Mga Pagbasa – Huwebes, Hulyo 27, 2017

July 27, 2017

Huwebes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 19, 1-2. 9-11. 16-20b
Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56

Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

Mateo 13, 10-17

UNANG PAGBASA
Exodo 19, 1-2. 9-11. 16-20b

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Ang mga Israelita’y nakarating sa ilang ng Sinai noon ikatlong buwan nang umalis sila sa Egipto. Mula sa Refidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok.

Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap nang naririnig ng mga tao upang sila’y maniwala sa iyo habang panahon.”

At sinabi ni Moises sa Panginoon ang pasiya ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Sabihin mo sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga kasuutan at humanda sa makalawa, sapagkat ako, ang Panginoon. ay bababa sa Bundok ng Sinai para makita ng mga tao.”

Kinaumagahan ng ikatlong araw, nagkukulog sa bundok at sala-salabat ang kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal n ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng tambuli. Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginig sa takot. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang Bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumailanlang ang lisak, tulad ng usok ng isang pugon, at ang mga tao’y pinagharian ng takot. Palakas nang palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng kulog. Ang Panginoon ay bumaba sa tuktok ng Bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56

Tugon: Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

Pinupuri ka namin, Panginoon; Diyos ng aming mga ninuno;
karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman.
Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan,
nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman.

Tugon: Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan;
lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman.

Tugon: Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

Purihin ka, na nakaluklok sa maringal mong trono,
karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman.

Tugon: Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin,
nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay.
Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman.

Tugon: Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

Purihin ka sa buong sangkalangitan;
karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman.

Tugon: Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 10-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Hesus: “Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?” sumagot siya, “Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at mananagana; ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakikita, at nakikinig ngunit hindi nakaririnig ni nakauunawa. Natutupag nga sa kanila ang hula ni Isaias na nagsasabi:

‘Makinig man kayo nang makinig, hindi kayo makauunawa,
at tumingin man kayo nang tumingin, hindi kayo makakikita.
Sapagkat naging mapurl ang isip ng mga ito;
mahirap makarinig ang kanilang mga tainga,
at ipinikit nila ang kanilang mga mata.
Kung di gayun, disin sana’y nakakita ang kanilang mga mata,
nakarinig ang kanilang mga tainga,
nakaunawa ang kanilang mga isip,
at nagbalik-loob sa akin,
at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon.’ Mapalad kayo, sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga! Sinasabi ko sa inyo: maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 1 comment… read it below or add one }

Patrick Cu July 28, 2017 at 2:29 am

Salamat sa iyo Panginoon, liwanagan niyo po kami sa inyong mga paraan at kalooban nang kami ay maging ayon sa iyong kautusan. tulungan at turuan niyo po kami, nang kami ay sumainyo magpakailanman. Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: