Mga Pagbasa – Biyernes, Nobyembre 16, 2018

November 16, 2018

in Tagalog Mass Readings


Biyernes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Juan 4-9
Salmo 118, 1. 2. 10. 11. 17. 18

Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.

Lucas 17, 26-37

UNANG PAGBASA
2 Juan 4-9

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Juan

Hirang na Ginang, labis kong ikinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa iyong mga anak, alinsunod sa ito sa atin ng Ama. At ngayon, Ginang, ako’y may hihilingin sa iyo. Hindi isang bagong utos ang isinisulat ko sa iyo kundi ang dating utos na sa simula pa’y nasa atin na: mag-ibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una: mamuhay kayo ayon sa pag-ibig. At ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko: mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos.

Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya – mga taong hindi nagpapahayag na si Hesukristo’y naging tao. Ang gayong mga tao ay magdaraya at anti-Kristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kamtan ang gantimpala.

Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo kung nagdaragdag dito, ay hindi pinananahan ng Diyos. Sinumang nananatili sa turo ni Kristo ay pinanananhan ng Ama at ng Anak.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 1. 2. 10. 11. 17. 18

Tugon: Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.

Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay,
ayon sa utos ng Poon ang gawain araw-araw.

Tugon: Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.

Mapalad ang sumusunod sa kaniyang kautusan,
buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay.

Tugon: Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.

Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran,
sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan.

Tugon: Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.

Ang banal mong kautusa’y sa puso ko iingatan,
upang hindi magkasala laban sa ‘yo kailanman.

Tugon: Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.

Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana’y pagpalain,
upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin.

Tugon: Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.

Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan,
yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral.

Tugon: Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.

ALELUYA
Lucas 21, 28

Aleluya! Aleluya!
Naririto, malapit na
ang kaligtasang pag-asa
upang ating matamasa.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 17, 26-37

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi nin Hesus sa kanyang mga alagad, “Ang pagparito ng Anak ng Tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao’y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit nang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayun din sa pagdating ng Anak ng Tao.

“Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito; ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo: may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon; kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaing magkasamang gumigiling; kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid; kukunin ang isa at iiwan ang isa.” “Saan po, Panginoon?” tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, “Kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitre.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 15, 2018 at 11:58 pm

Pagninilay: 2 Linggo na lang ang natitira, at matatapos na ang Taong Panliturhiya ng ating Simbahan. Tatapos ang Kalendaryo sa pagdiriwang ng Pagkahari ni Kristo, tapos sisimula muli ang bagong taon sa pagpasok ng Panahon ng Adbiyento. At ang Adbiyento ay ang panahon ng paghahanda sa pagdating ni Hesus. Hindi lang ito tumutukoy sa pagdiriwang ng kanyang Pagsilang sa Kapaskuhan, bagkus ang Adbiyento ay isa ring paghahanda sa kanyang Muling Pagpaparito sa katapusan ng panahon. Kaya ang turo ni Hesus sa Ebanghelyo ngayon ay kung gaanong katulad ng mga kapanahunan ni Noe at Lot ang pagdating niya bilang Anak ng Tao. Sinasabi dito na ang mga tao sa panahon ni Noe ay nasisikain, nagpapasaya na hindi akalain nila’y dumating ang malaking baha. Ganun rin sa panahon ni Lot na ang mga taga-Sodom at Gomorra ay nakikipagsaya, na hindi akaiaing nawawasak na ang kanilang mga lungsod na lubhang nagkasala sa Diyos. Tila nga ba’y parang natatakot tayo sa mga ganitong pangyayaring binabanggit ni Hesus, lalung-lalo ang panawagan na dapat mawalan ang isang buhay upang iligtas ito. Kaya kapag dalawang tao ay gumagawa ng bagay, sinasabi raw dito na isa lamang ang maiiwan, samantala isang tao naman ay kukunin mula sa lupa. Sinabi ito ni Hesus hindi para tayo ay matakot, kundi tayo ay maghanda sa magiging hantungan ng bawat buhay natin. Hindi tayo maaring mag-angkin na may-ari ang sariling buhay, sapagkat lahat ng buhay ay galing sa Diyos. Tayo ay naparito upang alagaan ito at igalang ang dignidad sa paggawa ng tama at mabuti. At habang nanabik tayo sa Muling Pagpaparito ni Hesus, tayong lahat ay inaanyayahang na ipamalas ang ating pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa alinsunod sa dakilang kalooban. Ganun rin ang ating disposisyon kung tayo ay dumadanas ng maraming pagsubok na mas patatagin natin ang pananampalataya sa Panginoon upang malagpasin natin ang mga pasan na ito sa patuloy na pag-iiral ang kagandang-loob niya.

Reply

Cristy Guarin November 16, 2018 at 6:41 am

Panginoon sa mga pagkakataong labis ang sakit na aking nararanasan, huwag nawa itong magdulot sa akin ng paghahangad na gumawa ng masama at sundin ang nais ng aking kalooban. Bigyan mo ako ng grasya na hangarin pa rin gawin ang kabutihan upang kahit na ano mang sandali ay handa ako sa iyong pagdating

Reply

Aida Ramirez November 16, 2018 at 7:15 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.
Ang lagi ko rin pong panalangin ay lagi mo po akong samahan sa landas ng buhay ko dito sa lupa upang sa gayon sa panahong ako ay mawawala dito sa mundong ito, ikaw pa rin Panginoon ang nais kong makasama sa buhay na walang hanggan.
Amen.?

Reply

Dolly Sun November 16, 2018 at 10:24 am

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!?

Reply

Melba G. De Asis November 16, 2018 at 7:37 pm

Panginoon, hinihiling ko po nawa’y hangarin ko sa lahat ng sandali ang makagawa ng mabuti hanggang sa huling sandali ko dito sa lupa at nawa’y huwag akong pahirapan ng aking mga taglay na karamdaman at maging mapayapa ang aking paglisan dito sa mundo, at pagbuksan mo nawa ako ng pintuan ng langit. Amen

Reply

Francisco R. Azupardo November 16, 2018 at 7:58 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

PATRICK CU November 17, 2018 at 12:27 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: