Mga Pagbasa – Sabado, Nobyembre 3, 2018

November 3, 2018

in Tagalog Mass Readings


Sabado ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Filipos 1, 18b-26
Salmo 41, 2. 3. 5bkd

Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

Lucas 14, 1. 7-11

UNANG PAGBASA
Filipos 1, 18b-26

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos

Mga kapatid, ang mahalaga’y naipangaral si Kristo kahit sa anong paraan, tapat man o hindi ang hangarin ng nangangaral.

Ang isa ko pang ikinagagalak ay ang pag-asa na, balang araw, muli akong makalalaya sa tulong ng Espiritu ni Hesukristo at ng inyong mga panalangin. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang, sa mabuhay o sa mamataym mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahi dito’y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko’y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo, yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay ay makabubuti naman sa inyo. Dahil dito, natitiyak kong ako’y mananatili pang buhay at makakasama ninyo upang matulungan kayong makapagpatuloy na may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong maipagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Hesus.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 41, 2. 3. 5bkd

Tugon: Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa;
gayun hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa.

Tugon: Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba;
kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba?

Tugon: Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

Papunta sa templo ng Diyos ako ang siyang nangunguna;
pinupuri namin ang Diyos, sa pag-awit na masaya!
Tugon: Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

ALELUYA
Mateo 11, 29ab

Aleluya! Aleluya!
Sabi ni Hesus na mahal:
Dalhin n’yo ang aking pasan
Kaamuan ko’y tularan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 14, 1. 7-11

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Isang Araw ng Pamamahinga, si Hesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo; at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos.

Napansin ni Hesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya’t sinabi niya ang talinghagang ito: “Kapag inanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, ‘Maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito?’ Sa gayo’y mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, ‘Kaibigan, dini ka sa kabisera.’ Sa gayun, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 2, 2018 at 11:58 pm

Reflection: In our world today, there are many leaders governing a certain nation, organization, and group. They are the ones who are in charge of the flow of activities, and they lead the operations and work. But sadly, most of them have become bosses, who claim that they have power over others. That is why many of them would ask their leaders to do the work, and even force to spend more hours. But what is also happening is that most leaders would do nothing but rest, claiming that they should be the ones to give orders because they claim the thrones of honor. That is not how leadership is supposed to be. In the Gospel (Luke 14:1, 7-11), Jesus reminds us of the value of humility and service. He compares the world to a wedding banquet, wherein many great people would go up to the seats of honor, but sadly, there were already people chosen for those places. Then again, it is the host who instructs them to move up from a lower position to a higher position. The host of the wedding banquet is God. At every celebration of the Mass, we do not go to church to show that we are better, but rather, we gather ourselves in prayer as the Assembly of God. He invites us to give him due reverence, respect, and worship by remembering his fulfilled plan, which we honor in the Liturgy of the Word and the Liturgy of the Eucharist. Most of all, after being spiritually nourished, we should apply the values of humility and service in our lives, especially when we help others because that is how we should manifest true Christian Leadership. In every challenge we face, we should be humble in enduring them with our faith in God and good deeds towards other people. In the First Reading (Philippians 1:18b-26), St. Paul proclaims to the Philippians his mission of continuously preaching the Good News about Christ, and that Christ be magnified in him whether by life of death. It is in Jesus whom we have life, while death is gain, and like St. Paul, we are called to be witnesses of the Good News especially in serving others. As we journey down this road, let us be humble and servant leaders with our whole minds and hearts to others. May we practice these values, so that we can merit the inheritance of God’s glory, which is eternal life in the Kingdom of Heaven.

Reply

PATRICK CU November 3, 2018 at 2:07 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Reynald David Perez November 3, 2018 at 7:41 am

Mula kay Fr. Rey Anthony Yatco:
MAGANDANG BALITA NGAYON – SABADO NG IKA-30 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

LUKAS 14:1, 7-11 Isang Araw ng Pamamahinga, si Hesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo; at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos.

Napansin ni Hesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya’t sinabi niya ang talinghagang ito: “Kapag inanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, ‘Maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito?’ Sa gayo’y mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo baboy kanyang sasabihin, ‘Kaibigan, dini ka sa kabisera.’ Sa gayun, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas.”

MAGNILAY: Ang respeto ay kusang ibinibigay hindi ipinagpipilitan sa iba. Bunga ito ng sinseridad natin sa pakikitungo sa iba at ng kabutihang asal na taglay natin nangunguna na ang pagpapakumbaba. Habang iginigiit natin ito sa iba lalo naman itong pinagkakait sa atin. Habang itinataas natin ang ating sarili lalo naman tayong ibinababa. Nasa Diyos ang tunay nating karangalan.

MANALANGIN: Panginoon, turuan mo ako ng tunay na pagpapakumbaba.

GAWIN: Tanggalin ang lahat ng yabang sa katawan.

Reply

Kulot November 3, 2018 at 7:43 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine November 3, 2018 at 2:19 pm

PINUPURI KA NAMING PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Aida Ramirez November 3, 2018 at 5:54 pm

Salamat sa Diyos.

Reply

Francisco R. Azupardo November 3, 2018 at 8:52 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Melba G. De Asis November 4, 2018 at 12:13 pm

Nalulugod ang Diyos sa taong mapagkumbaba at may mababang kalooban. Siya yung taong marunong umunawa sa kanyang kapwa kahit di maganda ang pakikitungo sa kanya. God bless us all!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: