Mga Pagbasa – Biyernes, Hunyo 9, 2017

June 9, 2017

in Tagalog Mass Readings

Biyernes ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Tobit 11, 5-17
Salmo 145, 2abk. 7. 8-9a. 9bk-10

Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

Marcos 12, 35-37

UNANG PAGBASA
Tobit 11, 5-17

Pagbasa mula sa aklat ni Tobit

Noong mga araw na iyon, si Ana ay nang-aabang sa lansangang pagdaraanan ni Tobias. Nang makita niyang ito’y dumarating, pasigaw niyang tinawag si Tobit. “Narito na si Tobias!” wika ni Ana, “kasama ang lalalking pinasama mo.”

Bago dumating ng bahay, sinabi ni Rafael kay Tobias, “Natitiyak kong mananauli ang paningin ng iyong ama. Pagdating mo’y ipahid mo agad sa kanyang mga mata ang apdo ng isda. Aalisin nito ang kulaba sa mata ng iyong ama at muli siyang makakakita.”

Tumatakbong sinalubong ni Ana ang kanyang anak at niyakap ito nang mahigpit. Sinabi nito kay Tobias, “Maaari na akong mamatay, anak, ngayong muli kitang nakita.” At naiyak siya sa laki ng tuwa.

Sa pananabik ni Tobit sa kanyang anak nagmamadali itong lumabas, ngunit nadapa siya sa may tarangkahan. Nilapitan ni Tobias ang kanyang ama, hawak ang apdo ng isda. Ibinangon niya ito at hinipan ang mga mata. “Lakasan ninyo ang inyong loob, itay,” wika niya. Agad niyang ipinahid sa mga mata nito ang hawak na apdo. Pagkatapos, inalis niya ang kulaba, at nanauli ang paningin ng kanyang ama. Niyakap ni Tobit ang anak at umiiyak na nagsabi, “Maliwanag na ang aking paningin; nakikita na kita, anak!” Pagkatapos ay sinabi:

“Purihin ang Diyos!
Purihin ang dakila niyang ngalan,
pagpalain ang lahat niyang mga anghel.
Sa lahat ng panahon,
nawa’y purihin ang banal niyang ngalan.
Sapagkat siya ang nagparusa sa akin
at siya rin ang nahabag.
Narito nakikita ko na ang aking anak,
Nakikita ko na si Tobias!”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 145, 2abk. 7. 8-9a. 9bk-10

Tugon: Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan!
Pupurihin siya’t aking aawitan;
aking aawitan habang ako’y nabubuhay.

Tugon: Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

Ang maaasahang lagi’y Panginoon,
panig sa naaapi, ang Diyos na hukom,
may pagkaing handa, sa nangagugutom.

Tugon: Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

Pinalaya niya ang mga nabihag;
isinasauli, paningin ng bulag;
lahat ng inapi ay itinataas,
ang mga hinirang niya’y nilingap.

Tugon: Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

Isinasanggalang ang mga dayuhang
sa lupain nila’y doon tumatahan;
Tumutulong siya sa balo’t ulila,
masamang balangkas pinipigil niya.
Walang hanggang Hari, ang Diyos na Poon!
Nabubuhay laig ang Diyos mo, Sion!

Tugon: Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

ALELUYA
Juan 14, 23

Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 12, 35-37

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, samantalang nagtuturo si Hesus sa templo, sinabi niya, “Paanong masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin, nang kasihan ng Espiritu Santo, ang nagpahayag ng ganito:

‘Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon,
maupo ka sa aking kanan, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo.’

Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon; paano magiging anak ni David ang Mesiyas?” At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 1 comment… read it below or add one }

Patrick Cu June 10, 2017 at 12:29 am

Thanks be to God, ilapit niyo po samin ka-aya-aya Panginoon, ilayo hindi kanais-nais, at ilapit lahat nang kanais-nais at dalhin kami sa inyong nais na landas para sa amin, may your will be done to us all dear Lord, I pray for positivity, happiness and salvation for all of our kind. Amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: