Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 10, 2017

June 10, 2017

in Tagalog Mass Readings

Sabado na Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Tobit 12, 1. 5-15. 20
Tobit 13, 2. 6. 7. 8

Ang Diyos na walang hangga’y atin ngayong papurihan.

Marcos 12, 38-44

UNANG PAGBASA
Tobit 12, 1. 5-15. 20

Pagbasa mula sa aklat ni Tobit

Noong mga araw na iyon, tinawag ni Tobit ang kanyang anak na si Tobias at sinabi, “Anak, huwag kalilimutang bayaran ang kasama mo. At dagdagan mo!” Matapos ang kanilang pag-uusap tinawag ni Tobias si Rafael, at sinabi rito, “Dalhin mo ang kalahati ng kayamanang dala natin at humayo kang payapa.”

Tinawag ni Rafael ang mag-amang Tobit at Tobias at sila’y nag-usap. Sinabi niya, “Salamat sa Diyos! Siya ang purihin nati’t dakilain. Ipahayag ninyo sa lahat ng tao ang kanyang ginawa sa inyo. Umawit kayo ng pagpupuri at pasasalamat. Ihayag ninyo’t parangalan ang kanyang mga gawa at huwag kayong manghihinawa sa paggawa nito. Ang mga bagay na inililihim ng hari’y di dapat ibunyag, ngunit ang mga gawa ng Diyos ay dapat ipahayag upang siya’y parangalan at purihin. Gawin ninyo ang mabuti at di kayo madadaig ng masama. Mas mainam ang manalangin at magbigay-lugod sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa mahirap kaysa magpayaman at mandaya. Mabuti ang magkawanggawa kaysa mag-impok ng ginto. Ang gumagawa nito ay naliligtas sa kamatayan at dinadalisay sa bawat kasalanan. Hahaba ang buhay niya, ngunit ang nagugumon sa pagkakasala ay kaaway ng sarili niya.

“Kailangang malaman na ninyo ang katotohanan; wala akong ililihim sa inyo. Natatandaan ninyong sinabi ko na maaaring magtago ng kanyang lihim ang hari, ngunit ang mga gawa ng Diyos ay dapat ngang ipahayag. Ngayon ko sasabihin sa inyo na noong manalangin ka, Tobit, at ang manugang mong si Sara sa Panginoon, ako ang nagharap ng dalangin ninyo sa Diyos. Gayun din ang ginagawa ko tuwing may inililibing ka. Alam kong kahit ka kumakain ay iniiwan mo ang hapag para lamang maglibing ng patay. Bumaba ako rito para samahan ka. Ako rin ang sinugo ng Diyos para pagalingin ka at ang iyong manugang na si Sara. Ako si Ragael, isa sa pitong anghel na humaharap sa Diyos para maglingkod sa kanya.

“Tumayo kayo at magpuri sa Diyos, sapagkat ako’y aakyat na sa kanya. Ang lahat ng nangyari sa inyo ay iyong isulat.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Tobit 13, 2. 6. 7. 8

Tugon: Ang Diyos na walang hangga’y atin ngayong papurihan.

D’yos ay nagpaparusa na taglay ang habag
kung tayo ma’y malibing, sa hukay masadlak,
muling hinahango niya’t binubuhay.
Walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan.

Tugon: Ang Diyos na walang hangga’y atin ngayong papurihan.

Kaya ngayo’y alalahanin ninyo
ang ginawa ng Diyos at buong puso ninyo pasalamatan siya.
Purihin ang Panginoon, Diyos ng katarungan,
parangalan ang Haring walang hanggan.

Tugon: Ang Diyos na walang hangga’y atin ngayong papurihan.

Maging sa bansang pinagtapunan sa akin,
pupurihin ko ang Panginoon.
Maging sa bansang makasalana’y dadakilain ko siya.

Tugon: Ang Diyos na walang hangga’y atin ngayong papurihan.

Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan
at mamuhay kayo nang karapat-dapat sa harapan niya.
Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama.

Tugon: Ang Diyos na walang hangga’y atin ngayong papurihan.

ALELUYA
Mateo 5, 3

Aleluya! Aleluya!
Mapalad ang mga dukha
na tanging D’yos na lumikha
ang pag-asa at adhika.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 12, 38-44

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyong, sinabi ni Hesus sa kanyang pagtuturo, “Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad nang may mahahabang kasuutan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila’y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga, at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan nng mga babaing balo, at ang sinasangkala’y ang pagdarasal nang mahaba! Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila!”

Umupo si Hesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo, at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Marmaing mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaing balo at naghulog ng dalawang kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Hesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, “Sinasabi ko sa inyo: ang dukhang balong iyon ay naghulog nang higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba’y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 2 comments… read them below or add one }

Flordeluza Basa June 10, 2017 at 2:13 am

This page helps us to make ourselves easy to read and reflect about the gospel today.Meaning easy access for us. Thank you.Gid bless you all.

Reply

Patrick Cu June 11, 2017 at 4:23 am

May God bless us all, help us o Lord to combat our wrong beliefs, our wrong desires lead us not into temptation but deliver us from all evil. Praise be to you o Lord God King of the Universe, Jesus Christ our Lord our redeemer. Amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: