Mga Pagbasa – Sabado, Agosto 18, 2018

August 18, 2018

Sabado ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 18, 1-10. 13b. 30-32
Salmo 50, 12-13. 14-15. 18-19

Diyos ko, sa aki’y likhain tapat na puso’t loobin.

Mateo 19, 13-15

UNANG PAGBASA
Ezekiel 18, 1-10. 13b. 30-32

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Sinabi sa akin ng Panginoon, “Ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong, ‘Ang ama ang kumakain ng maasim na ubas ngunit ang anak ang nangingilo’?”

“Buhay ako,” sabi ng Panginoon, “hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay.”

“Halimbawa na may isang taong masunurin sa Kautusan, tapat at lumalakad sa katuwiran. Hindi siya nakikisalo sa handog na inihain sa mga burol, hindi sumasamba sa mga diyus-diyosan ng Israel. Hindi siya nangangalunya ni sumisiping sa babaing pinapanahon. Hindi siya nandadaya ng kapwa o nagnanakaw. Ibinabalik niya agad sa may-ari ang sangla na nangungutang sa kanya. Marunong siyang tumulong sa nangangailangan. Hindi siya nagpapatubo sa pagpapahiram ng pera. Siya ay makatarungan. Sinusunod niya ang aking mga utos at mga tuntunin. Ang ganitong tao ay matuwid at mabubuhay siya.

Sakaling magkaanak siya ng magnanakaw, mamamatay-tao at nagpapatubo, palagay ba ninyo’y mabubuhay ang anak na ito? Hindi! Tiyak na mamamatay siya dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang ibang dapat sisihin kundi siya.

Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo’t tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Lumayo kayosa inyong kasamaan at magbagong-buhay pagkat di kayo dapat mamatay, mga Israelita. Hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 12-13. 14-15. 18-19

Tugon: Diyos ko, sa aki’y likhain tapat na puso’t loobin.

Isang pusong tapat sa aki’y likhain,
bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin.
Sa iyong harapa’y h’wag akong alisin;
ang Espiritu mo ang papaghariin.
Tugon: Diyos ko, sa aki’y likhain tapat na puso’t loobin.

Ang galak na dulot ng ‘yong pagliligtas,
ibalik at ako ay gawin mong tapat.
Kung magkagayon na, aking tuturuang
sa iyo lumapit ang makasalanan.

Tugon: Diyos ko, sa aki’y likhain tapat na puso’t loobin.

Hindi mo na nais ang mga panghandog;
sa haing sinunog di ka nalulugod.
Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat
ay ang pakumbaba’t pusong mapagtapat.

Tugon: Diyos ko, sa aki’y likhain tapat na puso’t loobin.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 19, 13-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Hesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Hesus, “Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos.” Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Lewelyn R. Peñaflorida August 13, 2016 at 5:25 am

Maraming salamat pong muli sa patuloy na pag po post nyo ng daily mass guide….

Reply

Shao August 18, 2018 at 10:39 am

Amen.

Reply

Maria Lourdes August 18, 2018 at 7:38 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Celine August 19, 2018 at 12:03 am

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.

ALLELUIA!

Reply

PATRICK CU August 19, 2018 at 12:41 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: