Mga Pagbasa – Lunes, Nobyembre 5, 2018

November 5, 2018


Lunes ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Filipos 2, 1-4
Salmo 130, 1. 2. 3

Sa iyong kapayapaan, D’yos ko, ako’y alagaan.

Lucas 14, 12-14

UNANG PAGBASA
Filipos 2, 1-4

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos

Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba’y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayun, lubusin ninyo ang aking kagalakan — maghari sa inyo ang pagkakasundo, mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso’t diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag, bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo’y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 130, 1. 2. 3

Tugon: Sa iyong kapayapaan, D’yos ko, ako’y alagaan.

O Panginoon ko, ang pagmamataas,
Tinalikdan ko na at iniwang ganap;
Ang mga gawain na magpapatanyag
Iniwan ko na rin, di ko na hinangad.

Tugon: Sa iyong kapayapaan, D’yos ko, ako’y alagaan.

Mapayapa ako at nasisiyahan,
tulad niyong sanggol sa bisig ni Inay.

Tugon: Sa iyong kapayapaan, D’yos ko, ako’y alagaan.

Kaya mula ngayon, ikaw, O Israel,
sa ’yong Panginoon, magtiwalang tambing!

Tugon: Sa iyong kapayapaan, D’yos ko, ako’y alagaan.

ALELUYA
Juan 8, 31b-32

Aleluya! Aleluya!
Kapag ang aking salita
sa inyo’y naidambana,
taglay n’yo and aking diwa.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 14, 12-14

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa pinuno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa kanya: “Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila, at sa gayo’y nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salu-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayo’y magiging mapalad ka. Gagantihin ka ng Diyos na muling pagkabuhay ng mga banal.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

Angelita S. Maramba October 23, 2016 at 4:58 pm

Thanks a lot always for sending timely the readings. God bless always.

Reply

Tee-Gee October 31, 2016 at 2:49 pm

‘Turning things around’

It is said that ‘the Gospel of Jesus Christ does not just turn things upside down, but often it turns things the right side up’.
In the Christian church, often marred by the scandal of divisions and disunity, and in a world ravaged by the ‘globalisation of indifference’ (Pope Francis) towards the poor and the marginalised, today’s readings challenge and encourage us to live out the Gospel imperatives through humility, understanding and inclusion of others, particularly the least among us.
Paul admonishes the Philippians and us to work for the unity of spirit, not through ‘rivalry or vain conceit’, but through humility and service of others. Jesus challenges our model of relationships and invites us to go beyond our usual circle of friends and include ‘the poor, the lame and the crippled’.
May these readings today encourage us to work for the unity of love which Jesus has purchased for us with his blood and may they challenge us to end all injustice through humble service of brothers and sisters in the Church and human family.

CTO: Pray.com.au

Reply

Melba G. De Asis November 4, 2018 at 11:15 pm

Ikinalulugod ng Diyos na ating mas bigyan ng pansin ang mga mahihirap dahil sila ang mas nangangailangan, wala man silang kakayahang magbayad ay Diyos naman ang kikilos para ibalik ang mas higit na biyaya sa taong tumutulong. Madalas ang tao ay tumutulong sa iba pag alam niyang may makukuha siyang kapalit o kabayaran sa anumang naitulong, ngunit hindi ganito ang gusto ng Diyos. God bless us all.

Reply

Reynald Perez November 5, 2018 at 12:52 am

Pagninilay: Ipinapaalala ni Hesus sa atin ang tamang disposyon ng ating buhay bilang mga anak ng Diyos Ama. Sabi nga ni Hesus sa parabula na kapag tayo’y magkakaroon ng handaan, ating anyayahin hindi ang mga kaibigan, katropa, kabarkada, kundi ang mga mahihirap at nangangailangan lalung-lalo ang mga nasa laylayan ng ating lipunan. At sabi sa huling linya ng Ebanghelyo na mayroon tayong gantimpalang matatanggap sa langit dahil sa ating katapatan. Siguro mahirap itong gawin sapagkat bihira lang makita ang mga taong nag-iimbita ng mga ordinaryong tao sa kanilang handaan. Noong bumisita si Papa Francisco sa Pilipinas, nakikain siya sa mga nakaligtas sa pananalasa ng Super Bagyo na si Yolanda at ang lindol sa Bohol. Kahit kaunti ang kanyang oras doon dahil sa badya ng panahon, siya’y taos-pusong nakikinig sa mga mensahe ng mga taong nagkukwento sa kanya. Ang pinakapunto lamang ni Hesus ay ang ating kababang-loob at buong pagtanggap sa ibang tao sa bawat aspeto ng ating buhay. Ang kaligtasan ng Diyos ay inilaan para sa lahat upang sila’y patuloy na lumakad sa daan ng kabutihan. Kaya ito yung galak na nasa puso ni San Pablo sa Unang Pagbasa na ating ibahagi ang kagalakang iyon sa ibang tao sa paggawa ng tama at mabuti lalung-lalo sa ating kapwa. At tuwing dumadalo tayo sa Banal na Eukaristiya tayo ay pinapabusog ng Salita ng Diyos at ng Katawan ni Kristo upang pagkatapos ng bawat Misa ay tayo ay maghahayo upang mahalin at paglingkuran ang Diyos at ang ating kapwa. Nawa isapuso natin ang pagkakaroon ng kababang-loob na palaging bukas sa pagtanggap sa ibang taong ninanais na maranas ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa.

Reply

PATRICK CU November 5, 2018 at 5:10 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Cristy Guarin November 5, 2018 at 6:36 am

Panginoon, nawa’y maisapuso ko ang pagkakaroon ng kababang-loob na palaging bukas sa pagtanggap sa ibang taong ninanais na maranas ang iyong pagmamahal sa bawat isa. Maibahagi ko ang kagalakang sa ibang tao sa paggawa ng tama at mabuti, maging intrumento ako ng pag-kakaisa at pagmamahalan ng awat tao upang samasama kaming tumahak sa daan ng kabutihan.

Reply

Lilian M.Saltore November 5, 2018 at 7:40 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo.

Reply

kulot November 5, 2018 at 9:09 am

pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Maria Lourdes November 5, 2018 at 12:59 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Celine November 6, 2018 at 2:46 pm

PINUPURI KA NAMING PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: