Mga Pagbasa – Huwebes, Hunyo 8, 2017

June 8, 2017

in Tagalog Mass Readings

Huwebes ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Tobit 6, 10-11; 7, 1. 8b-17; 8, 4-9a
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Marcos 12, 28b-34

UNANG PAGBASA
Tobit 6, 10-11; 7, 1. 8b-17; 8, 4-9a

Pagbasa mula sa aklat ni Tobit

Noong mga araw na iyon, pagkatapos nilang pumasok sa Media, sinabi ni Rafael sa kasama, “Kapatid na Tobias!” “Ano iyon?” tugon naman nito. Patulay na nagsalita si Rafael, “Mamayang gabi, doon tayo matutulog kina Raguel na kamag-anak mo. May anak siyang dalaga na ang ngala’y Sara. Siya’y bugtong na anak at imumungkahi kong siya’y ipakasal sa iyo. Ikaw ang may karapatang mapangasawa niya sapagkat ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak. Ikaw rin ang may karapatang magmana ng lahat ng kayamanan ng kanyang ama.”

Matapas mag-usap, lumakad na sina Tobias at Rafael. Pagpasok nila sa Ecbatana, sinabi ni Tobias, “Kaibigan, samahan mo na ako sa kamag-anak kong si Raguel.” Nagtuloy nga ang dalawa at naratnan nila si Raguel, sa may pintuan ng bakuran niya. Una silang bumati at nagbigay-galang. Tinugan naman sila agad ni Raguel at ang wika: “Maligayang pagdating, mga kapatid; tumuloy kayo!” Dinala agad ni Raguel ang dalawa sa bahay.

Matapos ang kanilang pagkikilala’t pagkukumustahan, nagpapatay si Raguel ng barakong tupa mula sa kanyang kawan at naghanda ng isang salu-salo. Bago kumain, samantalang sina Tobias at Rafael ay naliligo, sinabi ni Tobias sa kanyang kasama, “Kapatid na Azarias, hingin mo na kay Raguel ang kamay ni Sara para sa akin.”

Ang usapan nila’y narinig ni Raguel, kaya’t sinabi niya kay Tobias, “Kumain ka at uminom. Magsaya ka ngayong gabi, sapagkat ikaw na ang mapapangasawa ni Sara. Wala akong karapatang ibigay siya sa iba sapagkat ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak. Subalit may ipagtatapat ako sa iyo. Si Sara ay naipakasal ko na sa pitong lalaki na mga kamag-anak din, ngunit bawat isa’y namatay nang sila’y magsisiping. Ang paniwala ko’y hindi mangyayari sa iyo ang gayun; iingatan ka ng Panginoon. Kaya kumain ka, uminom at pumanatag.” Sumagot si Tobias, “Hindi po ako kakain at iinom hangga’t hindi ko nakakamtan si Sara.”

“Mangyayari ang nais mo,” tugon ni Raguel. “Ayon sa Kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. iyan ang kapasiyahan sa langit! Kaya kunin mo siya, at mula ngayon, ikaw ay kanya at siya naman ay iyo magpakailanman! Nawa’y pagpalain kayo ng Panginoon ngayong gabi. Kahabagan nawa kayo at bigyan ng kapayapaan.” Pagkatapos, tinawag ni Raguel si Sara at ibinigay kay Tobias. Sinabi niya, “Tobias, ayon sa Kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mona Tanggapon mo siya, ingatan, at iharap mo sa iyong ama. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos sa kalangitan ng lubos na kasiyahan.” Tinawag ni Raguel ang asawa niya at humingi ng isang balumbon na pagsusulatan ng kasunduan ng kasal. Ang kasulata’y magpapatunay na ibinigay na niya si Sara kay Tobias bilang asawa ayon sa Kautusan ni Moises. Nagdala nga ng balumbon ang matandang babae. Matapos ihanda ang lahat, lumagda ang bawat kinauukulan.

Natapos ang kasal at sila’y nagkainan.

Nang mapag-isa na ang mag-asawa, bumangon si Tobias at sinabi sa asawa, “Bumangon ka, mahal ko, at manalngin tayo. Dumalangin tayo sa Panginoon na tayo’y kahabagan at ingatan.” Bumangon nga si Sara, at nanalangin si Tobias:

“Kapuri-puri ka at dapat pasalamatan,
Diyos na sinasamba ng aming mga magulang,
kapuri-puri nga ang iyong pangalan,
Dakila at banal magpakailanman.
Ikaw ay pinupuri ng sangkatauhan,
ipinagbubunyi ng tanang kinapal.
Si Adan ay tao na iyong nilikha,
asawa n’yang Eva ikaw ang gumawa
at ibinigay mong katuwang sa paggawa;
ang sangkatauha’y sa kanila nagmula.
‘Di dapat mag-isa ang tao,’ ‘yong wika,
“gawin nati’y katuwang na kanyang kamukha.”
Ang pag-aasawang pinasok ko ngayo’y
di udyok ng nasa, Diyos na Panginoon,
tunay na matapat aking nilalayon,
itong aming buhay nawa’y magkaroon
ng awa mo’t lakas sa habang panahon,
nang hanggang pagtanda kami’y magkatulong.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Tugon: Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot,
ang maalab na adhika’y sumunod sa kanyang utos.
Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan,
ang buhay ay maligaya’t uunlad ang kanyang buhay.

Tugon: Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Sa tahanan, ang asawa’y parang ubas na mabunga.
Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak n’ya.

Tugon: Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Ang sinuman kung ang Dyos buong pusong susundin,
buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain.
Mula sa sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin,
at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem.

Tugon: Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

ALELUYA
2 Timoteo 1, 10

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay nagtagumpay
nalupig ang kamatayan
nagningning ang pagkabuhay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 12, 28b-34

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Hesus at nagtanong, “Alin pong utos ang pinakamahalaga?” Sumagot si Hesus, “Ito ang pinakamahalagang utos, ‘Pakinggan mo, Israe;! Ang Panginoon na ating Diyos – siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, nang buong pag-iisip, at nang buong lakas,’ Ito naman ang pangalawa, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili’ Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito.” “Tama po, Guro!” wika ng eskriba. “Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa kanya. At ang umibig sa kanya nang buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin, at iba pang mga hain.” Nakita ni Hesus na matalino ang kanyang sagot, kaya’t sinabi niya, “Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos.” At wala nang nangahas magtanong kay Hesus mula noon.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 1 comment… read it below or add one }

Patrick Cu June 9, 2017 at 2:08 am

Praise be to you O Lord God, King of the Universe,
Thank you for blessing us and granting us your miracles,
we now sleep in full gratitude of your love and grace.

Thank you Lord Jesus Christ.
May you continue to bless us and guide us as we stride in our daily lives with you always with us. Amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: