Mga Pagbasa – Sabado, Hulyo 28, 2018

July 28, 2018


Sabado ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 7, 1-11
Salmo 83, 3. 4. 5-6a at 8a. 11

Ang templo mo’y aking mahal, D’yos na Makapangyarihan.

Mateo 13, 24-30

UNANG PAGBASA
Jeremias 7, 1-11

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Pinapunta ng Panginoon si Jeremias sa pintuan ng Templo, at ipinasabi ang ganito, “Makinig kayo, mga taga-Juda na nagkakatipon dito upang sumamba sa Panginoon. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Baguhin ninyo ang inyong pamumuhay at kayo’y papayagan niyang manatili rito. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing: ‘Ito ang Templo ng Panginoon, ang Templo ng Panginoon!’ Hindi kayo maililigtas ng mga salitang iyan.

Magbagong-buhay na kayo. Maging makatarungan kayo sa isa’t isa. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, mga ulila, at mga balo. Tigilan na ninyo ang pagpatay sa mga walang kasalanan sa pook na ito, sapagkat ito’y banal. Talikdan na ninyo ang mga diyus-diyusan, pagkat ito ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Kapag sinunod ninyo ito, mananatili kayo sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyong mga ninuno upang maging tirahan ninyo magpakailanman.

Bakit ninyo paniniwalaan ang mga salitang walang kabuluhan? Kayo’y nagnanakaw, pumapatay, nangangalunya, nanunumpa sa di katotohanan, naghahain kay Baal, at sumasamba sa mga diyus-diyusang hindi ninyo nakikilala. Ang kinamumuhian ko’y siya ninyong ginagawa; pagkatapos, pumaparito kayo sa aking Templo at sinasabi ninyo, ‘Ligtas kami rito!’ Bakit? Ang akin bang Templo’y taguan ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 83, 3. 4. 5-6a at 8a. 11

Tugon: Ang templo mo’y aking mahal, D’yos na Makapangyarihan.

Nasasabik ang lingkod mong sa patyo mo ay pumasok.
Ang buo kong pagkatao’y umaawit na may lugod,
sa masayang pag-awit ko pinupuri’y buhay na Diyos.

Tugon: Ang templo mo’y aking mahal, D’yos na Makapangyarihan.

Panginoon, sa templo mo, mga maya’y nagpupugad,
maging ibong layang-laya sa templo mo’y nagagalak,
may inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar;
O Poon, hari namin at Diyos na walang kupas.

Tugon: Ang templo mo’y aking mahal, D’yos na Makapangyarihan.

Mapalad na masasabi, silang doo’y tumatahan
at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan.
Ang sa iyo umaasa’y masasabing mapalad din,
habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin.

Tugon: Ang templo mo’y aking mahal, D’yos na Makapangyarihan.

Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo,
kaysa isang libong araw na iba ang tahanan ko.
Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo,
kaysa ako’y mapasama sa masasamang mga tao.

Tugon: Ang templo mo’y aking mahal, D’yos na Makapangyarihan.

ALELUYA
Santiago 1, 21bk

Aleluya! Aleluya!
Sa kababaan ng loob
dinggin ang salita ng D’yos
upang kayo ay matubos.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 24-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, inilahad ni Hesus ang talinghagang ito sa mga tao, “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya’t lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, ‘Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?’ Sumagot siya, ‘Isang kaaway ang may kagagawan nito.’ Tinanong siya ng mga utusan, ‘Bubunutin po ba namin ang mga iyon?’ ‘Huwag,’ sagot niya. ‘Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani’y sasabihin ko sa mga tagapag-ani: Tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo’y inyong tipunin sa aking kamalig.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

joy quindoza (OLQPP-Salinas) July 20, 2016 at 12:03 pm

truly thankful that you have this in the website. Our daily mass is at 6am and we have to rush in writing it down for use by commentator.

Kudos to the team & God bless u all…

Reply

Ramil Bascon July 23, 2018 at 1:51 pm

me too…I’m using this so that I will not rush when I have to serve as commentator during early morning weekday masses….very helpful….thanks

Reply

Rachel Dela Cruz July 27, 2018 at 12:52 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Lewelyn Peñaflorida July 28, 2018 at 5:09 am

Yes…it’s a big help for us …thank you very much.

Reply

Grace July 28, 2018 at 7:11 am

Pinupuri ka namin panginoong Hesukristo

Reply

Kulot July 28, 2018 at 7:56 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Shao July 28, 2018 at 1:28 pm

Amen.

Reply

ANGELA CATINDIG July 28, 2018 at 6:55 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

AMEN.

Reply

Cristina Angela July 28, 2018 at 6:59 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

AMEN.

Reply

PATRICK CU July 30, 2018 at 5:03 am

Salamat sa iyo Panginoon, kay buti niyo po! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: