Mga Pagbasa – Biyernes, Hunyo 15, 2018

June 15, 2018

Biyernes sa Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 19, 9a. 11-16
Salmo 26, 7-8a. 8b-9abk. 13-14

Sa ganda mo’t kabutihan, kami’y iyong liwanagan.

Mateo 5, 27-32

UNANG PAGBASA
1 Hari 19, 9a. 11-16

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang anu-ano’y nagsalita sa kanya ang Panginoon: “Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko.” Pagkasabi nito’y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurug-durog ang mga bato sa lakas ng hangin ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig.

Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi: “Elias, bakit ka naririto?”

Sumagot siya: “Dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa inyo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Tinalikdan ng bayang Israel ang inyong tipan, winasak ang inyong mga dambana, pinagpapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira, at hinahanap nila ako upang patayin.”

Sinabi sa kanya ng Panginoon: “Bumalik ka sa iyong dinaanan, sa ilang na patungong Damasco. Pagdating mo ng lungsod, pahiran mo ng langis si Jazael, bilang hari ng Siria, at si Jehu na anak ni Namsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga-Abel-mehola, bilang propetang hahalili sa iyo.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 26, 7-8a. 8b-9abk. 13-14

Tugon: Sa ganda mo’t kabutihan, kami’y iyong liwanagan.

O Diyos, ako’y dinggin sa aking pagtawag,
lingapin mo ako, sa aki’y mahabag.
Ang paanyaya mo’y “Lumapit sa akin.”
Huwag kang magkukubli’t kita’y hahanapin!
Tugon: Sa ganda mo’t kabutihan, kami’y iyong liwanagan.

H’wag kang magagalit, huwag mong itatakwil
akong katulong mo at iyong alipin;
Tagapagligtas ko, h’wag akong lisanin!

Tugon: Sa ganda mo’t kabutihan, kami’y iyong liwanagan.

Ako’y nananalig na bago mamatay
masasaksihan ko ang ‘yong kabutihan
na igagawad mo sa mga hinirang.
Sa Panginoong Diyos tayo’y magtiwala!
Ating patatagin ang paniniwala;
tayo ay umasa sa kanyang kalinga!

Tugon: Sa ganda mo’t kabutihan, kami’y iyong liwanagan.

ALELUYA
Filipos 2, 15d. 16a

Aleluya! Aleluya!
Sa daigdig ay laganap
liwanag na sumisikat
Salitang buhay ng lahat.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 27-32

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Narinig ninyo na noong una’y iniutos sa mga tao, ‘Huwag kang makikiapid.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: ang sinumang tumingin nang may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya’y nakiapid na siya sa babaing iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon! Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impiyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon! Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impiyerno.

“Sinabi rin naman, ‘Kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito’y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya, at ito’y nag-asawang muli, ang lalaking iyo’y nagkasala – itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sinumang mag-asawa sa babaing hiniwalayan ay nangangalunya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Shao June 15, 2018 at 2:43 am

Amen.

Reply

Oscar Icarangal June 15, 2018 at 4:27 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Patrick Cu June 20, 2018 at 5:38 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: