Mga Pagbasa – Sabado, Nobyembre 17, 2018

November 17, 2018

in Tagalog Mass Readings


Paggunita kay Santa Isabel ng Unggaria, Namanata sa Diyos
Sabado ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

3 Juan 5-8
Salmo 111, 1-2. 3-4. 5-6

Mapalad s’ya na may takot sa D’yos na magandang-loob.

Lucas 18, 1-8

UNANG PAGBASA
3 Juan 5-8

Pagbasa mula sa ikatlong sulat ni Apostol San Juan

Mahal kong kaibigang Gayo, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit hindi mo kilala, ay nagpapatunay na tapat ka. Nagpatotoo sila sa simbahan rini tungkol sa iyong pag-ibig. At lalong mabuti kung matulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya ng nararapat sa mga lingkod ng Diyos. Sapagkat humayo sila sa ngalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di kumikilala sa Diyos. Dapat natin silang tangkilikin upang tayo’y makatulong sa pagpapalaganap ng katotohanan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 111, 1-2. 3-4. 5-6

Tugon: Mapalad s’ya na may takot sa D’yos na magandang-loob.

Mapalad ang tao na may takot sa Diyos,
Siyang sumusunod nang buong alindog.
Ang kanyang lipi’y magiging dakila,
pati mga angkan ay pinagpapala.

Tugon: Mapalad s’ya na may takot sa D’yos na magandang-loob.

Magiging sagana sa kanyang tahanan
katarungan niya’y walang katapusan.
Ang taong matuwid, may bait at habag,
kahit sa madilim taglay ay liwanang.

Tugon: Mapalad s’ya na may takot sa D’yos na magandang-loob.

Ang mapagpautang nagiging mapalad,
kung sa hanapbuhay siya’y laging tapat.
Hindi mabibigo ang taong matuwid,
di malilimutan kahit isang saglit.

Tugon: Mapalad s’ya na may takot sa D’yos na magandang-loob.

ALELUYA
2 Tesalonica 2, 14

Aleluya! Aleluya!
Tayo’y tinawag ng Diyos
upang magningning na lubos
sa aral ni Kristo Hesus.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 18, 1-8

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, isinaysay ni Hesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kaniyang na dapat silang manalanging lagi at huwag manghinawa.

“Sa isang lunsog,” wika niya, “may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaing balo na punta nang punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili: ‘Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kaninuman, igagawad ko na katarungang hinihingi ng babaing ito sapagkat lagi niya akong ginagambala – baka pa ako mainis sa kapaparito niya,’” At sinabi ng Panginoon, “Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gani, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng Anak ng Tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 16, 2018 at 11:58 pm

Reflection: Every day we undergo a lot of experiences in life. They may be ordinary and extraordinary, wherein there are successes and failures. Particularly when we endure pain, sufferings, and trials, we seek solutions to resolve them. But one thing that we must never forget in our life is God being our center. The Gospel parable presents to us the importance of praying unceasingly. Here we see a widow pleading the unrighteous judge to rule over her property that was taken from her by the adversary. The judge knowing he neither feared God or human being decided to grant the widow her plea, for he has already been bothered. In the context of society, Jesus teaches that the Lord looks down with pity on those who are considered “insignificant” and “helpless”; such is the case of the widow. In the context of prayer, the widow showed persistence that the supposedly unrighteous judge would render a decree over her property that was illegally claimed. So all the more God will always answer our prayers if we continue to live that habit with perseverance and faith. We may say it takes a long time before he answers our prayers, but in reality it is his will that should be done, and since he is a higher being, our lives are subjected to his authority. The First Reading reminds us to support one another who are part of the mission of giving witness to the Good News, that just as God is faithful to us, we ought to also be faithful and of service to one another. This is the way we can manifest our devout prayer life that as we pray without ceasing, let us not forget to become a blessing for others by our good works and kind acts towards them.

Reply

Edward Ramirez November 17, 2018 at 6:59 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Reynald David Perez November 17, 2018 at 7:50 am

Mula kay Fr. Rey Anthony Yatco:
MAGANDANG BALITA NGAYON – SABADO NG IKA-32 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

LUKAS 18:1-8 Noong panahong iyon, isinaysay ni Hesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalanging lagi at huwag manghinawa.

“Sa isang lunsod,” wika niya, “may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lunsod din iyon ay may isang babaeng balo na punta nang punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili: ‘Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kaninuman, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ang babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala – baka pa mainis ako sa kapaparito niya.'” At sinabi ng Panginoon, “Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng Anak ng Tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?”

MANALANGIN: Ang talinghaga ay tungkol sa kung paano ipapakita ng Diyos at kung paano natin mahahanap ang paraan upang makamit ang ating panalangin sa pamamagitan ng pagtitiyaga. Sa panalangin nagsasalubong ang awa ng Diyos at pagkilos natin. Sa panalangin nagkakamit tayo ng karunungan at lakas.

MANALANGIN: Panginoon, turuan mo kaming magtiyaga sa pananalangin.

GAWIN: Huwag magsawang magdasal.

Reply

kulot November 17, 2018 at 8:14 am

pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Melba G. De Asis November 17, 2018 at 4:03 pm

Ibinibigay ng Diyos ang ating mga hinihingi sa panalangin matuto lamang tayong maghintay kung kailan Niya ito ipagkakaloob.

Panginoon nawa’y patawarin Mo ako sa aking mga kasalanan at pagkukulang . Ako’y umaasa at nagtitiwala na ipagkakaloob Mo ang aking mga hinihiling ng naayon sa Iyong kagustuhan sa tamang panahon Amen

Reply

Celine November 17, 2018 at 5:23 pm

PINUPURIKA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Maria Lourdes November 17, 2018 at 8:38 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Dolly Sun November 17, 2018 at 9:49 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

PATRICK CU November 18, 2018 at 4:38 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Francisco R. Azupardo November 18, 2018 at 8:24 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: