Mga Pagbasa – Huwebes, Setyembre 6, 2018

September 6, 2018

in Tagalog Mass Readings

Huwebes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 3, 18-23
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ang daigdig lahat doon, ang may-ari’y ating Poon.

Lucas 5, 1-11

UNANG PAGBASA
1 Corinto 3, 18-23

Pagbasa myla sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya’y marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niya siya’y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasbai sa Kasulatan, “Hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan.” Gayun din, “Alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan.” Kaya’t huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo: si Pablo, si Apolos, at si Pedro; ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap – lahat ng ito’y sa inyo. At kayo’y kay Kristo, at si Kristo nama’y sa Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Tugon: Ang daigdig lahat doon, ang may-ari’y ating Poon.

Ang buong daigdig, lahat ng naroon,
may-ari’y ang Diyos, ating Panginoon;
ang mundo’y natayo at yaong sandiga’y
ilalim ng lupa, tubig kalaliman.

Tugon: Ang daigdig lahat doon, ang may-ari’y ating Poon.

Sino ang marapat umahon sa burol,
sa burol ng Poon, sino ngang aahon?
Sino’ng papayagang pumasok sa templo?
Sino’ng tutulutang pumasok na tao?
Siya, na malinis ang isip at buhay,
na hindi sumamba sa diyus-diyusan;
tapat sa pangako na binibitiwan.

Tugon: Ang daigdig lahat doon, ang may-ari’y ating Poon.

Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya,
ililigtas siya’t pawawalang-sala.
Gayun ang sinumang lumalapit sa Diyos
silang lumalapit sa Diyos ni Jacob.

Tugon: Ang daigdig lahat doon, ang may-ari’y ating Poon.

ALELUYA
Mateo 4, 19

Aleluya! Aleluya!
Sumunod kayo sa akin
at kayo’y aking gagawing
katambal ko sa tungkulin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 5, 1-11

Ang Mabuting Balita ng Panginoong ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nakatayo si Hesus sa baybayin ng Lawa ng Generaset. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin; nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito, na ilayo nang kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao.

Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, “Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli.” Sumagot si Simon, “Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli! Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat.” Gayun nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya’t kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya’y nagpatirapa sa paanan ni Hesus at nagsabi, “Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako’y makasalanan.” Nanggilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli; gayun din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Hesus kay Simon, “Huwag kang matakot. Mula ngayo’y mamamalakaya ka ng mga tao.” Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Ibahagi ang inyong mga pagninilay sa baba. Makatutulong ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

Maria Lourdes I. Tejeresas August 31, 2016 at 11:18 pm

Salamat po sa paglalathala ng pang araw araw na babasahin sa misa. Malaking tulong po sa paghahanda bago dumalo sa banal na misa.

Reply

Arlene September 1, 2016 at 11:37 am

Jesus hindi ako mabuti anak sa inyo sana mapatawad niyo ako sa aking mga sala.Nakikiusap ako sa inyo patawarin ninyo ako para maging mabuting kristiyano ako

Reply

Bernadette M. Reyes September 3, 2018 at 9:56 am

Thank you Awit at Papuri, I am able to read the readings ahead of time!

Reply

sally cruz September 5, 2018 at 4:29 pm

thanks po napakalaking tulong po ito sa king bilang isang tagapagpahag ng salita ng DIYOS naway lalo kayong maging instrumento ni LORD sa napakagandang gawain ito at dalangin ko na patuloy kayong papalain ni LORD

Reply

Shao September 6, 2018 at 9:30 am

Amen.

Reply

Maria Lourdes September 6, 2018 at 4:52 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Kulot September 6, 2018 at 5:42 pm

Pinupuribka namin panginoong hesukristo

Reply

Francisco R. Azupardo September 6, 2018 at 7:46 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Rachel Dela Cruz September 7, 2018 at 12:33 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

PATRICK CU September 7, 2018 at 3:09 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Cancel reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: