Mga Pagbasa – Sabado, Nobyembre 24, 2018

November 24, 2018

in Tagalog Mass Readings


Paggunita kay San Andres Dung Lac, pari at martir at mga Kasama, mga martir
Sabado ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Pahayag 11, 4-12
Salmo 143, 1. 2. 9-10

Ang Poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.

Lucas 20, 27-40

UNANG PAGBASA
Pahayag 11, 4-12

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Sinabi sa akin, “Juan: Narito ang dalawa kong saksi. Ito’y ang dalawang punong olibo at dalawang ilawan sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy na tutupok sa kanilang mga kaaway. May kapangyarihan silang ipinid ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig, at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila.

Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw, at ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod, na ang mahiwagang pangalan ay Sodoma o Egipto. Dito rin ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng tatlong araw at kalahati, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba’t ibang lahi, lipi, wika, at bansa, at hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng dalawang ito. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo, sapagkat ang dalawang propetang iyon ay nagdulot ng labis na kahirapan sa aknila. Pagkalipas ng tatlong araw at kalahati, ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay, at sila’y tumindig. Nasindak nang gayun na lamang ang mga nakakita. Pagkatapos ay narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na ang wika: ‘Umakyat kayo rito!’ At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, napasalangit sila sa isang ulap.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 143, 1. 2. 9-10

Tugon: Ang Poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.

Purihin ang Poon, na aking sanggalang,
sa pakikibaka, ako ay sinanay;
inihanda ako, upang makilaban.

Tugon: Ang Poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.

Matibay kong muog at Tagapagligtas,
at aking tahanang hindi matitinag;
Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan,
nilulupig niya ang sakop kong bayan.

Tugon: Ang Poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.

O Diyos, may awitin akong bagung-bago,
alpa’y tutugtugin at aawit ako.
Tagumpay ng hari ay iyong kaloob,
at iniligtas mo si David mong lingkod.

Tugon: Ang Poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.

ALELUYA
2 Timoteo 1, 10

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay nagtagumpay
nalupig ang kamatayan
nagningning ang pagkabuhay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 20, 27-40

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, may ilang Saduseo na lumapit kay Hesus. Ang Saduseo’y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. “Guro,” anila, “naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin: ‘Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki’y dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay.’ May pitong magkakapatid na lalaki. Nag-asawa panganay, at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa, at namatay. Gayun din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito: isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-huliha’y namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa pito ang kikilalaning asawa niya yamang napangasawa niya silang lahat?”

Sumagot si Hesus, “Sa buhay na ito, ang lalaki at mga babae’y nag-aasawa, ngunit ang lalaki’t babaing karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila’y mga anak ng Diyos yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab na mababang punongkahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang ‘Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob.’ Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay – sa kanya’y buhay ang lahat.” Sinabi ng ilan sa mga eskriba, “Magaling ang sagot ninyo, Guro!” At wala nang nangahas na magtanong sa kanya ng anuman.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

kulotspark November 19, 2016 at 9:01 am

amen.

Reply

Francisco R. Azupardo November 23, 2018 at 7:23 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Zenaida Ramirez November 24, 2018 at 5:53 am

Salamat sa Diyos?

Reply

PATRICK CU November 24, 2018 at 5:55 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Reynald Perez November 24, 2018 at 6:19 am

Reflection: The Liturgical Year is approaching its culmination. Tomorrow marks the last Sunday in Ordinary Time with the Great Feast of Jesus’ Sovereign Kingship. And after that, we will enter a new Liturgical Year with the Season of Advent, four weeks of preparing for the coming of Christ in history (Christmas), majesty (Parousia), and mystery (manifestation in everyday living). That is why the Month of November in honor of the dead focuses on the eschatological signs that remind us that we will undergo these last realities of life. The Gospel Reading depicts to us our belief in the resurrection from the dead, the core of our Christian faith. The Sadduccees are a religious party of the Jews that study the Mosaic Law. Although for them, they do not belief in such concept on afterlife. They impose a question to Jesus because their motive like the Pharisees and scribes is to entrap him. They propose a situation of the death of 7 brothers who married a woman after one another’s own death, having no child, and which among them is the real husband of the woman. Jesus replies that they’re are no longer husbands and wives in heaven, for they are now children of God and heirs of the promise of eternal life. It is an affirmation that while God has the sole authority to annihilate life, he also has the capacity to grant us the promise of eternal life after death. So Christian Death is an expression of our faith in the resurrection from the dead. We believe that our lives on earth will not end just in death, but there is an anticipation of life after this stage, and that is eternal life. And it is not good enough to profess your Christian identity without believing in this core of our faith. Christ is the firstfruits of our hopeful anticipation that he triumphly rose again and conquered sin and death to give us new life and new hope. His Ascension into Heaven signifies a dwelling place prepared for us after our earthly lives. But of course in the field of Eschatology, there are different realities wherein individuals will undergo based from how they adapt to the signs of the times. It is a matter for us to determine whether we are living accordingly to the will of the Lord. And let us not forget to accept his kingship in our minds and hearts.

Reply

Reynald Perez November 24, 2018 at 6:30 am

Mula kay Fr. Rey Anthony Yatco:MAGANDANG BALITA NGAYON – SABADO IKA-33 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

LUKAS 20:27-40 Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Sa buhay na ito, ang lalaki at mga babae’y nag-aasawa, ngunit ang lalaki’t babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila’y mga anak ng Diyos yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab na mababang punongkahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang ‘Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob.’ Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay – sa kanya’y buhay ang lahat.” Sinabi ng ilan sa mga eskriba, “Magaling ang sagot ninyo, Guro!” At wala nang nangahas na magtanong sa kanya ng anuman.

MAGNILAY: Ang muling pagkabuhay ay lohikal na bunga ng pag-ibig ng Diyos. Ano ang saysay ng lahat nating pagmamahal at pagsisilbi sa Diyos at sa kapwa kung sa huli’y mamatay lang tayo at maglalaho? Ang Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig ay nananatili. Buhay at buhay na di magwawakas ang tanging kaloob na nararapat sa pag-ibig. Nagmamahal tayo para mabuhay. Ang pag-ibig ang patunay na mayroong Diyos at mayroong buhay na walang hanggan.

MANALANGIN: Panginoon, ipalasap mo sa amin ang pag-ibig mong hindi kailanman magwawakas.

GAWIN: Mamuhay ka na ngayon sa liwanag ng buhay na walang hanggan na darating.

Reply

Edward Ramirez November 24, 2018 at 7:46 am

Praise to you lord Jesus Christ

Reply

Celine November 24, 2018 at 1:39 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Melba G. De Asis November 24, 2018 at 4:09 pm

Ang buhay na walang hanggan ay ang pangako ng Diyos na kakamtin ng tao pagkatapos na mamatay ang ating katawang lupa pero dapat tayong magsisi sa ating mga nagawang kasalanan at gumawa ng mabuti dito sa lupa para makamtan natin ang pangako ng Panginoon. Amen

Reply

Dolly Sun November 24, 2018 at 10:58 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: