Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 15, 2018

August 15, 2018

in Tagalog Mass Readings

Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat sa Langit ng Mahal na Birheng Maria

Pahayag 11, 19a; 12, 1-6. 10ab
Salmo 44, 10bk. 11. 12ab. 16

Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto’t ganda.

1 Corinto 15, 20-27
Lucas 1, 39-56

UNANG PAGBASA
Pahayag 11, 19a; 12, 1-6. 10ab

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, at nakita ang Kaban ng Tipan.

Kasunod nito’y lumitaw sa langit ang isang kagila-gilalas na tanda: isang babaing nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan; ang ulo niya’y may koronang binubuo ng labindalawang bituin. Malapit na siyang manganak kaya’t napasigaw siya sa matinding sakit at hirap.

Isa pang tanda ang lumitaw sa langit: isang pulang dragon na napakalaki. Ito’y may pitong ulo at smapung sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaing malapit nang manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito’y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya.

At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, “Dumating na ang pagliligtas ng Diyos! Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang Hari! Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan!”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 44, 10bk. 11. 12ab. 16

Tugon: Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto’t ganda.

Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna,
palamuti’y gintong lantay sa damit na suot niya.
O kabiyak nitong hari, ang payo kao’y ulinigin;
ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin.

Tugon: Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto’t ganda.

Sa taglay mong kagandahan ang hari ang paibigin;
siya’y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin.
Tugon: Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto’t ganda.

Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak
na pumaasok sa palasyo at sa hari ay humarap.

Tugon: Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto’t ganda.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 15, 20-27

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, si Kristo’y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayun din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayun din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo, ngunit ang bawat isa’y sa kanya-kanyang takdang panahon: Si Kristo ang pinakauna sa lahat; pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan; at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo’y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng Kasulatan: “Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos.”

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Mga Anghel ay masaya
nang iakyat si Maria
sa langit na maligaya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 1, 39-56

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Si Maria’y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elisabet. Nang marinig ni Elisabet ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elisabet, at buong galak na sinabi, “Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan! Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon!”

At sinabi ni Maria,
“Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon,
at nagagalak ang aking Espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas.
Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin!
At mula ngayon, ako’y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi,
dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan —
Banal ang kanyang pangalan!
Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, sa lahat ng sali’t saling lahi.
Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig,
pinangalat niya ang mga palalo ang isipan.
Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono,
at itinaas ang mga nasa abang kalagayan.
Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom,
at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.
Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel,
bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang,
kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman!”
Tumira si Maria kina Elisabet nang may tatlong buwan, at saka umuwi.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 11 comments… read them below or add one }

Patrick Cu August 16, 2017 at 1:25 am

Salamat sa pagdating niyo sa buhay namin Panginoon, dakila at mabuti sa lahat. AMEN!

Salamat sa blessings niyo sa amin Panginoon. Sobrang laking blessings pagkatapos namin kayong sundin. Hindi po kami karapat dapat pero kay buti niyo po Panginoon! Amen

Reply

Lorna Ilustre August 15, 2018 at 5:21 am

Papuri sa Iyo Panginoon!

Reply

Rachel Dela Cruz August 15, 2018 at 7:32 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Shao August 15, 2018 at 10:21 am

Amen.

Reply

Celine August 15, 2018 at 2:13 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.

ALLELUIA!

Reply

Angelita S. Maramba August 15, 2018 at 2:49 pm

I love you Mama Mary, Mother of Almighty Jesus!

Reply

Maria Lourdes August 15, 2018 at 5:06 pm

Pinupirilll

Reply

Maria Lourdes August 15, 2018 at 5:08 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Francisco R. Azupardo August 15, 2018 at 8:03 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Winnie Mercado August 15, 2018 at 9:24 pm

Thank you po Papa God.

Reply

Patrick Cu August 16, 2018 at 9:44 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: