Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 5, 2018

January 5, 2018

Ika-5 ng Enero

1 Juan 3, 11-21
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.

Juan 1, 43-51

UNANG PAGBASA
1 Juan 3, 11-21

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, ito ang aral na narinig na ninyo sa simula pa: mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain; siya’y anak ng diyablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid.

Kaya, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopootan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay-tao ang napopoot sa kanyang kapatid; at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay-tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sinumang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya’y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa.

Dito natin makikilalang tao’y nasa panig ng katotohanan, at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo’y usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Tugon: Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.

Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa!
Panginoo’y papurihan, paglingkuran siyang kusa;
lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa!

Tugon: Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.

Ang Panginoo’y ating Diyos! Ito’y dapat malaman,
tayo’y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang;
lahat tayo’y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan.

Tugon: Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.

Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso’y nagdiriwang,
umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal,
purihin ang ngalan niya at siya’y pasalamatan!

Tugon: Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.

Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya’y walang hanggan,
Siya’y Diyos na mabuti’t laging tapat kailanman.

Tugon: Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Banal na araw sumikat:
halina’t sumambang lahat
sa nanaog na Liwanag!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 1, 43-51

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, minabuti ni Hesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe, at sinabi rito, “Sumunod ka sa akin.” Si Felipe’y taga-Betsaida, tulad nina Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Natanael, at sinabi rito, “Natagpuan namin si Hesus na taga-Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa Kautusan, at gayun din ang mga propeta.” “May nagmumula bang mabuti sa Nazaret?” tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, “Halika’t tingnan mo.”

Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Hesus, “Masdan ninyo ang isang tunay na Israelital siya’y hindi magdaraya!” Tinanong siya ni Natanael, “Paano ninyo ako nakilala?” Sumagot si Hesus, “Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos.” “Rabi, kayo po ang Anak ng Diyos! Kayo ang Hari ng Israel!” Wika ni Natanael. Sinabi ni Hesus, “Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito!” At sinabi niya sa lahat, “Tandaan ninyo: makikita ninyong bukas ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Belly P. Gonzales January 5, 2018 at 6:49 am

GOD be the Glory

Reply

Chat Zaragoza January 5, 2018 at 10:47 am

Do you have Panalangin ng Bayan for today (Jan 5)?

Reply

Patrick Cu January 6, 2018 at 1:01 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Prince Leo D. Zara January 4, 2019 at 9:29 pm

Lagi nating pong tatandaan na anumang ating ginagawa ay kita ng diyos kaya maging tapat tayo sa kanyang salita upang maisabuhay natin ito sa gawa.Kaya po ang hamon ng katanungan ngayon ay paano ka maglilingkod sa diyos ng tapat??.Pagpalain tayo Amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: