Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 2, 2018

June 1, 2018

Sabado ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Judas 17, 20b-25
Salmo 62, 2. 3-4. 5-6

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Marcos 11, 27-33


UNANG PAGBASA
Judas 17, 20b-25

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Judas

Mga pinakamamahal, lagi ninyong tandaan ang pangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo, na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan, dahil sa kanyang pagkahabag sa inyo.

Kahabagan ninyo’t tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang nasa apoy. Ang iba nama’y kahabagan ninyo. Ngunit mag-ingat kayo; kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang tigmak ng kahalayan.

Sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala, at makapaghaharap sa inyo nang walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian – sa iisang Diyos na ating Tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristong Panginoon natin – sa kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailan pa man! Amen.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 62, 2. 3-4. 5-6

Tugon: Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap;
ang uhaw kong kaluluwa’y tanging ikaw yaong hangad;
Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas.

Tugon: Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Bayaan mong sa santwaryo, sa lugar na dakong banal,
ikaw roo’y mamasdan ko, sa likas mong karangalan.
Ang wagas na pag-ibig mo’y mahigit pa kaysa buhay.
Kaya ako’y magpupuri’t ikaw ang pag-uukulan.

Tugon: Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Habang ako’y nabubuhay, ako’y magpapasalamat.
At ako ay dadalngin na kamay ko’y nakataas.
Itong aking kaluluwa’y kakaing may kasiyahan,
magagalak na umawit ng papuring iaalay.

Tugon: Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

ALELUYA
Colosas 3, 16a. 17k

Aleluya! Aleluya!
Nawa sa inyo’y manahan
salita ni Kristong banal
upang s’ya’y pasalamatan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 11, 27-33

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyong, pumunta na naman si Hesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Hesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, “Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito?” Sumagot si Hesus, “Tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag – sa Diyos ba o sa mga tao?” At sila’y nag-usap-usap: “Kung sabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, ‘Bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan?’ Ngunit kung sabihin nating mula sa tao,” natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya’t sumagot sila kay Hesus, “Hindi namin alam!” Sinabi ni Hesus sa kanila, “Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Merlin recto June 1, 2018 at 10:46 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Adelaida R.Alvarez June 2, 2018 at 5:05 am

Pinupuri ka nmin Panginoon Hesukristo

Reply

Maria Lourdes June 2, 2018 at 4:55 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Rachel Dela Cruz June 2, 2018 at 11:44 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Patrick Cu June 3, 2018 at 2:52 am

Salamat sa Diyos! AMEN!, Papuri sa iyo Poon, kay buti niyo po. Pagliwanagin niyo po ang puso, isip, at damdamin ng sanlibutan, AMEN!

Reply

Celine June 3, 2018 at 4:00 am

PINUPURI KA NAMIN PANGIJOON JESUS KRISTO.

ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: