Mga Pagbasa – Miyerkules, Hunyo 6, 2018

June 6, 2018

Miyerkules ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Timoteo 1, 1-3. 6-12
Salmo 122, 1-2a. 2bkd

Ang mata ko’y nakatuon sa ‘yo lamang, Panginoon.

Marcos 12, 18-27

UNANG PAGBASA
2 Timoteo 1, 1-3. 6-12

Ang simula ng Ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Hesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Hesus.

Kay Timoteo na minamahal kong anak:

Sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag, at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Hesus na ating Panginoon.

Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko nang tapat – tulad ng ginawa ng aking mga ninuno – tuwing aalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Dahil dito, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili.

Kaya’t huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa Mabuting Balita, sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo’y maging kanyang bayan. Ito’y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Hesus, hindi dahil sa ating mga gawa kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang-loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Hesus na ating Tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang haggan sa pamamagitan ng Mabuting Balita.

Ako’y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang Mabuting Balitang ito, at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa nang ganito. Gayunma’y hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin, sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa kanya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 122, 1-2a. 2bkd

Tugon: Ang mata ko’y nakatuon sa ‘yo lamang, Panginoon.

Ang aking pangmasid doon nakapukol,
sa luklukang trono mo, O Panginoon.
Tulad ko’y aliping ang inaasahan
ay ang amo niya para matulungan.

Tugon: Ang mata ko’y nakatuon sa ‘yo lamang, Panginoon.

Kaya walang humpay ang aming tiwala,
hanggang ikaw, Poon, sa ami’y maawa.

Tugon: Ang mata ko’y nakatuon sa ‘yo lamang, Panginoon.

ALELUYA
Juan 11, 25a. 26

Aleluya! Aleluya!
Pagkabuhay ako’t buhay;
ako’y inyong panaligan
nang di mamatay kailanman.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 12, 18-27

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, may ilang Saduseo na lumapit kay Hesus. Ang Saduseo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. “Guro,” anila “naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin: ‘Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki’y dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay.’ May pitong magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay, at namatay na walang anak. Napakasal sa bao ang pangalawa, at namatay sa pangatlo at sa mga sumusunod pa: isa-isang napangasawa ng babaw ang pitong magkakapatid, at sila’y namatay na walang anak. Sa kahuli-huliha’y namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa pito ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay, yamang napangasawa niya silang lahat?” Sumagot si Hesus, “Maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga Kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao’y hindi na mag-aasawa; sila’y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay – hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punongkahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises. ‘Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob.’ Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 6 comments… read them below or add one }

Irene Mindanao Escano June 5, 2018 at 9:55 pm

Im a reader tomorrow and thank u

Reply

Rachel Dela Cruz June 6, 2018 at 12:27 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Maria Lourdes June 6, 2018 at 12:23 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Michael Limcaoco Maligaya June 6, 2018 at 4:15 pm

Purihin ka poong namin magpakailanman

Reply

ANGELA CATINDIG June 6, 2018 at 5:53 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

AMEN

Reply

Patrick Cu June 7, 2018 at 1:14 am

Papuri sa inyo Panginoon, magpakailanman! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: