Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 18, 2018

February 18, 2018

in Tagalog Mass Readings

Unang Linggo ng 40 Araw na Paghahanda (B)

Genesis 9, 8-15
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan.

1 Pedro 3, 18-22
Marcos 1, 12-15

UNANG PAGBASA
Genesis 9, 8-15

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, “Ako’y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayun din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa pagligid ninyo – mga ibon, maaamo’t maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo: Kailanma’y hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig.” Sinabi pa ng Diyos, “Ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop: Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahag-hari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Tugon: Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan.

Ang kalooban mo’y ituri, O Diyos,
ituro mo sana sa aba mong lingkod;
ayon sa matuwid, ako ay turuan
ituro mo, Poon, ang katotohanan;
Tagapagligtas ko na inaasahan.

Tugon: Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan.

Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas,
at ang kabutihang noon pa’y nahayag.
Pagkat pag-ibig mo’y hindi nagmamaliw,
ako sana, Poon, ay alalahanin!

Tugon: Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan.

Mabuti ang Poon at makatarungan,
sa mga salari’y guro at patnubay;
sa mababang-loob siya yaong gabay,
at nagtuturo ng kanyang kalooban.

Tugon: Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan.

IKALAWANG PAGBASA
1 Pedro 3, 18-22

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro

Pinakamamahal kong mga kapatid:
Si Kristo’y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat – ang walang kasalanan para sa mga makasalanan – upang iharap kayo sa Diyos. Siya’y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritung nakabilanggo. Iyan ang mga espiritung ayaw sumunod nang sila’y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito’y iilang tao – wawalo – ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, na umakyat sa langit at ngayo’y nakaluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit.

Ang Salita ng Diyos.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Mateo 4, 4b

Ang tao ay nabubuhay
hindi lamang sa tinapay
kundi sa Salitang mahal
mula sa bibig na banal
ng Ama Dating Maykapal.

MABUTING BALITA
Marcos 1, 12-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, si Hesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng apatnapung araw, na tinutukso ni Satanas. Maiilap na hayop ang naroon ngunit si Hesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel.

Pagkatapos dakpin si Juan, si Hesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang Mabuting Balitang mula sa Diyos: “Dumating na ang takdang panahon, at malapit na ang paghahari ng Diyos! Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa Mabuting Balita ito.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Angeline Morales February 17, 2018 at 8:04 pm

Have a blessed sunday to everyone! Amen!

Reply

Shao February 18, 2018 at 9:32 am

Amen.

Reply

ANGELA CATINDIG February 18, 2018 at 9:23 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOONG HESUKRISTO

Reply

Patrick Cu February 19, 2018 at 12:31 am

Salamat at papuri sa Panginoon Amen

Reply

Carmela A. Emano February 19, 2018 at 1:20 pm

Gusto ko yung tungkol sa bahaghari na ipinangako ni esus para sa atin.
Amen. Aleluya!

Reply

Francisco Azupardo February 19, 2018 at 9:51 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Celine March 18, 2018 at 5:50 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO. ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: