Mga Pagbasa – Linggo, Agosto 26, 2018

August 26, 2018


Play

Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Josue 24, 1-2a. 15-17. 18b
Salmo 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23

Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Efeso 5, 21-32
Juan 6, 60-69

UNANG PAGBASA
Josue 24, 1-2a. 15-17. 18b

Pagbasa mula sa aklat ni Josue

Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Siquem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israael, at sila’y humarap sa Panginoon. Sinabi niya: “Kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod: sa diyus-diyusang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o sa mga diyus-diyusan ng mga Amorreo, na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod.”

Sumagot ang bayan: “Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga diyus-diyusan. Ang Panginoon, na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Egipto. Nasaksihan din naming ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo’y maingatan saanman tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya’t kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23

Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Panginoo’y aing laging pupurihin;
sa pasasalamat di ako titigil.
Aking pupurihin kanyang mga agawa,
kayong naaapi, makinig, matuwa!

Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid
at ang taghoy nila’y kanyang dinirinig.
Nililipol niya yaong masasama
hanggang sa mapawi sa isip ng madla.

Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Agad dinirinig daing ng matuwid
inililigtas sila sa mga panganib.
Tumutulong siya sa nasisiphayo
ang walang pag-asa’y hindi binibigo.

Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Ang taong matuwid, masuliranin man,
sa tulong Poon, agad maiibgsan.
Kukupkupin siya nang lubus-lubusan,
kahit isang buto’y hindi magagalaw.

Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Ngunit ang masama, ay kasamaan din
sa taglay na buhay ang siyang kikitil.
Mga lingkod niya’y kanyang ililigtas,
sa napakukupkop, siyang mag-iingat!

Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

IKALAWANG PAGBASA
Efeso 5, 21-32

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, pasakop kayo sa isa’t isa tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyu-inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan, at siyang Tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman, ang mga babae’y dapat pasakop nang lubusan sa kani-kanilang asawa.

Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyu-inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Krisot sa simbahan, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang simabaha’y italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sariling nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito’y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo’y mga bahagi ng kanyang katawan. “Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama’t ina at magsasama sila ng kanyang asawa; at sila’y magiging isa.” Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 6, 60-69

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Hesus ang nagsabi, “Mabigat na pananalita ito; sino ang makatatanggap nito?” Alam ni Hesus na nagbubulung-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya’t sinabi niya, “Dahil ba rito’y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng Tao sa dati niyang kinaroroonan?

Ang Espiritu ang nagbibigay-buhay; hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin.” Sapagkat talastas ni Hesus buhat pa noong unua kung sinu-sino ang hindi nananalig sa kanya, at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Idinugtong pa niya, “Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walng makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama.”

Mula noo’y marami s akanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya’t tinanong ni Hesus ang Labindalawa, “Ibig din ba ninyong umalis?” Sumagot si Simon Pedro, “Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayo’y natitiyak naming kayo ang Banal ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Lilian M.Saltore August 24, 2018 at 10:34 pm

Pinupiri ka namin Panginoong Hesu-Kristo

Reply

ALICIA P. CASTRO, RMI August 25, 2018 at 12:20 pm

Maraming salamat po sa tagalog version ng Sunday readings. Ginagamit ko ito para sa mga students namin ng ALS.
mORE POWER TO YOU.

Reply

Mary Ann Naval Delima August 25, 2018 at 5:46 pm

Maraming salamat po sa mga pagbasa sa araw ng linggo ..Dito po ako nakikinig para mas lalong maging maayos at maganda ang pagkabigkas ko sa arawng linggo sa araw ng mesa..Pinupuri ka namin panginoon jesukristo.

Reply

Jhun Melchor August 26, 2018 at 7:01 am

bakit po wala ung Aleluya? lagi po akong nagbabasa ng daily readings…thank you po sa pag share….God Bless

Reply

Julla Russel S. Nares August 26, 2018 at 10:15 am

MARAMING SALAMAT PANGINOON!! PINUPURI AT SINASAMBA KA NAMIN!

Reply

Shao August 26, 2018 at 11:17 am

Amen.

Reply

Celine August 26, 2018 at 2:34 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELIUA!

Reply

Francisco R. Azupardo August 26, 2018 at 6:46 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

PATRICK CU September 3, 2018 at 3:24 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: