Mga Pagbasa – Linggo, Abril 22, 2018

April 22, 2018

in Tagalog Mass Readings

Ikaapat na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (B)

Mga Gawa 4, 8-12
Salmo 117, 1 at 8-9. 21-23. 26 at 28kd at 29

Batong dating tinanggiha’y siya pang naging saligan.

1 Juan 3, 1-2
Juan 10, 11-18

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 4, 8-12

Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon: Nagsalita si Pedro, na puspos ng Espiritu Santo: “Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyo lahat at ng buong Israel na ang taong ito’y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga-Nazaret. Siya’y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Hesus na ito

‘Ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay
ang siyang naging batong panulukan.’

Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kayang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 117, 1 at 8-9. 21-23. 26 at 28kd at 29

Tugon: Batong dating tinanggiha’y siya pang naging saligan.

O pasalamatan
ang Diyos na Panginoon, pagkat siya’y mabuti;
ang kanyang pag-ibig
ay napakatatag at mananatili.
Mabuting di hamak
na doon sa Poon magtiwala ako,
kaysa panaligan yaong mga tao.
Higit ngang mabuting
ang pagtitiwala sa Poo’y ibigay,
kaysa pamunuan ang ating asahan.

Tugon: Batong dating tinanggiha’y siya pang naging saligan.

Aking pinupuri
Ikaw, Panginoon, yamang pinakinggan,
dininig mo ako’t pinapagtagumpay.
Ang batong natakwil
ng nangagtatayo ng tirahang-bahay,
sa lahat ng bato’y higit na mahusay.
Ang lahat ng ito
ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos
kung iyong mamasdan ay kalugud-lugod!

Tugon: Batong dating tinanggiha’y siya pang naging saligan.

Ang pumaparito
sa ngalan ng Poon ay pagpapalain;
magmula sa templo
mga pagpapala’y kanyang tatanggapin!
Ikaw ay aking Diyos,
kaya naman ako’y nagpapasalamat;
ang pagkadakila mo ay ihahayag.
O pasalamatan
ang D’yos na Poon, pagkat siya’y mabut;
ang kanyang pag-ibig
ay napakatatag at mananatili.

Tugon: Batong dating tinanggiha’y siya pang naging saligan.

IKALAWANG PAGBASA
1 Juan 3, 1-2

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Mga pinakamamahal:

Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos – at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan; hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo’y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo’y matutulad sa kanya, sapagkat makita natin siya sa kanyang likas na kalagayan.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 10, 11-18

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon: Sinabi ni Hesus: “Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas, kapag nakikitang dumarating ang asong-gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa’y hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya’t sinisila ng asong-gubat ang mga ito, at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasa’y upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya’y nakikilala ko, gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako nama’y nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila’y alagaan ko rin; pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayo’y magiging isa ang kawan at isa ang pastol.

“Dahil dito’y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay, upang ito’y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin; kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihan ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Adelaida R.Alvarez April 22, 2018 at 12:13 am

Pinupuri ka nmin Panginoon Hesukristo..

Reply

merlin recto April 22, 2018 at 7:57 am

pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Riza Ong-iko April 22, 2018 at 8:23 am

Thank you,Lord Jesus…amen

Reply

Shao April 22, 2018 at 10:30 am

Amen.

Reply

Sally Bernardino April 22, 2018 at 12:03 pm

Praise to You Lord Jesus Christ!

Reply

Julius Nazarene B. Estacio April 22, 2018 at 2:23 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Julius Nazarene B. Estacio April 22, 2018 at 2:25 pm

Makinig sa mabuting pastol na si Hesukristo. Sya ang tanging magliligtas sa atin.

Fr. Cesar Buhat

Reply

ANGELA CATINDIG April 22, 2018 at 5:41 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukrito

AMEN THANK YOU LORD GOD?

Reply

Francisco R. Azupardo April 23, 2018 at 7:37 pm

Salamat Panginoon Diyos! Amen!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: