Mga Pagbasa – Sabado, Abril 14, 2018

April 14, 2018

Sabado sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 6, 1-7
Salmo 32, 1-2. 4-5. 18-19

Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

Juan 6, 16-21

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 6, 1-7

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng mga Apostol

Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaing balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya’t tinipon ng Labindalawa ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, “Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo ng pitong lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng Salita.” Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol; kaya’t pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga-Antioquia, isang Hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol; sila’y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay.

Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos; at ang sumasampalataya ay parami nang parami sa Jerusalem. At maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 1-2. 4-5. 18-19

Tugon: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

Lahat ng matuwid dapat na magsaya
dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila;
Kayong masunuri’y magpuri sa kanya!
Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan,
tugtugin ang alpa’t awit ay saliwan.

Tugon: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

Panginoo’y tapat sa kanyang salita,
at maaasahan ang kanyang ginawa.
Minamahal niya ang gawang matapat,
ang pag-ibig niya sa mundo’y laganap.

Tugon: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

Ang may takot sa Diyos, at nagtitiwala
sa kanyang pag-ibig, ay kinakalinga.
Hindi babayaang sila ay mamatay,
kahit magtataggutom sila’y binubuhay.

Tugon: Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo’y muling nabuhaym
kanyang nilikha ang tanan,
mga tao’y dinamayan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 6, 16-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Nang nagtatakipsilim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka, patawid sa Capernaum. Madilim na’y wala pa si Hesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila nang mga lima o anim na kilometro, nakita nila si Hesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka. At sila’y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, “Huwag kayong matakot. Ako ito!” Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Hesus sa bangka; at pagdaka’y sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Adelaida R.Alvarez April 14, 2018 at 12:47 am

Pinupuri ka nmin Panginoon Hesukristo…

Reply

merlin recto April 14, 2018 at 7:30 am

pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Fred Duaso Monares April 14, 2018 at 8:06 am

Ang hangin at lakas ng mga alon ay ang mga hamon sa paglalakbay ng ating buhay. Sa mga unos na darating sa ating buhay ay di dapat katatakutan dahil lang oras ay nariyan ang ating Panginoong Hesus.

Reply

Maria Lourdes April 14, 2018 at 7:58 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Patrick Cu April 15, 2018 at 5:14 am

Salamat sa iyo Panginoon, kay buti niyo po sa sanlibutan. AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: