Mga Pagbasa – Linggo, Mayo 27, 2018

May 27, 2018

in Tagalog Mass Readings

Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos (B)

Deuteronomio 4, 32-34. 39-40
Salmo 32, 4-5. 6 at 9. 18-19. 20 at 22

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Roma 8, 14-17
Mateo 28, 16-20

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 4, 32-34. 39-40

Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Sinabi ni Moises sa mga tao: “Isipin ninyo kung may naganap nang tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang, mula nang likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy, at nanatiling buhay? Sinong diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa, tulad ng ginawa ng Panginoon sa Egipto? Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa’y walang ibang diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyo sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayun, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo; magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 4-5. 6 at 9. 18-19. 20 at 22

Tugon: Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Panginoo’y tapat sa kanyang salita,
at maaasahan ang kanyang ginawa.
Minamahal niya ang gawang matapat,
ang pag-ibig niya sa mundo’y laganap.

Tugon: Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Sa utos ng Poon, nalikha ang langit,
ang araw, ang buwa’t talang maririkit;
ang buong daigdig sa kanyang salita
ay pawang nayari, lumitaw na bigla.

Tugon: Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Ang may takot sa Diyos, at nagtitiwala
sa kanyang pag-ibig, ay kinakalinga.
Hindi babayaang sila ay mamatay,
kahit magtataggutom sila’y binubuhay.
Tugon: Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Ang ating pag-asa’y nasa Panginoon;
siya ang sanggalang natin at katulong.
Ipagkaloob mo na aming makamit,
O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig,
yaman ang pag-asa’y sa ‘yo nasasalig!

Tugon: Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 8, 14-17

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng “Ama! Ama ko!” Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo, kasama ng ating espiritu, na tayo’y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo’y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo’y nakikipagtiis sa kanya, tayo’y dadakilain ding kasama niya.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Pahayag 1, 8

Aleluya! Aleluya!
Dakila ang Amang mahal,
Anak, Espiritung Banal,
noon, ngayon, kailan pa man.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 28, 16-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, ang labing-isang alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Hesus. Nang makita nila si Hesus, siya’y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Hesus at sinabi sa kanila, “Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya, humayo kayo at gawin ninyo alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo: ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 13 comments… read them below or add one }

Merwin Sulit May 25, 2018 at 6:33 pm

Kulang po ang mga pagbasa ng Linggo. Thanks po.

Reply

Jhenarah May 25, 2018 at 10:22 pm

Wala pong 2nd reading???

Reply

petronila resma May 26, 2018 at 7:56 pm

bakit walang 2nd reading

Reply

Rachel Dela Cruz May 27, 2018 at 1:11 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Adelaida R.Alvarez May 27, 2018 at 4:15 am

Pinupuri ka nmin Panginoon Hesukristo …

Reply

Lorna Ilustre May 27, 2018 at 5:05 am

Papuri sa Diyos…
Good morning po!
Bakit po walang 2nd reading?
Good day po!

Reply

Catherine Fortes May 27, 2018 at 6:25 am

Pinuouri ka namin Panginoong Hesukristo.

There is no second reading???

Reply

Catherine Fortes May 27, 2018 at 6:26 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Cecilia Ramos May 27, 2018 at 6:50 am

Asan po 2nd reading?

Reply

Celine May 27, 2018 at 12:53 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.

ALLELUIA!

Reply

mahar May 27, 2018 at 2:24 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. ALLELUIA!

Reply

Francisco R. Azupardo May 27, 2018 at 7:21 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Patrick Cu May 31, 2018 at 6:08 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: