Mga Pagbasa – Linggo, Setyembre 23, 2018

September 23, 2018


Play

Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Karunungan 2, 12. 17-20
Salmo 53, 3-4. 5. 6. at 8

Ang D’yos ang s’yang tumutulong at sa aki’y nagtatanggol.

Santiago 3, 16 – 3, 3
Marcos 9, 30-37

UNANG PAGBASA
Karunungan 2, 12. 17-20

Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

Sinabi ng mga masamang tao:
“Tambangan natin ang mga taong matuwid,
pagkat hadlang sila sa ating mga balak;
ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa katusan,
at sinasabing tayo’y nagkasala laban sa kaugalian.
Tingnan natin kung ang salita nila’y magkakatotoo,
kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila.
Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos
sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway.
Subukin natin silang dustain at pahirapan,
upang malaman nating kung hanggang saan
ang kanilang kagandahang asal,
at kung hanggang kailan sila makatatagal.
Subukin nating ibingit sila sa kamatayan,
yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 53, 3-4. 5. 6. at 8

Tugon: Ang D’yos ang s’yang tumutulong at sa aki’y nagtatanggol.

Makapangyarihang iyos, ako ay iligtas,
ipagsanggalang mo niyong iyong lakas;
dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak,
sa kaing dalanging ngayo’y binibigkas.

Tugon: Ang D’yos ang s’yang tumutulong at sa aki’y nagtatanggol.

Ang nagmamataas ay laban sa akin,
hangad ng malupit ang ako’y patayin,
Sila’y mga taong ang Diyos ay di pansin.

Tugon: Ang D’yos ang s’yang tumutulong at sa aki’y nagtatanggol.

Batid kong ang Diyos ang aking katulong,
Tagapagsanggalang ko ang Panginoon.
Buong galak namna akong maghahandog
ng pasasalamat sa Panginoong Diyos,
dahilan sa kanyang mabuting kaloob.

Tugon: Ang D’yos ang s’yang tumutulong at sa aki’y nagtatanggol.

IKALAWANG PAGBASA
Santiago 3, 16 – 3, 3

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago

Mga kapatid, saanman naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya’y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin , at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan.

Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba’t ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo, at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi ngunit hindi ninyo makamtan, kaya’t papatay kayo kung kailangan, mapasainyo lamang ito. dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo’y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin – humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Marcos 9, 30-37

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, si Hesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Hesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya: “Ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw.” Hindin ila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila’y nasa bahay na, tinanong ni Hesus ang kanyang mga alagad, “Ano ba’ng pinagtatalunan ninyo sa daan?” Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila’y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Hesus, tinawag ang Labindalawa at sinabi, “Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat, at maging lingkod ng lahat.” Tinawag niya ang isang maliit na bata, at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, “Ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nitong alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin; at sinumang tumanggap sa akin – hindi ako ang kanyang tinatanggap kundi ang nagsugo sa akin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

BEN PABLO September 19, 2018 at 11:49 am

THANK YOU FOR YOUR GOOD ACTS OF WRITTING THE GOOD NEWS…GODBLESS

Reply

Fred Duaso Monares September 22, 2018 at 4:55 pm

Thank you Awit and Papuri for my Daily Bread. God Bless you always.

Reply

Reynald Perez September 22, 2018 at 5:24 pm

Pagninilay: Maraming pangarap ang tao patungo sa tagumpay ng kadakilaan. Lahat naman ay ninanais na sa kinabukasan ay maging matagumpay ang kanilang buhay. Ngunit ano nga ba dapat ang tamang disposisyon ng isang tao upang makamit niya ang isang pangarap? Ang ating Ebanghelyo ay nagsisimula na kung saan ikalawang beses na pinahayag ni Hesus tungkol sa kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay, subalit hindi ito naunawaan ng kanyang mga alagad. Makikita sila’y nakikipagtalo sa isa’t isa kung sino sa kanila ang pinakadakila sa Kaharian ng Langit. Hindi nila itong pinahalata kay Hesus, ngunit napansin naman niya ang kanilang mainit na pagtatalo. Kaya’t pinagtapat niya sa kanila at sa lahat ng taong natitipon sa lugar na iyon na ang sinumang nagnanais na maging dakila ay kinakailangang maging huli sa lahat at maglingkod. At tinawag niya ang kanyang bata upang tumayo sa kanilang harap at sinabi na ang sinumang tatanggap sa Paghahari ng Diyos katulad ng isang bata ay tumatanggap sa kanya, at sinumang tumatanggap sa kanya ay tumatanggap sa Diyos Amang sumugo sa kanya. Noong mga lumang panahon, ang mga bata ay binansagang mga walang kwenta. Tingin ng tao ay sila ay marunong lang sa paglalaro at kaharutan. Ngunit ang nakita ni Hesus ay ang mga positibong katangian mayroon ang isang bata, at iyan ay ang kababang-loob at pagkamasunurin. Karaniwan kapag ang mga bata ay inutusang sumunod sa payo ng mga nakakatanda, kaugali’y susunod agad. Kapag may nakita silang tataong nangangailangan. Ito yung sinasabi ni Hesus na pagiging katulad ng mga bata (childlike). Iba po ito sa pagiging isip-bata/childlike na pwedeng maging mapaglaro at maharot ang pamumuhay. Kaya’t ang pinakadakila sa Kaharian ng Diyos ay ang taong nagpapakumbaba at naglilingkod. Makikita natin sa Unang Pagbasa na ang Karunungan ng Diyos ay tinangkang patayin upang makita ng kanyang mga kaaway kung siya’y ililigtas ng Diyos. Si Hesus ay ang Karunungan ng Diyos na hindi kinilala ng mga Pariseo, eskriba, at mga iilang pinuno ng Judaismo bilang Mesiyas ng Panginoon. Kaya’t sa huling sandali ng kanyang buhay, dito’y parang nagtagumpay sila sa pagpapahuli at pagpapakondena kay Hesus tungo sa kanyang kamatayan sa Krus. Ngunit ito’y natupad ayon sa plano ng Ama upang ipagkaloob ang kaligstasan sa sangkatauhan. Kaya’t si Kristo ay Diyos, ngunit siya’y nagpakababang-loob at naging katulad natin na hindi kailanma’y nagkasala. Inialay ang kanyang buhay upang tayo’y mailigtas mula sa pagkakasala at tapat na tawaging mga anak ng Diyos Ama. Kaya’t inaanyayahan tayo ni Apostol Santiago sa Ikalawang Pagbasa na huwag maghasik ng pagkainggit at pagkaalitan sa bawat isa, ngunit mamuhay sa landas ng kapayapaan at kabutihan. Kaya nawa’y patatagin natin ang ating relasyon sa Diyos at sa ibang tao sa pagiging magpakumbaba at masunurin sa kanyang kalooban at sa paglilingkod sa ating kapwa, dala ang katuwiran at kabutihan sa isa’t isa.

Reply

Ma. Luisa L. Belardo September 23, 2018 at 4:52 pm

Thanks be to God

Reply

Angeline Morales September 22, 2018 at 7:59 pm

Thanks be to God! Amen!

Reply

Boyet September 23, 2018 at 6:40 am

Salamat sa Diyos at Pinupuri ka namin Panginong Hesukristo!

Reply

Shao September 23, 2018 at 1:14 pm

Amen.

Reply

Celine September 23, 2018 at 2:28 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Leave a Comment



Previous post:

Next post: