Mga Pagbasa – Linggo, Hulyo 29, 2018

July 29, 2018

in Tagalog Mass Readings

Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

2 Hari 4, 42-44
Salmo 144, 10-11. 15-16. 17-18

Pinakakain mong tunay kaming lahat, O Maykapal.

Efeso 4, 1-6
Juan 6, 1-15

UNANG PAGBASA
2 Hari 4, 42-44

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari

Noong panahong iyon, isang lalaking taga-Baal-salisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at dalawampung tinapay na yari sa unang ani niya ng sebada. Sinabi ni Eliseo, “Ihain ninyo iyan sa mga to.” Sumagot ang kanyang katulong, “Hindi ito magkakasya sa sandaang tao.” Iniutos niya uli, “Ihain ninyo iyan sa mga tao sapagkat sinabi ng Panginoon: Mabubusog sila at may matitira pa.” At inihain nga nila iyon. Kumain ang lahat at nabusog, ngunit marami pang natira, tulad ng sinabi ng Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 10-11. 15-16. 17-18

Tugon: Pinakakain mong tunay kaming lahat, O Maykapal.

Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang;
Lahat mong nilikha ay pupurihin ka’t pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian,
at ibabalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan.

Tugon: Pinakakain mong tunay kaming lahat, O Maykapal.

Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay
Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan.
Binibigyan sial anng sapat na sapat, hindi nagkululang;
anupa’t ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay.

Tugon: Pinakakain mong tunay kaming lahat, O Maykapal.

Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa;
kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa.
Siya’y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao
sa sinumang taong pagtawag sa kanya’y tapat at totoo.

Tugon: Pinakakain mong tunay kaming lahat, O Maykapal.

IKALAWANG PAGBASA
Efeso 4, 1-6

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo’y maging mapagpakumbaba, mabait, at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng bukolod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu, gayun din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang pagbibinyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya’y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasalahat.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Lucas 7, 16

Aleluya! Aleluya!
Narito at dumating na
isang dakilang propeta
sugo ang D’yos sa bayan n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 6, 1-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, tumawid si Hesus sa ibayo ng Lawa ng Galilea, na tinatawag ding Lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga maysakit. Umahon si Hesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang Pista ng Paskuwa ng mga Judio. Tumanaw si Hesus, at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, “Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?” Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Heuss ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, “Kahit na po halagang dalawandaang denaryong tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakin nang tigkakaunti ang mga tao.” Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, “Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na sebada at dalawangisda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao?” “Paupuin ninyo sila,” wika ni Hesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat humigit kumulang sa limanlibo ang mga lalaki. Kinuha ni Hesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa gma tao; gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hangga’t gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, “Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang.” Gayun nga ang ginawa nila, at nakapuno sila ng labindalawang bakol.

Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Hesus, sinabi nila, “Tunay na ito ang Propetang paririto sa sanlibutan!” Nahalata ni Hesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari, kaya mula siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburolan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

aisac nelle July 24, 2018 at 7:51 pm

song suggestion for Tagalog mass

Reply

aisac nelle July 24, 2018 at 7:52 pm

communion song para s hulyo 29, 2018 misa

Reply

Angeline Morales July 28, 2018 at 7:30 pm

Amen!

Reply

Rachel Dela Cruz July 29, 2018 at 1:06 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Kulot July 29, 2018 at 8:13 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Shao July 29, 2018 at 10:42 am

Amen.

Reply

Celine July 29, 2018 at 11:21 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.

ALLELUIA!

Reply

Jeff July 29, 2018 at 6:04 pm

Jesus, Bread of Life we give thanks to You. Praise the Holy Name of the Lord

Reply

Francisco R. Azupardo July 29, 2018 at 8:32 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

PATRICK CU July 30, 2018 at 5:14 am

PAPURI SA IYO PANGINOON! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: