Mga Pagbasa – Martes, Hunyo 12, 2018

June 12, 2018

Martes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 17, 7-16
Salmo 4, 2-3. 4-5. 7-8

Poon, sa ‘mi’y pasikatin, liwanag sa iyong piling.

Mateo 5, 13-16

UNANG PAGBASA
1 Hari 17, 7-16

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, natuyo ang batis. Kaya sinabi ng Panginoon kay Elias: “Umalis ka rito. Pumunta ka sa Serepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon.” Pumunta nga siya roon, at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae: “Maaari po bang makiinom?” Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin: “Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain.”

Sumagot ang babae: “Alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon po kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng mai-gagatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay.”
Sinabi sa kanya ni Elias: “Huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay, at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel:

“Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan
at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan
hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw
na ang ula’y marapating papatakin ng Maykapal.”
Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila’y kumain – si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan, at hindi natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 4, 2-3. 4-5. 7-8

Tugon: Poon, sa ‘mi’y pasikatin, liwanag sa iyong piling.

Sagutin mo ako sa aking pagtawag,
Panginoong Diyos na aking kalasag,
ikaw na humango sa dusa ko’t hirap,
ngayo’y pakinggan mo, sa aki’y mahabag.
Hanggang kailan pa kaya lilibakin
niyong mga tao ang iyong alipin?
Hanggang kailan pa nila iibigin
ang walang halaga’t pagsisinungaling?

Tugon: Poon, sa ‘mi’y pasikatin, liwanag sa iyong piling.

Dapat mapagkuro ninyo at malaman
na mahal ng Poon akong kanyang hirang,
dinirinig niya sa pananawagan.
Nagagalit ka man, sala ay iwasan,
sa loob ng silid ikaw ay magnilay.

Tugon: Poon, sa ‘mi’y pasikatin, liwanag sa iyong piling.

Poon, liwanag mo’y sa ‘mi’y pasikatin.
O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin,
higit na di hamak sa galak na angkin,
nilang may maraming imbak na pagkain
at iniingatang alak na inumin.

Tugon: Poon, sa ‘mi’y pasikatin, liwanag sa iyong piling.

ALELUYA
Mateo 5, 16

Aleluya! Aleluya!
Dapat kayong magliwanag
nang kabutiha’y mahayag
at D’yos ang s’yang matanyag.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 13-16

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Kayo’y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan kaya’t itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao.

“Kayo’y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at luwalhatiin ang inyong Amang nasa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Catherine Fortes June 12, 2018 at 12:45 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Shao June 12, 2018 at 5:40 am

Amen.

Reply

Lilian M.Saltore June 12, 2018 at 8:26 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo.

Reply

Rachel Dela Cruz June 12, 2018 at 10:22 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

kulotspark June 12, 2018 at 1:02 pm

pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

1 June 15, 2018 at 5:02 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: