Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 4, 2018

February 4, 2018

in Tagalog Mass Readings

Ikalimang Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Job 7, 1-4. 6-7
Salmo 146, 1-2. 3-4. 5-6

Panginoon ay purihin; siya ay nagpapagaling.

1 Corinto 9, 16-19. 22-23
Marcos 1, 29-39

UNANG PAGBASA
Job 7, 1-4. 6-7

Pagbasa mula sa aklat ni Job

Nagsalita si Job at sinabi niya:
“Ang buhay ng tao’y sagana sa hirap,
batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas.
Siya’y tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad,
para siyang manggagawa, naghihintay ng kanyang bayad.
Maraming buwan na ang lumipas, walang layon ang buhay kom
at tuwing sasapit ang gabi ay namimighati ako.
Ang gabi ay matagal, wari’y wala nang umaga,
di mapanatag sa higaan at palaging balisa.
Mga araw ng buhay ko’y mabilis na nalalagas,
pag-asa ko’y lumalabo, at matuling tumatakas.
“O Diyos, iyong alalahaning ang buhay ko’y parang hangin,
ang ligaya ng buhay ko’y napalitaan na ng lagim.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 146, 1-2. 3-4. 5-6

Tugon: Panginoon ay purihin; siya ay nagpapagaling.

Purihin ang Panginoon!
O kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos,
ang magpuri sa kanya’y tunay na nakalulugod.
Ang Lungsod ng Jerusalem, muli niyang ibabalik,
sa kanyang mga lingkod, na natapon at nalupig.

Tugon: Panginoon ay purihin; siya ay nagpapagaling.

Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan,
ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan.
Alam niya’t natitiyak ang bilang ng mga tala,
isa-isang tinatawag, yaong ngalang itinakda.

Tugon: Panginoon ay purihin; siya ay nagpapagaling.

Panginoong ating Diyos ay daila at malakas,
ang taglay n’yang karunugan, ay walang mkasusukat.
Yaong mapagkumbaba’y siya niyang itataas,
ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak.

Tugon: Panginoon ay purihin; siya ay nagpapagaling.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 9, 16-19. 22-23

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, hindi ngayo’t nangangaral ako ng Mabuting Balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang Mabuting Balita! Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako’y may gantimpalang hihintayin; ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito’y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko nang walang bayad ang Mabuting Balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral.

Malaya ako at di alipin ninuman; ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako na lalong marami. Sa piling ng mahihina, ako’y naging gaya ng mahihina, ako’y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako’y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko, kahit sa anong paraan.

Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa Mabuting Balita, upang makibahagi ako sa mga pagpapala nito.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 8, 17

Aleluya! Aleluya!
Inako ni Hesukristo
ang sakit ng mga tao
upang matubos n’ya tayo!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 1, 29-39

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Hesus ay nagtuloy sa bahay nina Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro, dahil sa matinding lagnat, at ito’y agad nilang sinabi kay Hesus. Nilapitan ni Hesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di’y inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila.
Pagkalubog ng araw, dinala kay Hesus ang lahat ng maysakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming maysakit, anuman ang kanilang karamdaman at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya.

Madaling-araw pa’y bumangon na si Hesus at nagtungo sa ilang na pook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, “Hinanap po kayo ng lahat.” Ngunit sinabi ni Hesus, “Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit-bayan upang makaparangal ako roon – ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum.” At nilibot niya ang buong Galilea, na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Angelita S. Maramba February 1, 2018 at 4:58 pm

Thanks always for the updating the readings.

since I was still not able to buy a copy of my Sambuhay and I have to rely on your copies for my advance readings God bless you more.

Reply

Angeline Morales February 3, 2018 at 8:36 pm

I’m always reading the mass reading a day before going to church. Thanks, God!

Reply

lanie corpuz February 4, 2018 at 6:09 am

Maraming Salamat sa Diyos at araw araw may mababasa kami na salita ng Diyos at maisabuhay ang mga ito… To God With The Glory…..

Reply

Shao February 4, 2018 at 10:42 am

Amen.

Reply

Francisco Azupardo February 4, 2018 at 7:33 pm

Salamat sa Diyos! Amen.

Reply

Patrick Cu February 5, 2018 at 2:22 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: