Mga Pagbasa – Biyernes, Hunyo 1, 2018

June 1, 2018

Paggunita kay San Justino, Martir
Biyernes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Pedro 4, 7-13
Salmo 95, 10. 11-12. 13

Panginoo’y paririto upang hatulan n’ya tayo.

Marcos 11, 11-26

UNANG PAGBASA
1 Pedro 4, 7-13

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro

Mga pinakamamahal, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay; kaya’t maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo’y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo nang tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid. Bilang mabubuting katiwala ng iba’t ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba’y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya’y papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman! Amen.

Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo, at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 95, 10. 11-12. 13

Tugon: Panginoo’y paririto upang hatulan n’ya tayo.

“Panginoo’y siyang hari,” sa daigdig ay sabihin,
“Sanlibuta’y matatag na, kahit ito ay ugain;
sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin.”

Tugon: Panginoo’y paririto upang hatulan n’ya tayo.

Lupa’t langit ay magsaya, umugong ang kalaliman,
lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang.
Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw,
pati mga punongkahoy sa galak ay mag-awitan.

Tugon: Panginoo’y paririto upang hatulan n’ya tayo.

Ang Poon ay pupurihin, pagkat siya ay daratal,
paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulan.
Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay.

Tugon: Panginoo’y paririto upang hatulan n’ya tayo.

ALELUYA
Juan 15, 16

Aleluya! Aleluya!
Hinirang tayo ni Kristo
upang mamungang totoo
bilang mabubuting tao.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 11, 11-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Hesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania, kasama ang Labindalawa, palibhasa’y gumagabi na noon.

Kinabukasan, nang sila’y pagbalik na mula sa Betania, nagutom si Hesus. Natanaw nito sa di-kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya’t sinabi niya sa puno ng igos, “Wala nang makakakain pa ng iyong bunga.” Ito’y narinig ng kanyang mga alagad.

Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Hesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtataob ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may dala-dalahan. At tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, “Nasusulat, ‘Ang aking bahay ay tatawaging bahay-dalanginan ng lahat ng bansa.’ Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw.”

Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buhat noo’y humanap sila ng paraan upang mapatay si Hesus, sapagkat natatakot sila sa kanya, dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa kanyang turo.

Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Hesus at ang kanyang mga alagad.
Kinaumagahan, pagdaan nila’y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalalala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Hesus, “Guro tingnan ninyo! Namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo.” Sumagot si Hesus, “Manalig kayo sa Diyos. tandaan ninyo ito: kung sabihin ninuman sa bundok na ito, ‘Umalis ka riyan; tumalon ka sa dagat,’ na hindi siya nag-aalinlangan kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito’y gagawin ng Diyos para sa kanya. Kaya’t sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon, at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo’y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong Amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng iyong Amang nasa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 6 comments… read them below or add one }

Adelaida R.Alvarez June 1, 2018 at 1:41 am

Pinupuri ka namin Panginoon Hesukristo

Reply

Shao June 1, 2018 at 5:07 am

Amen.

Reply

Catherine Fortes June 1, 2018 at 11:55 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Lilian M.Saltore June 1, 2018 at 2:15 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo.

Reply

Rachel Dela Cruz June 1, 2018 at 10:47 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Patrick Cu June 3, 2018 at 2:35 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: