Mga Pagbasa – Linggo, Agosto 12, 2018

August 12, 2018

Play

Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

1 Hari 19, 4-8
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8. 9

Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Efeso 4, 30 – 5, 2
Juan 6, 41-51

UNANG PAGBASA
1 Hari 19, 4-8

Pagbasa mula sa aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retama at nanalangin nang ganito: “Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po’y hirap na hirap na. Nais ko na pong mamatay.”

Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya at ang sabi: “Gising na at kumain ka!” Nang siya’y lumingon, nakita niya sa mga ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato, at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon, kinalabit siya uli at sinabi: “Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ang lalakarin mo.” Kumain nga siya uli at uminom at siya’y lumakas. Sa tulong ng pagkaing iyon, naglakbay siyang apatnapung araw at apatnapung gabi, hanggang sa Horeb, ang Bundok ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8. 9

Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Panginoo’y aking laging pupurihin;
sa pasasalamat di ako titigil.
Aking pupurihin kanyang mga gawa,
kayong naaapi, makinig, matuwa!

Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Ang pagkadakila niya ay ihayag
at ang ngalan niya’y purihin ng lahat!
Ang aking dalangi’y dininig ng Diyos,
nawala sa akin ang lahat kong takot.

Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Nagalak ang aping umasa sa kanya,
pagkat di nabigo ang pag-asa nila.
Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa,
Sila’y iniligtas sa hirap at dusa.

Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos,
sa mga panganib, sila’y kinukupkop.
Ang galing ng Poon hanaping masikap;
yaong nagtiwala sa kanya’y nagligtas
ay maituturing na taong mapalad.

Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

IKALAWANG PAGBASA
Efeso 4, 30 – 5, 2

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa’t isa, at magpatawaran, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo.

Yamang kayo’y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan niyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo; dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 6, 51

Aleluya! Aleluya!
Pagkaing dulot ay buhay
Si Hesus na Poong mahal,
Buhay natin s’ya kailanman.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 6, 44-51

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong mga panahong iyon, nagbulung-bulungan ang mga Judio dahil sa sinabi ni Hesus, “Ako ang pagkaing bumaba, mula sa langit.” Sinabi nila, “Hindi ba ito si Hesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama’t ina. Paano niya ngayong masasabi: ‘Bumaba ako mula sa langit’?” Kaya’y sinabi ni Hesus, “Huwag kayong magbulung-bulungan. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin.. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, ‘At silang lahat ay tuturuan ng Diyos.’ Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama; yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama.

“Sinasabi ko sa inyo: ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay. Kumain ng manna ang inyong mga ninuno nang sila’y nasa ilang, gayunman’y namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

Lilian M.Saltore August 9, 2018 at 8:22 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo.

Reply

Boyet August 11, 2018 at 12:21 pm

The Lord be adored forever.

Reply

Ma. Luisa L. Belardo August 12, 2018 at 7:06 am

Praise to You Oh Lord Jesus Christ.

Reply

Lilian M.Saltore August 12, 2018 at 8:44 am

Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Reply

Julla russel santiago nares August 12, 2018 at 8:58 am

THANK YOU SO MUCH JESUS! WE PRAISE AND LOVE YOU

Reply

Shao August 12, 2018 at 10:28 am

Amen.

Reply

Celine August 12, 2018 at 12:06 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Francisco R. Azupardo August 12, 2018 at 8:12 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

ANGELA CATINDIG August 12, 2018 at 10:35 pm

Pinupuri ka Namin Panginoong Hesukristo

Amen

Reply

PATRICK CU August 13, 2018 at 10:41 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: