Mga Pagbasa – Huwebes, Nobyembre 1, 2018

November 1, 2018

in Tagalog Mass Readings


Dakilang Kapistahan ng Lahat ng mga Banal

Pahayag 7, 2-4. 9-14
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo ay dumulog sa iyo.

1 Juan 3, 1-3
Mateo 5, 1-12a

UNANG PAGBASA
Pahayag 7, 2-4. 9-14

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Ako’y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat, “Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punongkahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos.” At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan – sandaa’t apatnapu’t apat na libo buhat sa labindalawang lipi ng Israel.

Pagkatapos noo’y nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ninuman! Sila’y mula sa bawat bansa, lahi, bayan, at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng Kordero nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, “Ang kaligtasan ay mula sa Kordero, at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono!” Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda, at ng apat na nilalang na buhay. Sila’y nagpatirapa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila “Amen! Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman! Amen!”

Tinanong ako ng isa sa matanda, “Sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling?” “Hindi ko po alam,” tugon ko. “Kayo ang nakaaalam.” At sinabi niya sa akin, “Sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng Kordero ang kanilang damit.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Tugon: Panginoon, ang bayan mo ay dumulog sa iyo.

Ang buong daigdig, lahat ng naroon,
may-ari’y ang Diyos, ating Panginoon;
ang mundo’y natayo at yaong sandiga’y
ilalim ng lupa, tubig kalaliman.

Tugon: Panginoon, ang bayan mo ay dumulog sa iyo.

Sino ang marapat umahon sa burol,
sa burol ng Poon, sino ngang aahon?
Sino’ng papayagang pumasok sa templo?
Sino’ng tutulutang pumasok na tao?
Siya, na malinis ang isip at buhay,
na hindi sumamba sa diyus-diyusan;
tapat sa pangako na binibitiwan.

Tugon: Panginoon, ang bayan mo ay dumulog sa iyo.

Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya,
ililigtas siya’t pawawalang-sala.
Gayun ang sinumang lumalapit sa Diyos
silang lumalapit sa Diyos ni Jacob.

Tugon: Panginoon, ang bayan mo ay dumulog sa iyo.

IKALAWANG PAGBASA
1 Juan 3, 1-3

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan; hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo’y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo’y matutulad sa kanya, sapagkat makikita natin siya sa kanyang likas na kalagayan. Kaya’t ang sinumang may pag-asa sa kanya ay nagpapakalinis, tulad ni Kristo – siya’y malinis.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 11, 28

Aleluya! Aleluya!
Kayong mabigat ang pasan
ay kay Hesus maglapitan
upang kayo’y masiyahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 1-12a

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang makita ni Hesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya’y lumapit ang kanyang mga alagas, at sila’y tinuruan niya ng ganito:

“Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian.”
“Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos.”
“Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos.”
“Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi.”
“Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos.”
“Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos.”
“Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila’y ituturing ng Diyos na mga anak niya.”
“Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian.”
“Mapalad kayo kapag dahil sa aki’y inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 11 comments… read them below or add one }

nieva docallos October 28, 2016 at 8:19 am

Can I have a Saturdays and Sundays reading in my email>

Reply

Fey feniquito November 2, 2016 at 2:42 am

Can i have all the readings for everyday, and can i load it to hear too, not only read to listen too , i really love listening to the reading everyday

Reply

Fey feniquito November 2, 2016 at 2:50 am

Can i have all the readings for everyday, and can i load it to hear too, not only read to listen too , i really love listening to the reading everyday ,please send to my email address, thankyou

Reply

Reynald Perez October 30, 2018 at 4:48 pm

Pagninilay: Ang Unang Araw ng Nobyembre ay isang espesyal na okasyon sapagkat ating ipinagdiriwang ang Lahat ng mga Banal, kapwang mga kilala at ‘di kilalang santo. Ang titulo na “santo” ay may katumbas na kahulugang “banal”. Ito’y sapagkat habang sila’y nabubuhay sa daigdig, namuhay sila sa kabanalan ng Diyos sa kanilang kababang-loob na pagkatao. At matapos ang kanilang mga pinagdaanan sa sangkalupaan, natagumpayan nila ang korona ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Ito yung nakikitang pangitain ni San Juan sa Unang Pagbasa nang makaranas siya ng mga kaiba-ibang pangitain habang isinusulat ang Aklat ng Pahayag. At nakita rin niya ang napakadaming taong natagumpayan ang mismong korona ng kaluwalhatian matapos ang kanilang mabubuting pamumuhay sa daigdig, at sila’y sumasamba sa paanan ng trono ng Kordero ng Diyos, na si Hesukristo. Kaya nga nararapat na tawagin ang mga Banal na “mapapalad”. At si Hesus sa Ebanghelyo ay ipinangaral niya sa kabundukan ang Walong Pagpapala/Eight Beatitudes. Ang mga 8 kasabihang ito ay nagsasabi na kahit sa mga oras ng kapighatian at pagdurusa, mapalad pa rin ang taong may lakas na loob na patatagin ang pananampalataya sa Diyos at ang paraan ng kabutihan. At ang gantimpala ay buhay na walang hanggan at iba pang mga kaganapang binibigyan ng Diyos na nararapat sa bawat isa. Siguro mahirap maging dukha o kaya gutom/uhaw, pati rin ang pagiging malungkot, dahil marami tayong mga ari-arian at mga bagay na nagpapasaya at nagpapaginhawa ng ating buhay. Ngunit ang pinupunto lamang ni Kristo sa Walong Pagpapala na sa kabila ng mga makamundong bagay na nagiging solusyon sa mga problema natin, hindi dapat mawalan sa atin ang mga espirituwal na pagpapahalaga na nagpapatibay sa ating relasyon sa Diyos at sa kapwa. Kaya nga si San Juan sa Ikalawang Pagbasa ay nag-aanyaya sa atin na makilala natin ang pagmamahal ng Diyos para sa lahat, at itong pagmamahal ng Diyos ay ating inangkin upang karapat-dapat tayo’y tawaging mga anak niya. Kaya tayo’y inaanyayahan na maging malinis ang kalooban na may kadalisayan ng puso sa muling pagpaparito ni Hesus sa katapusan ng panahon. At ganyan nga ang ginawa ng lahat ng mga santo na tunay na sila’y naging matapat sa kalooban ng Diyos hanggang sa nakamtan nila ang kaligayahan at kaluwalhatian sa kabilang buhay. Maraming mga Santo ay hinirang ng Simbahan at ipinagdiriwang sa hiwa-hiwalay na mga araw, ngunit may mga santo rin naman na kahit walang pagdiriwang ay ginagawang “saint of the day” kung ninanais nating basahin ang kanilang talambuhay. Mahalaga rin bilang mga Katoliko na hindi kailanman sinasamba natin ang mga banal katulad nina Birheng Maria, San Jose, atbp., dahil ang pagsamba/latria ay nakatuon lamang sa Diyos, ang Banal na Santatlo. Ang debosyon mga Santo ay itinuturing natin na paggalang/dulia (hyperdulia para kay Maria) sapagkat sila’y nagsisilbing inspirasyon natin upang mamuhay nang nararapat sa mundong ito. Nawa’y tularan natin ang mga Banal sa pagiging tunay na mapalad ayon sa pamantayan ng Panginoon.

Reply

Francisco R. Azupardo October 31, 2018 at 7:49 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Petronila M. Resma November 1, 2018 at 5:25 am

Good Day Sis and Bro

Respectfully requesting for a copy direct to my email directly to my email of aforemebtioned subject

Thank you
Sister Nila Resma

Reply

Edward Ramirez November 1, 2018 at 6:21 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo!!!

Reply

Stefany Sazon November 1, 2018 at 6:40 am

Maraming salamat sa paunang mensahe sa aking pagkagising Panginoon Dios na Makapangyarihan sa lahat! Pinupuri kita at Dinadakila!

Reply

Kulot November 1, 2018 at 12:11 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Patrick Cu November 1, 2018 at 12:16 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Celine November 1, 2018 at 4:03 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: