Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 3, 2018

June 3, 2018

in Tagalog Mass Readings

Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon (B)

Exodo 24, 3-8
Salmo 115, 12-13. 15 at 16bk. 17-18

Sa Panginoong tumubos kalis ng inumi’y handog.

Hebreo 9, 11-15
Marcos 14, 12-16. 22-26

UNANG PAGBASA
Exodo 24, 3-8

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, dumating si Moises at sinabi niya sa mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Ang mga ito nama’y parang iisang taong sumagot, “Lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin.” Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng labindalawang lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati’y ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa nang malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita, “Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon.”

Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, “Ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautusang ito.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 115, 12-13. 15 at 16bk. 17-18

Tugon: Sa Panginoong tumubos kalis ng inumi’y handog.

Sa Diyos ko’t Panginoon, ano’ng akinh ihahandog
sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob?
Ang handog ko sa dambana, ay inumin na masarap,
bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas.

Tugon: Sa Panginoong tumubos kalis ng inumi’y handog.

Masakit sa kalooban ng Poon kung may papanaw,
kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam,
katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos
yamang ako’y iniligtas, kinalinga at tinubos.

Tugon: Sa Panginoong tumubos kalis ng inumi’y handog.
Ako ngayo’y maghahandog ng haing pasasalamat,
ang handog kong panalangi’y sa iyo ko ilalagak.
Sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay
ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan.

Tugon: Sa Panginoong tumubos kalis ng inumi’y handog.

IKALAWANG PAGBASA
Hebreo 9, 11-15

Pagbasa mula sa sulat ng Mga Hebreo

Mga kapaatid, dumating na si Kristo, ang Dakilang Saserdote ng bagong tipan. Siya’y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad, hindi ginawa ng tao, alalaong baga’y wala sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa Dakong Kabanal-banalan, at ito’y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo, sa ikaapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila’y nagiging malinis ayon sa Kautusan. Ngunit higit na di-hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso’t isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 6, 51

Aleluya! Aleluya!
Pagkaing dulot ay buhay
Si Hesus na Poong mahal,
Buhay natin s’ya kailanman.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 14, 12-16. 22-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Unang araw ng Pista ng Tinapay na Walang Lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskuwa. Tinanong si Hesus ng kanyang mga alagad, “Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng Hapunang Pampaskuwa?” Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, “Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ‘Ipinatatanong po ng Guro kung saang silid siya maaaring kumain ng Hapunang Pampaskuwa, kasalo ng kanyang mga alagad.’ At ituturi niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon nang kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin.” Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang Hapunang Pampaskuwa.

Samantalang sila’y kumakain, dumampot ng tinapay si Hesus, at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. “Kunin ninyo; ito ang aking katawan,” wika niya. Hinawakan niya ang kalis, at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila; at uminom silang lahat. Sinabi niya, “Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos.” Umawit sila sa isang imno, at pagkatapos nagtungo sa Bundok ng mga Olibo.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Nila Babia Erazo May 31, 2018 at 10:04 pm

Puede malaman if papaano ko ma copy ang mga reading derecho sa power point para mabilis ma transfer . Salamat

Reply

Rodel Vizconde June 3, 2018 at 6:55 pm

Kung gamit nyo ay laptop/computer: idrag nyo ang mouse from the first word ka kokopyahin nyo hanggang sa dulo para mahighlight then right click the mouse and click copy tapos open kayo ng powerpoint at mag right click ng mouse sa p-point page then click paste.

Sana makatulong

Reply

Maria Lourdes June 2, 2018 at 5:07 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Celine June 3, 2018 at 4:08 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.

ALLELUIA!

Reply

Shao June 3, 2018 at 4:49 am

Amen.

Reply

Merlin recto June 3, 2018 at 6:44 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Francisco R. Azupardo June 3, 2018 at 7:41 pm

Salamat sa Diyos! Amen1

Reply

Jham July 8, 2018 at 7:25 pm

Ano po ba yung gospel ngayon

Reply

Jham July 8, 2018 at 7:26 pm

Paki ano nmn po please

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: