Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 13, 2018

August 13, 2018

Lunes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 1, 2-5. 24-28k
Salmo 148, 1-2. 11-12ab. 12k-14a. 14bkd

Ang kadakilaan ng D’yos sa lupa’t langit ay lubos.

Mateo 17, 22-27

UNANG PAGBASA
Ezekiel 1, 2-5. 24-28k

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Ikalimang araw noon ng ikaapat na buwan ng ikalimang taon ng pagkatapon kay Haring Joaquin. Ako na saserdote at anak ni Buzi ay nasa Caldea sa baybayin ng Ilog Kebar nang kausapin ng Panginoon.

Nang ako’y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hanging nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap, parang makinang na tanso. Sa sentro ng bagyong ito, may apat na nilalang na buhay na anyong tao.

Nang sila’y lumipad, parang lagaslas ng malaking baha ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pakpak; parang ugong ng tinig ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat, parang ragasa ng isang malaking hukbo. Nang sila’y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak. At mula sa ibabaw ng bubungan, narinig ang isang malakas na tinig. Nang tumigil nga ng paglipad ang apat na nilalang, binyaan nilang nakalaylay ang kanilang mga pakpak.

Sa ibabaw ng bubungan, naroon ang tila tronong yari sa sapiro at may nakaupong animo’y tao. Mula sa baywang nito pataas ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman ay may nakapalibot na apoy na nakasisilaw, na ang kulay ay parang bahaghari.

Ganyan ang katulad ng kaningningan ng Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 148, 1-2. 11-12ab. 12k-14a. 14bkd

Tugon: Ang kadakilaan ng D’yos sa lupa’t langit ay lubos.

Purihin ang Diyos, nitong kalangitan,
kayo sa itaas siya’y papurihan.
Ang lahat ng anghel, magpuri’t magdiwang,
kasama ang hukbo roong karamihan!

Tugon: Ang kadakilaan ng D’yos sa lupa’t langit ay lubos.
Pupurihin siya ng lahat ng tao,
hari at prinsipe, lahat ng pangulo,
babae’t lalaki, mga kabataan,
matatandang tao’t kaliit-liitan.

Tugon: Ang kadakilaan ng D’yos sa lupa’t langit ay lubos.

Sa ngalan ng Poon lahat ay magpuri,
ang kanyang pangala’y pinakamaigi;
sa langit at lupa’y walang kasimbuti.

Tugon: Ang kadakilaan ng D’yos sa lupa’t langit ay lubos.

Siya’ng nagpalakas sa sariling bansa,
kaya pinupuri ng piniling madla,
ang bayang Israel, mahal niyang lubha!

Tugon: Ang kadakilaan ng D’yos sa lupa’t langit ay lubos.

ALELUYA
2 Tesalonica 2, 14

Aleluya! Aleluya!
Tayo’y tinawag ng Diyos
upang magningning na lubos
sa aral ni Kristo Hesus.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 17, 22-27

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Hesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, “Ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw.” At sila’y lubhang nagdalamhati.

Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, “Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong Guro?” “Opo,” sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Hesus, “Ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan?” “Sa mga dayuhan po,” tugon niya. Sinabi ni Hesus, “Kung gayun, hindi pinapagbabayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

PATRICK CU August 13, 2018 at 11:01 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Maria Lourdes August 13, 2018 at 12:12 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Reginal Limjuco August 13, 2018 at 1:24 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Virgilio Valdez August 13, 2018 at 5:57 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

ANGELA CATINDIG August 13, 2018 at 6:08 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOONG HESUKRISTO

Reply

Rachel Dela Cruz August 13, 2018 at 11:46 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: