Hari ng lahat ng mga bansa at lahat ng mga nilalang. Kaya ang ating buhay bilang mga Kristiyano ay napapabilang sa kaharian niya. Nang siya’y nabubuhay pa, nagkuwento siya ng mga talinghaga tungkol sa paglalago ng Kaharian ng Diyos. Sabi ni Hesus na ito’y katulad ng isang butil na mustasa na bagamat pinakamaliit ay nagbunga sa pinakamalaking punongkahoy ng paninirahan ng mga ibon. At marami pa ibang imahe na ginamit si Hesus upang ilarawan ang paglaganap ng kanyang Paghahari, na siya mismong Paghahari ng Diyos. Kaya ang hamon sa atin sa Dakilang Kapistahan ito na tanggapin natin si Hesukristo bilang Hari ng ating buhay. Tanggapin din natin ang ating Diyos Ama at ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng pakikibahagi sa paglalago nito. Kung nasaan ang pag-ibig, katarungan, at kapayapaan, naroroon ang paghahari ng Panginoon dito sa lupa, at ito sana’y balang araw makikita natin sa langit. Hesus aming Hari, Guro’t Pari, maghari ka nawa sa aming mga puso.

Reply

Maria Lourdes November 24, 2018 at 6:24 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Francisco R. Azupardo November 24, 2018 at 7:44 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Lilian M.Saltore November 25, 2018 at 6:43 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo

Reply

PATRICK CU November 25, 2018 at 6:53 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Carmela November 25, 2018 at 7:19 am

Pinupuri ka namin panginoon HesuKristo

Reply

Fred Duaso Monares November 25, 2018 at 7:55 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu Kristo

Reply

Celine November 25, 2018 at 3:39 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: