Mga Pagbasa – Sabado, Mayo 26, 2018

May 26, 2018

Paggunita kay San Felipe Neri, Pari
Sabado ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Santiago 5, 13-20
Salmo 140, 1-2. 3 at 8

Dalangin ko’y tanggapin mo, samyong handog na insenso.

Marcos 10, 13-16

UNANG PAGBASA
Santiago 5, 13-20

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago

Mga pinakamamahal, may tiisin ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng simbahan upang ipanalangin siya at pahiran ng langis, sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ang maysakit dahil sa panalanging may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon, at patatawarin kung siya’y nagkasala. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa’t isa, upang kayo’y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay taong tulad din natin. Mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan, at sa loob ng tatlong taon at anim na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan, at namunga ang mga halaman.

Mga kapatid,kung nalilihis sa katotohanan ang isa sa inyo at may isang nagpapanumbalik sa kanya – ito ang tandaan ninyo: ang sinumang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan, at sa gayo’y napawi ang maraming kasalanan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 140, 1-2. 3 at 8

Tugon: Dalangin ko’y tanggapin mo, samyong handog na insenso.

Sa iyo, O Poon, ako’y dumadalangin
sa aking pagtawag, ako sana’y dinggin.
Ang aking dalangin sana’y tanggapin mo,
masarap na samyong handog na insenso;
ariing panggabing handog ko sa iyo.

Tugon: Dalangin ko’y tanggapin mo, samyong handog na insenso.

O Panginoon ko, bibig ko’y bantayan,
ang mga labi ko’y lagyan mo ng bantay.
Di ako hihinto, n’yaring pananalig,
ang pag-iingat mo’y aking ninanais,
h’wag mong itutulot, buhay ko’y mapatid

Tugon: Dalangin ko’y tanggapin mo, samyong handog na insenso.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos na Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 10, 13-16

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Hesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay; ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Hesus nang makita ito, at sinabi sa kanila, “Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya.” At kinalong ni Hesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Adelaida R.Alvarez May 26, 2018 at 2:30 am

Pinupuri ka nmin Panginoon Hesukristo

Reply

Shao May 26, 2018 at 5:05 am

Amen.

Reply

Merlin recto May 26, 2018 at 8:17 am

Pinupuri ka naming panginoong hesukristo

Reply

alex garcia May 26, 2018 at 9:15 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Rachel Dela Cruz May 27, 2018 at 1:09 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Lewelyn Peñaflorida May 27, 2018 at 4:19 am

Nakalimutan po siguro Ang second reading…yon pa Naman Ang readings ko today…anyway thank po sa mga tulong para sa guide sa pagbabasa namin sa araw araw… Godbless po.

Reply

Patrick Cu May 27, 2018 at 6:18 am

Salamat sa Diyos

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: