Mga Pagbasa – Linggo, Oktubre 21, 2018

October 21, 2018


Play

Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Isaias 53, 10-11
Salmo 32, 4-5. 18-19. 20 at 22

Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hilig.

Hebreo 4, 14-16
Marcos 10, 42-45

UNANG PAGBASA
Isaias 53, 10-11

Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias

Sinabi ng Panginoon, “Ang kanyang paghihirap ay kalooban ko:
Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran.
Dahil dito’y mabubuhay siya nang matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya.
At sa pamamagitan niya’y maisasagawa ang aking panukala.
Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya, malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis.
Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya sila’y aking patatawarin.”

Ang Salita ng Diyos.


SALMONG TUGUNAN

Salmo 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8
(Tugon: 2)

Tugon: Sa pangalan ng Maykapal tayo ay tinutulungan.

Sa gawi ng bundok, tumitingin ako,
saan manggagaling ang aking saklolo?
Ang hangad kong tulong, sa Diyos magmumula,
sa Diyos na lumikha ng langit at lupa.

Tugon: Sa pangalan ng Maykapal tayo ay tinutulungan.

Huwag sana akong bayaang mabuwal,
handang lagi siya sa pagsasanggalang.
Ang tagapagtanggol ng bayang Israel
hinfi natutulog at palaging gising.

Tugon: Sa pangalan ng Maykapal tayo ay tinutulungan.

Ang D’yos na Panginoon, siyang magbabantay,
laging nasa piling, upang magsanggalang.
Di ka magdaramdam sa init ng araw,
kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan.

Tugon: Sa pangalan ng Maykapal tayo ay tinutulungan.

Sa mga panganib, ika’y ililigtas
nitong Panginoon, siyang mag-iingat.
Saanman naroon, ika’y iingatan,
di ka maaano kahit na kailan.

Tugon: Sa pangalan ng Maykapal tayo ay tinutulungan.

IKALAWANG PAGBASA
2 Timoteo 3, 14 – 4, 2

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal kom huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan, yamang kilala mo ang naturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo babg ang Banal na Kasulatan ay natuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Hesus. Lahat ng kasulata’y kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain.

Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Hesus na hahatol sa mga buhay at mga patay: alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi; hikayatin mo, pagsabihan, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Marcos 10, 45

Aleluya! Aleluya!
Anak ng Tao’y dumating
upang sarili’y ihain;
Lingkod, Manunubos natin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 10, 42-45

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, pinalapit ni Hesus ang labindalawang alagad at sinabi sa kanila: “Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga Hentil ay siyang pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang Anak ng Tao ay naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

eloisa felipe October 17, 2015 at 10:21 am

Maraming salamat sa bumubuo ng Awit at Papuri Communication dahil bilang isang abang tao na naglilingkod sa Panginoon sa aking pagtugtog….nagkakaroon ako ng pagkakataon masaliksik ang mga awit n nababagay sa bawat misa n gaganapin…..Pagpalain nawa kau ng Maykapal

Reply

Atiluap azital October 20, 2018 at 7:58 am

PArang mali po yata nkalagay n salmo at ikalawang pagbasa.

Reply

Reynald Perez October 20, 2018 at 10:58 am

The Responsorial Psalm and 2nd Reading here are for Year C. Eto po sa Year B:
Salmo: Awit 33: 4-5. 18-19. 20-22

Tugon: Poon, pag-asa Ka namin,
pag-ibig Mo’y aming hiling!

Panginoo’y tapat sa Kanyang salita,
at maaasahan ang Kanyang ginawa.
Minamahal Niya ang gawang matapat,
ang pag-ibig Niya sa mundo’y laganap.

Ang may takot sa Diyos, at nagtitiwala
sa Kanyang pag-ibig, ay kinakalinga.
Hindi babayaang sila ay mamatay,
kahit magtaggutom sila’y binubuhay.

Ang ating pag-asa’y nasa Panginoon;
Siya ang sanggalang natin at katulong.
Ipagkaloob Mo na aming makamit,
O Poon, ang Iyong wagas na pag-ibig,
yamang ang pag-asa’y sa ‘Yo nasasalig!

Ikalawang Pagbasa: (Heb 4:14-16)
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Hebreo

Mga kapatid: Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos, walang iba kundi si Hesus na Anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraa’y tinukso Siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya’t huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at doo’y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito.

– Ang Salita ng Diyos.
Bayan: Salamat sa Diyos.

Reply

Lilian M.Saltore October 20, 2018 at 2:07 pm

Pinupuri ka namin Panginoobg Hesu-Kristo

Reply

Reynald David Perez October 20, 2018 at 5:33 pm

Pagninilay: Itinuturo sa ating liturhiya ngayong Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon kung paano natin tatanggapin ang pananampalataya sa Diyos bilang kanyang mga anak at mga kapatid sa isa’t isa. Ang Ebanghelyo ngayon ay isang paghiling ng magkapatid at mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan kung pwde silang makaupo sa kanan at kaliwa ni Kristo kapag siya’y iluluwalhati na. N’ung tinanong sila ni Hesus kung iinom sila mula sa kalis ng paghihirap at mabibinyag ba sila ng binyag na kanyang ginampanan, ang tugon nila ay isang Oo. Kaya nakita ni Hesus ang kanilang kakayahang gawin ang dalawang bagay na iyon, subalit ang kanilang hinihiling ay hindi basta-basta lang ibibigay sa kanila, kundi para sa mga taong inihanda ang mga pwestong iyon. At nang marinig ng ibang Sampung Apostol, sila’y nagalit sa dalawang magkapatid. Kaya tinipon silang lahat ni Hesus at sinabi na ang mga matataas na pinuno ng mundo ay nagpapamalas ng kanilang awtoridad, ngunit hindi ito ang pamantayan ni Hesus. Kaya sinabi niya sa kanyang mga Apostol na ang sinumang nagnanais na maging una ay magiging huli, at ang sinumang nagnanais na maging dakila ay dapat maging lingkod. At bilang isang huwaran, si Hesus na Anak ng Tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod, at ialay ang buhay upang mailigtas ang lahat. Kaya si Hesus ang Lingkod ng Diyos na Nagdurusa ayon sa Unang Pagbasa mula kay Propetang Isaias. Dahil sa kanyang pagdurusa, ang Lingkod na ito ay inialay ang kanyang buhay ayon sa dakilang kalooban ng Diyos upang mailigtas ang bayan mula sa pagkakasala. Kaya nga si Hesus bagamat siya ay Diyos ay nagpakababa ng kalooban at naging masunurin sa kalooban ng Ama kahit hanggang sa kanyang kamatayan sa Krus. Kaya nga sinasabi sa Ikalawang Pagbasa mula sa Sulat sa mga Hebreo na si Hesukristo ay naging katulad natin maliban sa pagkakasala. Dahil sa kanyang inialay na buhay na naging pinakaganap na handog ng kaligtasan, siya ay ang dakilang saserdote na namamagitan sa atin patungo sa Ama. At ang ating kaligayahang kakamtan ay buhay na walang hanggan. Kaya habang tayo’y namumuhay sa daigdig na ito, nawa’y patatagin natin ang ating pananampalataya sa Panginoon kahit sa mga panahon ng pagsubok na ating tinitiis araw-araw. At nawa’y maging huwaran natin si Hesus sa pagpapakumbaba at paglilingkod, ngunit hindi palaging pinaglilingkuran ni pinag-uutusan din ang iba.

Reply

Francisco R. Azupardo October 20, 2018 at 8:07 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Melba G. De Asis October 21, 2018 at 5:46 am

Panginoon patnubay at gabay mo ay aking hiling upang makapaglingkod ng tapat Saiyo. Nawa’y aking hangaring makapaglingkod Saiyo sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapuspalad, magbigay saya sa mga nalulungkot, dumalaw sa mga may sakit at makapagbigay ng naaayon sa aking kakayahan at taus sa aking puso. Amen

Reply

Jaime P. Jimenez October 21, 2018 at 7:56 am

POON, PAG-ASA KA NAMIN, PAG-IBIG MO’Y AMING HILING.
,
Panginoong naming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, buong puso, lakas at kaluluwa po kaming nagpapasalamat sa Iyo sa lahat ng awa, tulong at biyaya naIyo pong ipinagkakaloob sa aming lahat. Kaawaan Mo po kami sapagkat kami’y lubhang makasalanan. Maraming Salamat po sa Iyong Dakilang Pag-ibig at Banal na Awa para sa aming lahat. Tunay pong kami ay maraming pagkukulang subalit ibinigay Mo po sa amin ang Iyong bugtong na anak na labis Mong minamahal. Ang lahat ng papuri at pasasalamat po sa Iyo magpakailanman! Amen ??

Reply

Celine October 21, 2018 at 1:52 pm

PINUPURI KA NAMING PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

PATRICK CU October 22, 2018 at 8:31 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: