Mga Pagbasa – Martes, Setyembre 11, 2018

September 11, 2018

Martes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 6, 1-11
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Lucas 6, 12-19

UNANG PAGBASA
1 Corinto 6, 1-11

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, kung minsan, ang isa sa inyo’y may reklamo laban sa kanyang kapatid. Magsasakdal ba siya sa mga hukom na pagano, sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila? Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? At kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyan kaliit na bagay? Di ba ninyo alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? Gaano pa ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito! Kung kayo’y may usapin, idudulog pa ba ninyo ito sa mga taong di kinikilala ng simbahan? Mahiya-hiya naman kayo! Wala na ba sa inyong marunong mag-ayos sa sigalutan ng magkakapatid? Ano’t nagsasakdal pa kayo sa hukuman, kapatid laban sa kapatid, at sa harapan pa ng mga taong walang pananampalataya?

Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa’t isa ay isa nang kabiguan sa inyong pagkakapatiran. Hindi ba mas mabuting tiisin na lamang ninyo ang pag-aapi, at palampasin ang pandaraya sa inyo? Subalit kayo pa ang nang-aapi at nandaraya – at sa inyong mga kapatid pa naman! Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili! Ang mga nakikiapid, sumasamba sa diyus-diyusan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait, o magdaraya – ang ganyang mga tao’y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit kayo’y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo’y pinawalang – sala na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Ang Panginoo’y purihin, awitan ng bagong awit,
paruhin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig.
Magalak ka, O Israel, dahilan sa Manlilikha;
dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay matuwa.

Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan;
alpat’ tambol ay tugtugin at siya ay papurihan.
Panginoo’y nagagalak sa kanyang mga hirang.
Sa nangagpapakumbaba’y tagumpay ang ibibigay.

Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang.
Sa kanilang pagpipista ay magsaya’t mag-awitan.
Sa pagpuri sa Panginoon, ay bayaang magsigawan.
Ang tatanggap ng tagumpay, ay ang kanyang mga hirang.

Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

ALELUYA
Juan 15, 16

Aleluya! Aleluya!
Hinirang tayo ni Kristo
upang mamungang totoo
bilang mabubuting tao.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 6, 12-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, umahon si Hesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad, at pumili siya ng Labindalawa sa kanila, na tinawag niyang mga apostol: si Simon na pinanganlanan niyang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid; sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang Makabayan; si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote, na naging taksil.

Bumaba si Hesus, kasama sila, at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem, at sa mga bayan sa baybaying-dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. At sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 10, 2018 at 9:50 am

Pagninilay: Ang Ebanghelyo ay nagsasalaysay kung paanong tinawag ng Panginoon ang 12 alagad na kanyang hinirang bilang mga Apostol. Ang pagkakaiba ng isang Apostol sa ordinaryong alagad ay siyang direktang susunod sa utos ng isang amo. Sa ganitong sitwasyon, direktang tinawag ni Hesus ang 12 Apostol upang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. Ito’y mangyayari kahit sa punto’y nakabalik na si Hesukristo sa Ama na ang kanyang mga mensahe at kababalaghan ay iparangal sa lahat ng tao. Itong mga 12 lalaki na naging Apostol ay hindi galing sa mga mataas na antas sa lipunan, kundi sila’y mga ordinaryong mamamayan sa iba’t ibang trabaho. Katulad nina Simon Pedro, Andres, Santiago, at Juan na mga dating mangingisda. Si Bartolome ay dating isang dalubhasa ng Kautusan, ngunit hindi man binanggit kung siya’y isang pinuno ng mga Hudyo. Si Mateo ay dating nangongolekta ng buwis na pinaghandaan si Hesus ng piging kasama ang kanyang mga kaibigan. Si Simon (hindi Pedro) ay dating isang makabayang nagrerebelde laban sa pamumuno ng mga Romano sa Judea. Bagamat sila’y hindi mayayaman at makapangyarihan, sila’y tinawag ni Hesus upang makibahagi sa kanyang misyon. Ngunit kahit sila’y malalapit sa kanya, mayroon din silang mga sariling kahinaan. Si Simon Pedro bagamat siya ay hinirang bilang kauna-unahang Pastol ng Simbahan/Santo Papa, siya’y nangangarap na maging sa una hanggang sa punto itinatwa niya si Kristo nang tatlong beses pagkatapos ang sakdal sa Sanedrin. Sina Santiago at Juan ay minsan hiniling sa Panginoon na sila’y umupo sa kanyang kanan at kaliwa kapag siya’y iluluwalhati. Si Tomas ay kilala sa pag-alinlangan tungkol sa Muling Pagkabuhay ng Panginoon dahil wala siya n’ung nagpakita si Kristo sa Sampung Apostol. At si Judas Escariote ay kilala bilang traydor na ipinagkanulo si Hesus para sa halaga ng 30 kapirasong pilak, ngunit nagpakamatay matapos matuntunan na inosenteng tao ang kanyang trinaydor. At higit sa lahat, ang mga Apostol maliban kay San Juan ay nagtago nang mabalitaan si Hesus ay inaresto sa Hardin ng Getsemane at ihahatol ng kamatayan sa Krus. Sila’y nahihiya dahil pinabayaan nila siya, at sa una hindi sila naniniwala sa saksi ng mga babae at ng 2 alagad galing ng Emaus na si Hesus ay muling nabuhay. Bagamat maraming mga kahinaang nagawa ng mga Apostol kay Hesus, sila’y hinirang pa rin nila upang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng Mabuting Balita mula sa Jerusalem hanggang sa mga pinakamalayong bahagi ng lupa. Sa kasamaang palad na nagpakamatay si Judas Escariote, siya’y pinalit ni Matias upang maging bahagi sa misyong ito. Ang bilang na “12” ay nangangahulugang ganap na pagkaperpekto dahil sila’y nagsimula ng ganap na pagpapahayag ng Mabuting Balita sa lahat ng tao, at ito’y ipinapatuloy ng mga nabinyagang tao na naniniwala kay Hesus. Kaya rin sila’y 12 sapagkat sila ang mga 12 Tribo ng bagong Israel dahil sila’y sumasagisag sa pagkasandigan ng Simbahan na siyang tagapagalaga ng mga aral ni Kristo na mismong ipinangaral ng mga Apostol. At ang mga sumunod sa mga 12 Apostol ay ang Santo Papa, mga Obispo, at mga Pari na inatasang ipastol ang mga kawang nakakalat sa iba’t ibang komunidad. At tayong mga kabilang sa Laiko ay bahagi rin sa tinatawag na “mission of Evangelization”. Kapag tayo’y tinatawag na makibahagi, hindi ito’y nangangahulugang na kailangan nating maging mga Pari, madre, o relihiyoso’t relihiyosa, kundi kahit mga ordinaryong tao ay ipahayag natin ang Mabuting Balita at isabuhay ito sa pagiging mga saksi ng Panginoon.

Reply

Anselmo Almazan Iii September 11, 2018 at 9:34 am

Sir Reynald, lubos po akong nasisiyahan sa malinaw niyong pagninilay sa Mabuting Balita ng Panginoon ngayon araw. Maraming salamat po. To God Be The Glory!

Reply

PATRICK CU September 11, 2018 at 9:39 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Edward Ramirez September 11, 2018 at 10:04 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo!!

Reply

Shao September 11, 2018 at 10:56 am

Amen.

Reply

Celine September 11, 2018 at 5:12 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELIUA!

Reply

Kulot September 11, 2018 at 11:04 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Rachel Dela Cruz September 11, 2018 at 11:54 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Jhenarah September 12, 2018 at 11:29 pm

Thank u po sir Reynald laking tulong po sa mga katekista na magkaroon pa ng karagdagang kaalaman, mabuhay po kayo!!!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: