Mga Pagbasa – Lunes, Nobyembre 12, 2018

November 12, 2018


Paggunita kay San Josafat, obispo at martir
Lunes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Tito 1, 1-9
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Lucas 17, 1-6

UNANG PAGBASA
Tito 1, 1-9

Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo kay Tito

Mula kay Pablo, alipin ng Diyos at apostol ni Hesukristo.

Sinugo ako upang patibayin ang pananalig ng mga hinirang ng Diyos, palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanang makapaglalapit sa atin sa Diyos, at bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago pa lalangin ang sanlibutan, ang buhay na ito’y ipinangako na ng Diyos na hindi marunong magsinungaling. Ipinahayag naman ito sa takdang panahon at ipinagkatiwala sa akin upang ipangaral, ayon sa utos ng Diyos na ating Tagapagligtas.

Kay Tito, tunay kong anak sa pananampalatayang ipinagkaloob sa ating lahat:

Sumaiyo nawa ang pagkalinga at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Tagapagligtas na si Kristo Hesus.

Iniwan kita sa Creta upang ayusin ang mga bagay na wala pa sa ayos at pumili ng matatanda sa simbahan sa bawat bayan, ayon sa itinagubilin ko sa iyo. Ang pipiliin mo’y yaong walang maaaring ipintas, minsan lang nag-asawa, ang mga anak ay mananampalataya at hindi magugulo o matitigas ang ulo. Kailangang walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng simbahan, sapagkat ang pamamahalaan niya’y mga gawaing ukol sa Diyos. Kailangang hindi siya palalo, hindi magagalitin, hindi maglalasing, hindi mapusok o gahaman, bukas ang tahanan, maibigin sa kabutihan, may sariling bait, tapat makitungo sa kapwa, masunurin sa Diyos, at marunong magpigil sa sarili. Kailangang matatag siyang nanghahawak sa tunay na aral upang ito’y maituro sa iba at maipakilala ang kamalian ng mga sumasalungat dito.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Tugon: Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Ang buong daigdig, lahat ng naroon,
may-ari’y ang Diyos, ating Panginoon;
ang mundo’y natayo at yaong sandiga’y
ilalim ng lupa, tubig kalaliman.

Tugon: Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Sino ang marapat umahon sa burol,
sa burol ng Poon, sino ngang aahon?
Sino’ng papayagang pumasok sa templo?
Sino’ng tutulutang pumasok na tao?
Siya, na malinis ang isip at buhay,
na hindi sumamba sa diyus-diyusan;
tapat sa pangako na binibitiwan.

Tugon: Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya,
ililigtas siya’t pawawalang-sala.
Gayun ang sinumang lumalapit sa Diyos
silang lumalapit sa Diyos ni Jacob.

Tugon: Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

ALELUYA
Filipos 2, 15d. 16a

Aleluya! Aleluya!
Sa daigdig ay laganap
liwanag na sumisikat,
Salitang buhay ng lahat.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 17, 1-6

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala; ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito! Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang-bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya’t mag-ingat kayo!

“Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya’y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, ‘Nagsisisi ako,’ patawarin mo.”

Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, “Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos!” Tumugon ang Panginoon, “Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, ‘Mabunot ka, at matanim sa dagat!’ at tatalima ito sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Patrick Cu November 12, 2018 at 1:48 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Reynald Perez November 12, 2018 at 5:10 am

Reflection: The Gospel invites us to strengthen our faith before the Lord. The Apostles requested Jesus to increase their faith, and Christ told them to have faith as small as a mustard seed, so that it can move mountains. This means the growth of faith starts from humble beginnings whenever we do the ordinary and encounter the extraordinary things in life. It doesn’t always have to be a big deal when we encounter problems and trials that can burden us, but such faith in the Lord can help us overcome them little by little in our life journey. While we endure these problems peserveringly, we also have to do good and avoid evil especially towards other people. That is why Christ exhorts us to avoid things that lead us to commit sin. To throw ourselves into the sin is a hyperbole for resiting the temptations that may appear beautiful and attractive, but when subjected into such, they produce the fruits of wickedness. Likewise he wants us to reconcile with our erring brothers and sisters through fraternal correction and forgiveness. The First Reading is St. Paul’s exhortation to St. Titus in Crete that the community he preached and witnessed should be faithful to the word of the Lord. Therefore if we have faith in the Lord, then it should lead us to always live and manifest that faithfulness especially in our relationship towards other people.

Reply

Cristy Guarin November 12, 2018 at 6:26 am

Panginoon tulungan mo akong mag pakatatag at labanan ang tukso. Patatagin mo po ang aking pananampalataya upang di agad ako malulyng sa kasalanan. Ano man ang aking pinagdadaanan ay magsilbi nawang palala sa akin na lagi kitang kapiling at ang lahat ng ito ay lilipas din hangang sa sumapit ang panahon na ako’y iyong tangapin sa iyong kaharian sa kabila ng aking kahinaan.

Reply

Reynald Perez November 12, 2018 at 6:43 am

Mula kay Rev. Fr. Rey Anthony Yatco:
MAGANDANG BALITA NGAYON – LUNES NG IKA-32 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

LUKAS 17:1-6 Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala; ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito! Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang-bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya’t mag-ingat kayo!

Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya’y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala re iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, ‘Nagsisisi ako,’ patawarin mo.”

Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, “Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos!” Tumugon ang Panginoon, “Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, ‘Mabunot ka, at matanim sa dagat!’ at tatalima ito sa inyo.”

MAGNILAY: Nakakalungkot kung ika’y magkasala, pero kasumpa-sumpa kung sa pagkakasala mo ay may nadamay na iba upang magkasala rin lalo ang mga inosente at nakababata. Sa halip, maging magandang impluwensiya sa iba. Una, magsisi ka kung nagkasala. Ikalawa, patawarin ang nagkasala sa iyo na nagsisi. Ikatlo, patawarin din ang nagkasala kahit di nagsisisi. Minsan kailangan lang mauna ka upang magising siya sa kanyang pagkakamali.

MANALANGIN: Panginoon, gamitin ko nawa ang aking impluwensiya upang akayin ang iba sa iyo.

GAWIN: Hawahan mo ang iba ng iyong kabanalan.

Reply

Aida Ramirez November 12, 2018 at 8:27 am

Papuri sa iyo Panginoon.
Patuloy rin po akong nanalangin na malampasan namin ang pinagdadaanan ng aming pamilya ,
Kami ay may matinding pananalig na nandyan ang Oanginoon upang
patuloy kming gabayan at patnubayan sa pagtahaknsmin sa buhay na ito .
Salamat sa Diyos

Reply

Rachel Dela Cruz November 12, 2018 at 8:41 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

kulot November 12, 2018 at 10:30 am

pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Melba G. De Asis November 13, 2018 at 7:26 am

Masama ang gumawa ng kasalanan, at mas mabigat ang kasalanan kung tayo mismo ang naging dahilan ng pagkakasala ng ating kapwa. Kinalulugdan ng Diyos ang ating pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, humingi man sila ng tawad o hindi para sa kapanatagan ng ating puso at isip at mabuhay tayo ng payapa at walang alalahanin.

Naway hangarin kong makapagpatawad sa mga nagkakasala sa akin para sa kapanatagan ng aking isip at puso. Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: