Mga Pagbasa – Martes, Hunyo 19, 2018

June 19, 2018

Martes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 21, 17-29
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 11 at 16

Poon, iyong kaawaan, Kaming sa iyo’y nagsisuway.

Mateo 5, 43-48

UNANG PAGBASA
1 Hari 21, 17-29

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Nang patay na si Nabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga-Tisbe: “Madali ka! Puntahan mo si Haring Acab. Makikita mo siya sa Jezreel, sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya: ‘Ito ang ipinasasabi ng Panginoon Isa kang mamamatay-tao. Ngayon nama’y pangangamkam ang ginagawa mo. Kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo.’”

Sinabi ni Acab kay Elias: “Narito ka na naman, mahigpit kong kaaway?”

Sagot naman sa kanya ni Elias: “Oo! Hinanap kita uli sapagkat nagumon ka sa kasamaan! Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon: ‘Itatakwil kita! Lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nabat, at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahias sapagkat ako’y ginalit mo at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala.’ Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel: Kakanin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Jezreel. SInuman sa angkan ni Acab ang mamatay sa bayan ay kakanin ng mga aso; sinumang mamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak.”

Dahil sa mga sulsol ni Jezebel nagumon si Acab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga diyus-diyosan, gaya ng mga Amorreo na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayang Israel sa lupaing iyon.

Nang marinig ni Acab ang mga sinabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit, nagsuot ng sako at di hinubad iyon kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya’t sinabi ng Panginoon kay Elias: “Hindi mo ba napansin kung paano nagpapakababa sa harapan ko si Acab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya’y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kayang angkan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 11 at 16

Tugon: Poon, iyong kaawaan, Kaming sa iyo’y nagsisuway.

Ako’y kaawaan, O mahal kong Diyos,
sang-ayon sa iyong kagandahang-loob
mga kasalanan ko’y iyong pawiin,
ayon din sa iyong pag-ibig sa akin!
Linisin mo sana ang aking karumhan
at ipatawad mo yaring kasalanan!

Tugon: Poon, iyong kaawaan, Kaming sa iyo’y nagsisuway.

Ang pagsalansang ko ay kinikilala,
laging nasa isip ko at alaala.
Sa iyo lang ako nagkasalang tunay,
at ang nagawa ko’y di mo nagustuhan.

Tugon: Poon, iyong kaawaan, Kaming sa iyo’y nagsisuway.

Ang kasalanan ko’y iyo nang limutin,
lahat kong nagawang masama’y pawiin.
Ingatan mo ako, Diyos kong Manunubos,
ang pagliligtas mo’y galak kong ibabantog.

Tugon: Poon, iyong kaawaan, Kaming sa iyo’y nagsisuway.

ALELUYA
Juan 13, 34

Aleluya! Aleluya!
Bagong utos, ani Kristo,
mag-ibigan sana kayo
katulad ng pag-ibig ko.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 43-48

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Narinig na ninyong sinabi, ‘Ibigin mo ang iyong kaibigan at kapootan mo ang iyong kaaway.’ Ngunit ito naman sabi ko: ibigin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo’y maging tunay na anak ng inyong Amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyo iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba’t ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo’y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga Hentil! Kaya, dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong Amang nasa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Rosalinda C.Roque June 18, 2018 at 8:16 pm

very helpull specially to the lectors.. Thank You!!

Reply

John John Adorna June 18, 2018 at 11:54 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Lilian M.Saltore June 19, 2018 at 6:42 am

Pinupuri ka namin Panginong Hesu-Kristo.

Reply

Christian Paul Monleon June 19, 2018 at 8:16 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Archie Bauzon June 19, 2018 at 10:40 am

Papuri sa panginoon. Amen!

Reply

kulotspark June 19, 2018 at 11:34 am

papuri sa iyo panginoong hesukristo

Reply

ANGELA CATINDIG June 19, 2018 at 10:01 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Amen

Reply

Rachel Dela Cruz June 19, 2018 at 11:06 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Patrick Cu June 20, 2018 at 6:45 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a Comment



Previous post:

Next post: