Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 31, 2018

October 31, 2018


Miyerkules ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Efeso 6, 1-9
Salmo 144, 10-11. 12-13ab. 13kd-14

Ang Poong Diyos ay tapat, pangako n’ya’y magaganap.

Lucas 13, 22-30

UNANG PAGBASA
Efeso 6, 1-9

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga anak, sundin ninyo ang iyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. “Igalang mo ang iyong ama at ina.” Ito ang unang utos na may kalakip na pangako; ganito ang pangako: “ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa.”

Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan; sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon.

Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga panginoon dito sa lupa nang buong galang, takot at katapatan, na parang si Kristo ang inyong pinagliilingkuran. May nakakikita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay-lugod sa mga tao kundi dahil sa kayo’y lingkod ni Kristo at kusang-loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo nang may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. Sapagkat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, alipin man o malaya.

Mga panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbataan, sapagkat alam ninyong kayo’y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 10-11. 12-13ab. 13kd-14

Tugon: Ang Poong Diyos ay tapat, pangako n’ya’y magaganap.

Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang;
lahat mong nilikha ay pupurihin ka’t pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian,
at ibababalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan.

Tugon: Ang Poong Diyos ay tapat, pangako n’ya’y magaganap.

Dakila mong gawa’y upang matalastas ng lahat ng tao,
mababatid nila ang kadikalaan ng paghahari mo.
Ang paghahari mo’y sadyang walang hanggan, hindi magbabago.

Tugon: Ang Poong Diyos ay tapat, pangako n’ya’y magaganap.

Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat,
ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat,
Siya’y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin;
yaong inaapi’y inaalis niya sa pagkagupiling.

Tugon: Ang Poong Diyos ay tapat, pangako n’ya’y magaganap.

ALELUYA
2 Tesalonica 2, 14

Aleluya! Aleluya!
Tayo’y tinawag ng Diyos
upang magningning na lubos
sa aral ni Kristo Hesus.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 13, 22-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nagpatuloy si Hesus sa kanyang paglalakbay. Siya’y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, “Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?” Sinabi niya, “Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok.

“Kapag ang pinto’y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas, at katok nang katok. Sasabihin ninyo, ‘Panginoon, papasukin po ninyo kami.’ Sasagutin niya kayo, ‘Hindi ko alam kung tagasaan kayo!’ At sasabihin ninyo, ‘Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin.’ Sasabihin naman ng Panginoon, ‘Hindi ko alam kung tagasaan kayo! Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama!’ Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, at kayo nama’y ipinagtabuyan sa labas! At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna, at may nauunang mahuhuli.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Tee-Gee October 26, 2016 at 1:32 pm

‘Indeed, some are last who will be first and some are first who will be last.’

This gospel is a good reminder that your faith practice is something you need to continue to work at with a personal focus. We can’t always make assumptions that what we are doing is 100 percent right but we must have faith; if we act in with goodness in mind and action, this effort is seen by God.
You may have been a member of a club with lots of members where only a few put in the effort yet everyone wants to be part of the fun at the Christmas party. If you are one of those who have made it every week to help out and keep the group going you can’t help feeling that you should be first to the buffet for dinner.
But we must keep in mind people’s capacity to participate, we don’t know other people’s circumstances. God keeps watch over us all and his criteria for entry to the kingdom is his alone to know.

CTO: Pray.com.au

Reply

Merlin recto October 26, 2016 at 3:49 pm

Amen.

Reply

kymzkie October 30, 2018 at 11:23 pm

Karamihan po siguro sa atin nung tayo ay mga bata pa ay nakaranas ng pagdidisiplina ng ating mga magulang. Ang pagdidisiplina noon ay talaga namang may kahigpitan. Yung din po siguro ang naranasan ko sa pagdidisiplina sa akin. Sa mga magulang ko po, Ang ama ko po ay syang disciplinarian. Napakahigpit. Isa syang teacher sa bayan namin, at minsan ay nagtuturo sya ng GMRC(Good Manners and Right Conduct), sa elementarya.. dumaan din po ako sa kanya kaya medyo takot din ako sa clase nya.
Minsan din po akong napagalitan at napalayas sa bahay dahil sa katigasan ng ulo, Hindi ako makapasok ng bahay. That time i felt neglected, naranasan ko ring di makakain.. ang hirap pala talag kapag di ka makapasok ng bahay kahit isang araw lang. Later on I realized na, meron din palang magandang bunga ang pagdidisiplina ng magulang, dito nahubog ang pagkatao sa tamang paraan at magsilbing leksyon ang mga maling bagay na nagawa.

Sa ebanghelyo natin ngayon, ganito din po ang mangyayari sa atin kung hindi tayo mamumuhay ng naayon sa kabutihan at hindi pagsunod sa mga utos ng Panginoon. Ganito, ang mangyayari sa Huling Paghuhukom, the Judgment Day.. sabi sa pagbasa:“Kapag ang pinto’y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas, at katok nang katok. Sasabihin ninyo, ‘Panginoon, papasukin po ninyo kami.’ Sasagutin niya kayo, ‘Hindi ko alam kung tagasaan kayo!
Dito ipinapakita na wala nang puwang ang mga taong Tumalikod sa Panginoon. Nung sila ay nabubuhay pa, marahil binigyan sila ng maraming pagkakataon na magbagong buhay subalit, hindi parin nila nagawa, at ipinagpatuloy parin ang mga maling gawain. Ika nga, nasa huli ang pagsisisi.
Mga Kapatid ang mensahe sa atin ngayon ay nawa’y magpunyagi tayong makapasok sa Tahanan ng ating Panginoon, Bagamat ang daan ay makitid at masikip, Pero tiyak pong May pintuan tayong mapapasukan. Kinakailangan lang natin magsakripisyo along the way. Ang pagsunod kay Kristo ay may kalakip na Sakripisyo. There is always a cross to bear and even we will experience crucifixion later on, but dont be afraid, there is always a Ressurection.
Habang tayoy nabubuhay maraming pagkakataon para alagaan at diligan ang binhi ng pananampalataya na itinanim sa atin ng ating Panginoon. Tulad ng Ebanghelyo kahapon, we are challenge to cultivate the seed of faith through doing good things here on earth. And be a yeast to propagate that faith for the greater Glory of God. Amen.

Reply

Reynald Perez October 31, 2018 at 1:04 am

Pagninilay: Ang kaloob ng kaligtasan ay inihanda ng Diyos para sa mga taong nakahandang tanggapin ito. Kaya ang hantungan nitong kaligtasan ay buhay na walang hanggan sa kalangitan. Sa ating Ebanghelyo (Lucas 13:22-30), si Hesus ay itinanong kung kakaunti lang ang maililigtas. Ang tugon niya ay isang paanyaya na pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat maraming nag-iisip na makakapasok sila, ngunit hindi sila’y makapasok diyan. Sa maraming pagkakataon, inaakala ng marami na awtomatik lamang ang buhay. Maraming gustong mawalan ang mga pagdurusa at paghihirap upang mas maging maginhawa ang pamumuhay. Siguro araw-araw tayo’y napapagod matapos ang isang araw ng pagtratrabaho, pag-aaral, at iba pang gawain. Ngunit tayo’y inaanyahan ni Hesus na pumasok sa makipot na pinto, at siya ang pintong ito na Daan patungo sa Diyos Ama. Kung tatanggapin natin siya bilang Panginoon ng ating buhay nang may pananampalataya, tayo rin ay tumulad sa kanya sa pagsunod sa kalooban ng Ama kahit sa mga pagdurusa at paghihirap sa buhay. Hindi naman ninanais ng Diyos na tayo’y pahirapan, sapagkat natural na pangyayari ang mga ganitong pagdurusa. Subalit ang dapat mas pahalagahan natin ang ating pananampalataya na patuloy tayong tutupad sa misyong itinakda sa atin sa pagpaparangal ng Mabuting Balita. At kung mayroon tayong matatag na relasyon sa Panginoon ay ganun rin sa ating kapwa. Sa Unang Pagbasa (Efeso 6:1-9), tayo’y hinihikayat ni San Pablo na mahalin ang isa’t isa at magkaroon ng mabuting relasyon: ang mga anak ay sumusunod sa kanilang mga magulang, ang mga magulang ay gumagabay sa kanilang mga anak, ang mga alipin ay naglilingkod sa kanilang mga panginoon, at ang mga panginoon ay pantay-pantay tinatrato ang kanilang mga alipin. Nawa tayo’y makamtan ng kaligtasang inilaan sa atin ng Diyos sa pagsunod sa kanyang dakilang kalooban at pagiging matapat sa kanya sa kabila ng ating mga paghihirap sa buhay. At nawa’y patuloy nating pailaliman ang ating relasyon sa kanya at sa kapwa-tao.

Reply

Aida Ramirez October 31, 2018 at 4:32 am

Maraming salamat sa awitatpapuri.com at sa inyo na patuloy na nagbabahagi ng pagninilay sa mga pagbasa at ebanghelyo.
Naniniwala po ako na bukod sa akin ay maramii pa kayong natutulungan upang higit pang makapagpalago ng aming buhay espiritual.
Sa tulad ko na may mga pinagdadaanang pagsubok sa ngaun, sa aking pagbibigay ng oras upang manalangin sa ating Panginoon at pag aralan ng mabuti ang kanyang mensahe sa araw araw sa pamamagitan ng awitatpapuri.com ay napakalaking tulong upang mapagaan ang aking nararamdaman at upang lalo kong maramdaman na nandyan lng ang ating Panginoon na handang makinig sa nilalaman ng aking puso at upang gabayan ako sa tamang landas patungo sa kanya kahit alam ko na masikip ang daan patungo sa langit , ngunit kung lagi akong magsusumikap na tamang landas ang tahakin, alam kong ang makipot na daan na iyon ay magiging madaling tahakin upang makarating sa kahariihan ng ating Panginoon.Amen.

Reply

Melba G. De Asis October 31, 2018 at 5:10 am

May katumbas na pagpapala ang pagsunod sa mga salita at utos ng Diyos, at sadyang sa pagtupad nito ay kailangang magsakripisyo. Ang paggalang sa ating mga magulang ay may kalakip na pangakong maginhawa at mahabang buhay. Maraming pagsubok at hamon sa buhay ang ating mararanasan at nawa’y malampasan natin itong lahat ng may buong tiwala na andyan ang Diyos at hindi Niya tayo pababayaan.

Panginoon nawa’y patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalananan at pagkukulang Saiyo at sa aking mga magulang.

Nawa’y higit kong hangarin ang makapagbigay at makagawa ng mabuti para sa aking kapwa sa bawat araw ko dito sa lupa. Hinihiling ko po na sana’y gumaling ako sa aking mga karamdaman at magkaroon ng malakas na pangangatawan para makapgtrabaho akong muli. Ang lahat ng ito”y itinataas ko sa Panginoong Hesukristo. Amen

Reply

Edward Ramirez October 31, 2018 at 7:03 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo !!!

Reply

Celine October 31, 2018 at 8:47 pm

AMEN GLORY TO GOD IN THE HIGHEST ALLELUIA!

Reply

PATRICK CU November 1, 2018 at 12:01 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: