Mga Pagbasa – Linggo, Abril 15, 2018

April 15, 2018

in Tagalog Mass Readings

Ikatlong Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (B)

Mga Gawa 3, 13-15. 17-19
Salmo 4, 2. 4. 7. 9

Poon, sa ‘mi’y pasikatin liwanag sa iyong piling.

1 Juan 2, 1-5a
Lucas 24, 35-48

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 3, 13-15. 17-19

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon: Sinabi ni Pedro sa mga tao: “ Ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang Lingkod na si Hesus. Ngunit siya’y ibinigay ninyo sa maykapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasiya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang Banal at Matuwid, at isang mamamatay-tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang Pinagmumulan ng buhay, ngunit siya’y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito.

“At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayun din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo’y natupad ang malaon nang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo’y kailangang magbata. Kaya’t magsisi kayo at magbalik-loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 4, 2. 4. 7. 9

Tugon: Poon, sa ‘mi’y pasikatin liwanag sa iyong piling.

Sagutin mo ako sa aking pagtawag,
Panginoong Diyos na aking kalasag;
Ikaw na humango sa dusa ko’t hirap,
ngayo’y pakinggan mo, sa aki’y mahabag.

Tugon: Poon, sa ‘mi’y pasikatin liwanag sa iyong piling.

Dapat magkaro ninyo at malaman
na mahal ng Poon akong kanyang hirang,
dinirinig niya sa pananawagan.

Tugon: Poon, sa ‘mi’y pasikatin liwanag sa iyong piling.

O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin,
higit na di hamak sa galak na angkin,
nilang may maraming imbak na pagkain
at iniingatang alak na inumin.

Tugon: Poon, sa ‘mi’y pasikatin liwanag sa iyong piling.

Sa aking paghimlay, ako’y mapayapa,
pagkat ikaw, Poon, ang nangangalaga.

Tugon: Poon, sa ‘mi’y pasikatin liwanag sa iyong piling.

IKALAWANG PAGBASA
1 Juan 2, 1-5a

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may Tagapamagitan tayo sa Ama. At iya’y si Hesukristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin, at kasalanan din ng lahat ng tao.

Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, “Nakikilala ko siya,” ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya nang wagas. Ganito natin nalalamang tayo’y nasa kanya.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Lucas 24, 32

Aleluya! Aleluya!
Poong Hesus, aming hiling
Kasulata’y liwanagin
kami ngayo’y pag-alabin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 24, 35-48

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Hesus ang nangyari sa daan, at kung paano nila siyang nakilala nang pagpira-pirasuhin niya ang tinapay, si Hesus ay tumayo sa gitna nila. “Sumainyo ang kapayapaan!” sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila’y multo ang nasa harapan nila. Kaya’t sinabi ni Hesus sa kanila, “Ano’t kayo’y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa, ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo’y walang laman at buto, ngunit ako’y mayroon, tulad ng nakikita ninyo.” At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Hesus “May makakain ba riyan?” Siya’y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw; kinuha niya ito at kinain sa harapan nila.

Pagkatapos sinabi sa mga alagad, “Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako: dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa Kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga Awit.” At binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga Kasulatan. Sinabi niya sa kanila, “Ganito ang nasusulat: kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 15 comments… read them below or add one }

Veronica Villatoro April 10, 2018 at 7:48 am

I want to thank you for your website, it helps me to do my inserts in our bulletin, May God bless you always

Reply

Roderico A. Secretario April 14, 2018 at 7:43 am

Papuri sayo panginoon.

Reply

Maria Lourdes April 14, 2018 at 8:00 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Lewelyn Penaflorida April 15, 2018 at 4:10 am

It help me a lot in my daily reading…Thank you very much.

Reply

Adelaida R.Alvarez April 15, 2018 at 4:33 am

Pinupuri ka nmin Panginoon Hesukristo..

Reply

Jenny April 15, 2018 at 7:07 am

Maraming salamat po

Reply

merlin recto April 15, 2018 at 7:24 am

pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Ruel Medrano April 15, 2018 at 7:57 am

pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Shao April 15, 2018 at 11:11 am

Amen.

Reply

Lilian M.Saltore April 15, 2018 at 5:06 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOONG HESU-KRISTO.

Reply

aljon April 15, 2018 at 5:52 pm

salamat sayo Panginoon ko.

Reply

ANGELA CATINDIG April 15, 2018 at 8:22 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Celine April 15, 2018 at 11:43 pm

PINUPURI KA NAMIN ANG PANGINON JESUS KRISTO.

ALLELUIA! ALLELUIA!

Reply

Patrick Cu April 16, 2018 at 5:02 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Francisco R. Azupardo April 16, 2018 at 8:42 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: