Mga Pagbasa – Linggo, Hulyo 8, 2018

July 8, 2018

Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Ezekiel 2, 2-5
Salmo 122, 1-2a. 2bkd. 3-4

Mata nami’y nakatuon sa awa ng Panginoon.

2 Corinto 12, 7-10
Marcos 6, 1-6

UNANG PAGBASA
Ezekiel 2, 2-5

Pagbasa mula sa aklat ni Ezekiel

Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi: “Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang suwail. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong diyos. Sa makinig sila o sa hindi — pagkat matigas nga ang kanilang ulo — malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 122, 1-2a. 2bkd. 3-4

Tugon: Mata nami’y nakatuon sa awa ng Panginoon.

Ang aking pangmasid doon nakapukol,
sa luklukang torno mo, O Panginoon.
Tulad ko’y aliping ang inaasahan
ay ang amo niya para matulungan.

Tugon: Mata nami’y nakatuon sa awa ng Panginoon.

Kaya walang humpay ang aming tiwala,
hanggang ikaw, Poon, sa ami’y maawa.
Mahabag ka sana, kami’y kaawaan,
labis na ang hirap naming tinataglay.

Tugon: Mata nami’y nakatuon sa awa ng Panginoon.

Kami’y hinahamak ng mga mayaman,
matagal na kaming laging inuuyam
ng mapang-aliping palalo’t mayabang.

Tugon: Mata nami’y nakatuon sa awa ng Panginoon.

IKALAWANG PAGBASA
2 Corinto 12, 7-10

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako’y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. Tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot, “Ang tulong ko’y sapat sa lahat ng pangangailangan mo; lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina.” Kaya’t buong galak na ipagmamapuri ko ang kaning kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako ma’y mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Lucas 4, 18

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, Kristo ay sinugo
upang sa dukha’y magturo,
magpalaya sa bilanggo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 6, 1-6

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, si Hesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng Araw ng Pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, “Saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria, at kapatid nina Santiago, Jose, Judas, at Simon? dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba?” At siya’y ayaw nilang kilanlin. Kaya’t sinabi ni Hesus sa kanila, “Ang propeta’y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at mga kasambahay.” Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang maysakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 13 comments… read them below or add one }

Lilian M.Saltore July 6, 2018 at 8:26 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo.

Reply

Ma. Luisa L. Belardo July 7, 2018 at 4:24 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Jasper D. Santos July 7, 2018 at 4:28 pm

Malaking tulong ito bilang isang Katoliko
at lingkod ni Kristo

Reply

Lewelyn Peñaflorida July 7, 2018 at 8:16 pm

Maraming salamat po sa masidhing pagtitiyaga para kami ay matulungan sa pag papahayag NG salita NG Diyos…. Godbless.

Reply

kulot July 8, 2018 at 9:25 am

pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Shao July 8, 2018 at 10:04 am

Amen.

Reply

Angeline Morales July 8, 2018 at 5:11 pm

Amen!

Reply

Francisco R. Azupardo July 8, 2018 at 7:43 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

ANGELA CATINDIG July 8, 2018 at 10:46 pm

Pinupuri ka Namin Panginoong Hesukristo

Reply

Cecilia Aguileta July 9, 2018 at 12:52 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Archie Bauzon July 9, 2018 at 11:36 am

Amen.

Reply

Maria Lourdes July 9, 2018 at 12:07 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Patrick Cu July 12, 2018 at 3:23 am

Salamat sa DIYOS! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: