Mga Pagbasa – Miyerkules, Hunyo 13, 2018

June 13, 2018

Paggunita kay San Antonio de Padua, pari at pantas ng Simbahan
Miyerkules ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 18, 20-39
Salmo 15, 1-2a. 4. 5 at 8. 11

D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin.

Mateo 5, 17-19

UNANG PAGBASA
1 Hari 18, 20-39

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, tinipon ni Acab sa Bundok ng Carmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan: “Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo; at kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod.” Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias: “Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Samantala, may apatnaraa’t limampu ang mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng dalawang toro. Pumili sila ng isa, katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. Ihahanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos.”

At sumagot ang bayan: “Sang-ayon kami!”

Sa gayun, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal: “Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng isang toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong diyos, ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy.”

Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. “Baal, Baal, pakinggan mo kami,” sigaw nila, samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana. Ngunit walang sumasagot.

Nang katanghalian na’y nilibak na sila ni Elias. Wika niya, “Lakasan pa ninyo! Alam naman ninyo ang inyong diyos! Baka may ginagawa, o may pinuntahan! O baka naman natutulog. Kaya’t kailangang gisingin!” Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak – tulad ng kanilang kinaugalian – hanggang sa sila’y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng hain ngunit wala pa ring tugon kahit ano.

Nagsalita noon si Elias sa buong bayan: “Lumapit-lapit kayo,” wika niya. At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili siya ng labindalawang bato katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato’y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na may lamang dalawang baldeng tubig. Isinalansan niya ang kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, nag-utos siya: “Kumuha kayo ng apat na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy.” Gayun nga ang ginawa nila. “Busan pa ninyo,” sabi ni Elias. At binusan nila. “Minsan pa,” utos uli ni Elias. Makaitlo nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal.

Nang ikatlo na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin: “Panginoon, Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel, at ako ay inyong lingkod, at ginawa ko ang lahat na ito pagkat ito ang inyong utos. Dinggin ninyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila’y inyong pinapagbabalik-loob.”

Noon di’y nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatirapa ang buong bayan at sumigaw: “Ang Panginoon ang Diyos! Ang Panginoon lamang ang Diyos!”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 15, 1-2a. 4. 5 at 8. 11

Tugon: D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin.

O Diyos, ako’y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod,
ang hangad ko ay maligtas kaya sa ‘yo dumudulog;
“Ika’y aking Panginoon,” ang wika ko sa aking Diyos,
“Kabutihang tinanggap ko, ay ikaw ang nagkaloob.”

Tugon: D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin.

Silang bumaling sa ibang diyos, sulirani’y abut-abot,
sa pagsambang gawi nila, ako ay hindi lalahok.

Tugon: D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin.

Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay,
ako’y iyong tunutugon sa lahat kong kailangan.
Nababatid ko na siya’y kasama ko oras-oras,
sa piling n’ya kailanma’y hindi ako matitinag.

Tugon: D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin.

Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan,
sa piling mo’y madarama ang lubos na kagalakan;
ang tulong mo’y nagdudulot ng ligayang walang hanggan.

Tugon: D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin.

ALELUYA
Salmo 24, 4b. 5a

Aleluya! Aleluya!
Panginoon, ituro mo
na ‘yong landas ay sundin ko
sa pagtahak sa totoo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 17-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang Kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang-bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito: magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng Kautusan ay di mawawalan ng bisa hangga’t hindi nagaganap ang lahat. Kaya’t sinumang magpawalang-halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo nang gayun sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng Kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Quintin Subong June 13, 2018 at 7:06 am

Hello good morning! Pwede po ba makahingi ng kahit maikling reflection sa Gospel po natin today? Ibabahagi ko lang po sa isang pagtitipon. Salamat po at God bless po..

Reply

Lilian M.Saltore June 13, 2018 at 8:43 am

Pinupuri ka naming Panginoong Hesu-Kristo

Reply

Patrick Cu June 15, 2018 at 5:34 am

Salamat sa Diyos! Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: